อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

โพสต์17 ม.ค. 2563 07:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 01:13 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
วันที่ 17 มกราคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

1.ด้านบริหารงบประมาณ

2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านบริหารวิชาการ

4.ด้านบริหารทั่วไป


การดำเนิน

1.การดำเนินการติดตั้ง ปี 2563

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

3.ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


Comments