โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

โพสต์19 ก.ค. 2560 08:00โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 23:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ให้กับกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 กลุ่มคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. กลุ่มคุณภาพการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ทันสมัย 
 2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1
วิธีดำเนินการ
  1. สำรวจและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ด้วยวิธี Load Balancing โดยใช้ Router MikroTik
  2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

  1. ศึกษาทางเลือก Sofeware ที่จะนำมาใช้ในระบบ
   1. Scopia  http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp : ใช้เป็นตัวหลักในการ Video Conference ระหว่าง สนง.กับ 13 ศูนย์ **สามารถโต้ตอบกันได้**
   2. Hang Outs http://gg.gg/hloei1 : ใช้เป็นระบบสำรองกรณีระบบที่ 1 ไม่สามารถใช้งานได้ **สามารถโต้ตอบกันได้**
   3. Facebook Live : ยังไม่นำมาใช้
   4. YouTupe Live : http://gg.gg/loei1online : ใช้สำหรับครูและบุคลากรที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสด **รับชมได้/ไม่สามารถโต้ตอบได้/แต่สามารถสอบถามทางแชทได้ **
    • หรือสแกน QR-Code 

   5. iVMS-4200 (ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1) : **รับชมได้อย่างเดียวเท่านั้น**
  2. ติดตั้งและพัฒนาบุคลากร
  3. ทดสอบระบบ
  4. ปรับปรุงและพัฒนา
  5. ประกาศนำใช้งานอย่างเป็นทางการ

  Enews


  ยืนยันรายชื่อที่ตั้งศูนย์ประชุมระบบออนไลน์ (Video Conference)
  โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) ระดับกลุ่มคุณภาพ ๑๓ กลุ่มคุณภาพ
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  กลุ่มคุณภาพ ที่ตั้ง สถานะ
  ๑.   กลุ่มคุณภาพหลักเมือง  โรงเรียนเมืองเลย  ดำเนินการแล้ว
  ๒.   กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน  โรงเรียนอนุบาลเลย  ดำเนินการแล้ว
  ๓.   กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย  โรงเรียนบ้านก้างปลา  ดำเนินการแล้ว
  ๔.   กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย  โรงเรียนบ้านนาดินดำ  ดำเนินการแล้ว
  ๕.   กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม  โรงเรียนบ้านกกดู่  ดำเนินการแล้ว
  ๖.   กลุ่มคุณภาพนาด้วง  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด  ดำเนินการแล้ว
  ๗.   กลุ่มคุณภาพเชียงคาน  โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”  ดำเนินการแล้ว
  ๘.   กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี  โรงเรียนบ้านสงเปือย  ดำเนินการแล้ว
  ๙.   กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  ดำเนินการแล้ว
  ๑๐. กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย   ดำเนินการแล้ว
  ๑๑. กลุ่มคุณภาพท่าลี่  โรงเรียนบ้านท่าลี่   ดำเนินการแล้ว
  ๑๒. กลุ่มคุณภาพนครหงส์  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม   ดำเนินการแล้ว
  ๑๓. กลุ่มคุณภาพเชียงกลม  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม   ดำเนินการแล้ว

  คู่มือการใช้งาน
  รายการเอกสาร Admin

  QR-COCE Line
  กลุ่ม Conference-Loei1


  Start : เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก
  วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2560
  เริ่มทดสอบระบบตั้งแต่ 07.30 - 09.00 น. 
  1. เปิดระบบประชุมออนไลน์ Video Conference ด้วยโปรแกม Scopia
  2. ปิดไมค์ขณะรับฟัง
  3. ถ้ามีการถามจาก สพป.เลย 1 ให้เปิดไมค์แล้วตอบคำถาม (ทั้งนี้ Admin จะคอย Control ระบบตลอดการประชุม)
  4. หากปลายทางต้องการถามให้เขียนส่งข้อความในช่องส่งข้อความ หรือทาง Line ที่ได้กำหนดไว้
  5. ให้ทั้ง 13 ศูนย์ เสนอความคิดเห็นสะท้อนประโยชนที่ได้รับจากการประชุมผ่านระบบ Video Conference  กลับมายังห้องประชุมผู้บริหาร ศูนย์ละไม่เกิน 2 นาที
  6. กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผ่านโทรศัพท์มือถือ แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1

  ć
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  3 ธ.ค. 2560 18:13
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  5 ต.ค. 2560 21:41
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  5 ต.ค. 2560 21:41
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  19 ก.ค. 2560 08:23
  Ĉ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  21 พ.ย. 2560 20:19
  ĉ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  3 ธ.ค. 2560 18:13
  ą
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  3 ธ.ค. 2560 18:13
  Ċ
  นายจักรกริช อาจแก้ว,
  19 ก.ค. 2560 08:23
  Comments