เสนอโครงการ ICT ประจำปี 2560

โพสต์16 พ.ย. 2559 01:30โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
เสนองบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู จำนวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา จำนวน 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ


Comments