การบริหารจัดการข้อมูล Big Data

โพสต์10 มี.ค. 2563 21:46โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 01:02 ]
เอาว่าด้วยเรื่อง Big Data กำลังเป็นกระแสให้ได้โชว์ป๋ากัน
ท่านรัฐมนตรีก็.. อยากเห็น
ท่านปลักกระทรวง.. ก็อยากได้
ท่านเลขาฯ.. ก็อยากมีให้ใช้งาน
ท่านก็เลยทำเป็นนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการประกอบด้วยประเด็นคำถาม เกี่ยวกับ งาน/โครงการ(ทำโครงการแต่ไม่มีเงินฯ ..555) 14 งาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
  1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
  2. เป้าหมายความสำเร็จ
  3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
  4. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มีโครงการเสนอท่านฯ ไว้ 1 โครงการ (ได้รับจัดสรรแบบแบ่งเค็กตัวเลขกลมๆ ได้มา 70,000 บาท) ทำเอาแบบไหนดีละ ** คงทำไม่ได้หรอกเพราะจะมีงบประมาณมาให้/หรือไม่มีเราก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

เริ่มเรื่องความเป็นมา
  1. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านระบบ Internet ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/bigdata 
  2. สพฐ. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านโปรแกรม PAC, PSC ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัด สพฐ.  การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/conference-bigdata-psc-pac 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
  3. ดำเนินงาน
  4. สรุปและประเมินผล
แหล่งข้อมูลในการพัฒนางาน

Comments