War Room : วอร์รูม

โพสต์4 พ.ย. 2559 23:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 14:59 ]
วอร์รูม (War Room)
โดย ไพฑูรย์ ศรีรอด
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
วอร์รูม (War Room) คือ การตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลการวางแผนการสื่อสารเชิงรุก โดยมีเปาหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เอ่ยถึงองค์กรหรือบุคคลในองค์กรของตน ทั้งในแง่ลบและบวก และกำกับแนวทางการนำเสนอข่าวสาร ว่าจะต่อสู้ในประเด็นใดบ้างหรือจะเบี่ยงเบนประเด็น เปิดประเด็นใหม่ และจะรุกประเด็นใด

คณะทำงานวอร์รูม จะต้องเป็นผู้กำหนดแผนการทำงานที่จะสื่อสารสาธารณะต่าง ๆโดยจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะทำให้ประเด็นที่ร้อนแรงคลี่คลายลงไปอย่างไร หรือทำลายความน่าเชื่อถือข่าวสารของฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างไร

วอร์รูม สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์   วอร์รูม ต้องทำหน้าที่ผู้เปิดประเด็นข่าวสาร (Set Agenda) และวางตำแหน่ง (Positioning) ให้กับองค์กร แนวคิดการตั้งวอร์รูม เป็นแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอำนาจนิยม (Authoritarianism) คือการใช้สื่อในการเพื่อชีแจงข้องเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างกระบวนการคิดในเชิงบวก การแก้ข้อกล่าวหาประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร จนเกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ห้องปฏิบัติการ MoTMOC War Room


เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา - กำลังสำรวจเส้นทางการให้บริการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Unit