รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

โพสต์12 ต.ค. 2560 08:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 08:58 ]

รายงานการประชุม ผู้บริหารสพฐ./ สพท./สถานศึกษาและบุคลากร

พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่าน  Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

      ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

       วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทพสถิต

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

..................................................ที่มา : นางบุณยนุช  ธรรมสอาด           ผู้บันทึกรายงานการประชุม   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
           นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
           นางวัฒนา  โคตรมี      ผู้รับรองรายงานการประชุม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๕
           รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๕

สืบค้นข่าวประชาสัมพันธ์ : นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Comments