รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ในปี 2561
link รายงาน http://203.159.164.66/~eme66/
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รับผิดชอบ ดังนี้
 1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
   • ประเด็นพิจารณา 2 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • ประเด็นพิจารณา 4 ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
  2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
   • ประเด็นพิจารณา 1 การส่งเสริมให้บุคลกรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
   • ประเด็นพิจารณา 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยาการและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน
   • ประเด็นพิจารณา 3 การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
 2. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
   • ประเด็นพิจารณา 1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:38
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:39
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:39
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 21:39
Comments