AS:Automatic School

โพสต์19 มี.ค. 2562 00:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 21:10 ]
นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...
วัตถุประสงค์
  1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล
เป้าหมาย
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนในสังกัด
  2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการดำเนินงาน
  1. กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอัสนี - วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

เข้าห้องเรียน :: https://classroom.google.com
รหัสชั้นเรียนนี้แก่นักเรียน :: w8htu1n

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 ก.ค. 2562 21:01
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
21 มี.ค. 2562 09:42
Comments