Project Activities

รายการหน้าเว็บย่อย


2562

โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2564 10:16 ]

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 1. อบรมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ศึกษาการจัดการเรียนโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาพรหมมานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านอุมุง) http://dlict.loei1.go.th/news/projectdltv2562 Finish
 2. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อาคารโพธิ์เงิน ห้อง 1)
 3. พัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอุปรกรณ์ ICT E-Maintenance
งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. ออกแบบพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน (โรงเรียนขนาดกลาง/โรงเรียนขนาดเล็ก) เพื่อให้ใช้จัดการเรียนการสอนได้
 2. พัฒนาระบบ Network สำนักงานรองรับ KRS
 3. คู่มือการใช้ห้องประชุมเทพบุญเติม (ระบบไฟฟ้า/ระบบแอร์/เครื่องเสียง+ไมค์/โปรเจคเตอร์/TV55")
 4. Conference ห้องเทพสถิต/ห้องเทพชัยมงคล/ห้องเทพบุญเติม
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 1. พัฒนาระบบ BIG DATA ..เก็บรวบรวมข้อมูล/ออกแบบ/คำตอบที่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ
  1. ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
  2. ระบบรายงานจำนวนอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียน
  3. ระบบข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน 13 หลัก
  4. ระบบบริหารงบประมาณ
 2. จัดทำเอกสาร/WEB PAGE เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

2561

โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2564 10:15 ]

งาน Network System (หนุ่ย)

 1. Network Office by Mikrotik Router - ผ่าน  
 2. Ed-net school by TOT - ผ่าน
 3. Authentication ลงทะเบียนเหมือน TOT ก็ดีนะ + Gen เป็นครั้ง
 4. การบริหารจัดการ Network ภายในโรงเรียนเครือข่าย UniNet 29 โรงเรียน
  1. พัฒนาระบบ Network ภายในโรงเรียนบ้านนาโคก เพื่อทำโมเดล UniNet Network School - ผ่าน
 5. การบริหารจัดการ Network ภายในโรงเรียน Ed-net school by TOT และผู้ให้บริการอื่นๆ 125 โรงเรียน
 6. ปรับปรุงอุปกรณ์ให้บริการ Internet ในสำนักงาน - ผ่าน
 7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรฺ ชั้น 3 - ผ่าน

 

งานโสตทัศนูปกรณ์ (ป๊อบ)

 1. ระบบประชุมทางไกล
  • ถ่ายทอดสดผ่าน Scopia สำนักงานทั้ง 3 ห้อง - ผ่าน
  • ถ่ายทอดสดผ่าน youtube.com/loei1online
 2. ปรับปรุงอุปกรณ์ห้องประชุมเทพบุญเติม

 

งานการศึกษาทางไกล (พี่เบิรด์, กบ, หนุ่ย, ป๊อบ)

 1. สร้างเจตนคติที่ดีในการนำ DLTV ไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สพท., ผู้บริการสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1. DLTV มีงบประมาณ และอุปกรณ์ครบทุกโรงเรียน ทำไมจึงไม่ใช้ ? 
   • ครูไม่ครบชั้น ?
   • ครูสอนไม่ตรงสาระ ?
  2. เตรียมประชุมผู้บริหาร/ทุกระดับ (เขต - โรงเรียน) วันที่ 26 สิงหาคม
 2. จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ NEW DLTV ทำติดรถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน และทำขนาดเล็ก แจกผู้ที่สนใจ
 3. เตรียมการใช้งาน DLTV วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ระบบ HD จอดำ
  1. ฝึกอบรมการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเบื้องต้น DLTV
  2. อบรมการใช้งาน Google for Education
   1. สร้างสื่อส่งช่อง youtube.com/loei1online
   2. สร้างห้องเรียน Classroom
    • สร้างข้อสอบ Google Form
    • สร้างแบบประเมิน Google Form
   3. สร้าง Port Folio by Google site
 4. ถ่ายทำ VTR รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
  1. รร.บ้านห้วยหินซาพรมมานุสรณ์ (นำร่องและใช้งานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ คุณภาพนักเรียนดีขึ้นจริงอย่างเห็นได้ชัด)
  2. รร.บ้านท่าดีหมี (ครูสอนไม่ครบชั้น คุณภาพเป็นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่)
  3. รร.บ้านอุมุง (ปีแรกที่ใช้เนื้อหาหลักสูตรตามต้นทาง ตั้งแต่ ปฐมวัย - ประถมศึกษา)
  4. รร.บ้านหาดคัมภีร์ (ผอ.สมชาย / ครูไผ่)
  5. รร.บ้านสงาว (ผอ.สมัคร)
 5. งานวิจัย 1 เรื่อง ด้าน DLTV
 6. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Google for loei1.go.th


งานพัฒนา Software (กบ)

 1. ปรับปรุงระบบบริหารสำนักงาน AMSS++
  1. ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ e-budget
   • เพิ่มรายการ ยอดจัดสรร - ก่อหนี้ผูกพัน = เงินเหลือจ่าย
   • ปรับปรุงงานวางแผน. ยกเลิกรายการจำแนกยุทธศาสตร์ ใช้รายการงบรายจ่าย ควบคุมแทน (งบพื้นฐาน, งบพัฒนาการศึกษา, งบดำเนินงาน, งบลงทุน - ครุภัณฑ์, งบลงทุน - ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง, งบเงินอุดหนุน ฯลฯ)
  2. พัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify - ผ่าน
  3. พัฒนาระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน (e-Asset) - รอนำเข้าข้อมูล และประกาศใช้
  4. พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ (OBEC LIB) - รอนำเข้าข้อมูล และประกาศใช้
 2. ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) เปลี่ยนให้ตามกระแสหน่อย ระบบฐานข้อมูล Big Data
 3. ระบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ป.พ.) - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1-2 of 2