AS:Automatic School

โพสต์19 มี.ค. 2562 00:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...
วัตถุประสงค์
  1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล
เป้าหมาย
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนในสังกัด


เข้าห้องเรียน :: https://classroom.google.com
รหัสชั้นเรียนนี้แก่นักเรียน :: w8htu1n

ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
21 มี.ค. 2562 09:42
Comments