โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โพสต์19 ก.ค. 2560 10:56โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 14:16 ]

    รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<

    สื่อการประชุม 21-22/07/2016 >>>Click<<< 

     รายงานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560
  • แบบสรุปการใช้งานการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา /ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ >>Click<< 
  • แบบสำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา-ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ>>Click<<

คลิกโหลด>>> เอกสารประกอบการบรรยายประชุม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ
 "โรงเรียนประชารัฐ" วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

1. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกดู่   และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่
2.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกทอง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกทอง
3.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาดินดำ  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำ
4.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโป่ง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโป่ง
5.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแหล่งควาย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
6.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำภู  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำภู
7.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโคก  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคก
8.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
9.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
10.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 
QR Code :
ติดต่อประสานงาน : 
ดุจดาว  ทิพย์มาตย์   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กทม. 10300

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
โทรศัพท์  0 2288 5883
โทรสาร    0 2280 5561
โทรศัพท์เคลื่อนที่  099 259 3332
อีเมล์  kudoaw@hotmail.com


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
7 ส.ค. 2560 03:34
Comments