สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 20:14 ]
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๐๙๗ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำรวจสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญญาณ) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID–19)

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจความต้องการ พร้อมสรุปข้อมูลดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งทางอีเมล์ covid19@obec.go.th แล้ว

สรุปแบบสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญญาณ)
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่ รหัส โรงเรียน จำนวนความต้องการ
1 42010003 บ้านไผ่โทน 8
2 42010020 บ้านหัวฝาย 9
3 42010024 บ้านวังยาว 15
4 42010036 บ้านกกชุมแสง 10
5 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ 35
6 42010050 บ้านหนองดอกบัว 3
7 42010060 บ้านนาโคก 112
8 42010067 บ้านน้ำคิ้ว 33
9 42010070 บ้านท่าสวรรค์ 47
10 42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 18
11 42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง 55
12 42010075 บ้านแก้วเมธี 17
13 42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์59 11
14 42010094 บ้านสงเปือย 37
15 42010111 บ้านคกเลา 29
16 42010113 บ้านน้ำพร 5
17 42010114 บ้านคกงิ้ว 4
18 42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 44
19 42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม 31
20 42010121 บ้านแก่งปลาปก 6
21 42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม 43
22 42010126 บ้านปางคอม 3
23 42010128 บ้านคอนสา 6
24 42010129 บ้านห้วยนา 53
25 42010135 บ้านคกไผ่ 14
26 42010140 บ้านปากเนียม 38
27 42010142 บ้านห้วยพิชัย 2
28 42010143 บ้านห้วยหินขาว 16
29 42010146 บ้านนาโม้ 4
30 42010275 บ้านน้ำมี 2
31 42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย 20
32 42010265 บ้านวังขาม 16
รวมทั้งสิ้น 746