ยุทธศาสตร์ 5 - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โพสต์6 พ.ย. 2559 03:45โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ เบอร์โทรศัพท์ 095 658 6503
2. นายธงชัย  โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์ 081 262 0147
3. นายประทีป  จิตต์งามขำ เบอร์โทรศัพท์ 089 619 1355
4. นายจักรกริช  อาจแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 087 217 7314
e-mail
1. นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ อีเมล์  mr.frog@loei1.go.th
2. นายธงชัย  โกมลไสย เบอร์โทรศัพท์ komolsai@loei1.go.th
3. นายประทีป  จิตต์งามขำ อีเมล์  say2jo@loei1.go.th
4. นายจักรกริช  อาจแก้ว อีเมล์  juk.ard@loei1.go.th
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 163 โรงเรียน 1 สำนักงาน
1.1 จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริการการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Proxy Server) ในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 163 ชุด/โรงเรียน
1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Administrator) จำนวน 2 คน/โรงเรียน รวม 326 คน
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นเพื่อขยายเส้นทางการใช้งานของโรงเรียน กรณีโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของส่วนกลางเกิดขัดข้อง จำนวน 163 โรงเรียนๆละ 1,500 บาท/เดือน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายระบบประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 จัดหา/ติดตั้งระบบเครือข่ายประชุมออนไลน์ VDO Conference ประจำศูนย์เครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 ศูนย์
2.2 พัฒนาโปรแกรมประชุมออนไลน์
2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ จำนวน 3 คน/ศูนย์ รวม 45 คน

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน 15 ศูนย์
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ซ่อมบำรุง ศูนย์ละ 100,000 บาท
3.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จำนวน 3 คน/ศูนย์ รวม 45 คน