วันที่ 16 มี.ค. เาลา 09.00 63 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1_1 เม.ย.63 ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

โพสต์15 มี.ค. 2563 19:34โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 22:03 ]
วันที่ 16 มี.ค. เาลา 09.00 63  เป็นต้นไป ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1_1 เม.ย.63 สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม SCOPIA http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp
ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพฯ หรือ ในโรงเรียนที่สามารถใช้ระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม SCOPIA ได้
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
15 มี.ค. 2563 21:08
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
15 มี.ค. 2563 21:27
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
15 มี.ค. 2563 21:27
Comments