ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปี 2560

โพสต์29 มิ.ย. 2560 21:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 22:07 ]
  1. ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 http://www.obec.go.th/documents/78058
  2. บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  3. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว37 ลว.7 มีนาคม 2560 แจ้งจัดสรร&รายละเอียดคุณลักษณะ
  4. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.04279/ว52 ลว.23 มีนาคม 2560 แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร
  5. DLIT-เอกสารประกอบการตรวจรับทีวี Prismapro ELE-5503ST
  6. DLIT-คู่มือการตั้งค่าทีวี Prismapro ELE-5503ST


Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 มิ.ย. 2560 22:04
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 มิ.ย. 2560 22:04
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 มิ.ย. 2560 22:52
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
29 มิ.ย. 2560 22:52
Comments