เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

โพสต์22 ธ.ค. 2561 17:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2562 01:32 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
การเตรียมการต้อนรับคณะ สพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร
 1. คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำรประชุมคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย
 2. คำสั่ง สพฐ. ที่ xxxx
ภาระกิจ
 1. บริการข้อมูลสารสนเทศการตรวจเยี่ยม สพฐ.สัญจร ทั้ง 6 สาย
 2. บริการจัดเก็บข้อมูล/รูปภาพ/คลิปวีดีโอ -> https://drive.google.com/drive/folders/1Z0nRpJeqoE9VU3vVCj52H9b7tCKg1dQq
สายที่ 1 : สพป.เลย เขต 1
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9PYvgxzktJH2
  1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา   และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์,การอ่านออกเขียนได้ Click
  2. โรงเรียนบ้านเพียซำพุ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทาน Click
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพ  Click
 2. วีนที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/MyBjWTkZzmq
  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อ.เชียงคาน  ติดตามศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการขยะ Click
สายที่ 2 : สพป.เลย เขต 2
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/1xsxmtghisG2
  1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการการสอนแบบ Open approach/ต้นแบบสหกรณ์  Click
  2. โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพระราชทานยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย  Click
  3. โรงเรียนบ้านโคกมน อ.วังสะพุง  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
 2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/JeRYLCWjsCM2
  1. โรงเรียนบ้านกกบก  อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  Click
   1. โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Click
  สายที่ 3 : สพป.เลย เขต 3
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนบ้านห้วยทอง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
   2. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   3. โรงเรียนบ้านนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/HSqj1yKgRwP2
   1. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อ.ภูเรือ  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
  สายที่ 4 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9ZFAQk2ZZMr
   1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย  ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์
   2. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนทักษะอาชีพ
   3. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/r2DrptbJc112
   1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
  สายที่ 5 : สพป.เลย เขต 1/สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/bGrfbgyqjBp
   1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
   2. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาฯลฯ
   3. โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน Click
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/vCC6o6WXfNC2
   1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) อ.เชียงคาน จ.เลย ติดตามโรงเรียนในโครงการไทยรัฐ โรงเรียนประชารัฐ  Click
  สายที่ 6 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/s3KxqMHX7FU2
   1. โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน PLC และนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 3 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเลยพิทยาคม     จำนวน 2 ทุน
    2. โรงเรียนหนองหินวิทยา   จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนนาด้วงวิทยา      จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ. (บ้านนาอ้อ อ.เมือง  จ.เลย)
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562  เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ และติดตามนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี  จำนวน 4 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    2. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนเซไลวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    4. โรงเรียนท่าลี่วิทยา  จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านพรประเสริฐ  อ.เอราวัณ  จ.เลย  Comments