ยุทธศาสตร์ 2-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

โพสต์6 พ.ย. 2559 06:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2559 06:52 ]
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายมงคล  คณะศิริวงค์ เบอร์โทรศัพท์  084 793 9477
2. นายธงชัย  โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์  081 262 0147
3. นายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม เบอร์โทรศัพท์  -
4. นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ เบอร์โทรศัพท์  095 658 6503
          e-mail
1. นายมงคล  คณะศิริวงค์ อีเมล์  monkana11@gmail.com
2. นายธงชัย  โกมลไสย อีเมล์  komolsai@loei1.go.th
3. นายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม อีเมล์  -
4. นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ อีเมล์  mr.frog@loei1.go.th

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นหาแหล่งเรียนรู้อื่นได้
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
3. เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้รับการทดสอบการใช้ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และรายงานผ่านระบบทาง Online ได้

กิจกรรมที่ 1  จัดค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 5 อำเภอๆละ 3 วัน จำนวนนักเรียน 250 คน  ครูและบุคลากรแกนนำ จำนวน 25 คน
1.1 ค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนแกนนำ การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม  3  ประเภท คือ
1) กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
2) กิจกรรมวิชาการ  
3) กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมที่ 2  จัดค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 14 กลุ่มคุณภาพๆละ 3 วัน จำนวนนักเรียน 16,972 คน  ครูและบุคลากร จำนวน 1,475 คน วิทยากร 25 คน
1.1 ค่ายกิจกรรมครูและนักเรียนขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม  3  ประเภท คือ
1) กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
2) กิจกรรมวิชาการ  
3) กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมที่ 3  จัดประชุมชี้แจงเรื่องการทดสอบการใช้ทักษะเทคโนโลยี และการจัดทำข้อมูลการรายงาน Online จำนวนครู 163 คน จำนวนวัน 1 วัน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการรายงาน Online
1.2 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปและรายงานผล

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  ในการค้นหาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่ความรู้อื่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
- ครูและนักเรียน ผ่านการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี ครบร้อยละ 100