USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)

โพสต์20 ก.พ. 2560 23:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 20:22 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านของจังหวัดเลยที่ทางทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสำรวจพื้นที่ ใน"โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ 4,000 หมู่บ้าน"

ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ กสทช. จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เล่น
ในส่วนของโรงเรียน 
  1. ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายหรือไม่
  2. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร USO NET โรงเรียนต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา
  3. เตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าพื้นที่