ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC), ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS), และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์14 ก.ค. 2563 07:48โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 07:49 ]
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30น. – 16.30น. ณ โรงเรียนของตนเอง
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),
ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS),
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพสถิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพการประชุม Video Conference ทางลิ้ง shorturl.at/lvxF3
Comments