สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์22 พ.ย. 2561 21:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2561 08:41 ]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. จัดทำ
แบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามแบบสำรวจความต้องการฯ
เห็นควร แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการดังนี้
  1. กรอกข้อมูลตามแบบรายงานทาง Google Sheets 
  2. ส่งแบบสำรวจความต้องการตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ลงลายมือชื่อรับรองและยืนยันความต้องการเป็นเอกสารฉบับจริง - ส่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 พ.ย. 2561 21:40
Comments