สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความความประสงค์ จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์26 ก.พ. 2563 19:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 19:57 ]
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
** โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
  1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2 ที่แนบมา Downloadแบบสำรวจ
  2. นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์ กรอกแบบสำรวจ
นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ก.พ. 2563 19:56
Comments