โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 พ.ค. 2562 20:55โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 20:58 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นโยบาย 4
ลักษณะโครงการ         ใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
  1. เชิงปริมาณ
    • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
  2. เชิงคุณภาพ
    • โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด
  2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
  3. กิจกรรมหลักที่ 3 การอบรมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
  4. กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล


VTR ประกอบการประชุม

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาฯ

แบบทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2562

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผ่านการอบรม
ผู้บริหาร 53
ครู 131
บุคลากรทางการศึกษา 13
รวม 197
ผ่านการอบรม 190

VTR สรุปผลการดำเนินงาน


ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 14:16
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 14:16
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 14:12
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 14:12
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 พ.ค. 2562 21:13
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 ก.ค. 2562 21:29
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 15:14
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 พ.ค. 2562 15:14
Comments