Big Data Education Analytics

โพสต์29 มี.ค. 2563 02:46โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2564 17:23 ]
ว่าด้วยนโยบาย Big Data
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.1
ลงทะเบียนขอรับโปรแกรม BIG DATA Edu.Analytics https://forms.gle/vCdCuaUci8sUXkxQ7

โดย. สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา dtet.org
 1. เป็น​โครงการ​เริ่มต้น​ที่คงต้องพัฒนา​ต่อไป​อีกตามความต้องการ​จำเป็น​ (Need Assessment)​ ของผู้บริหาร​และผู้​รับบริการ
  • วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ Edu.Analytics จำนวนนักเรียนในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ../นำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  • วิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน ../นำไปใช้แนะแนวการศึกษาให้นักเรียน
  • วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายโรงเรียน ../พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ผ่านการนิเทศของ สพท. (รูปแบบประมาณบัตรประจำตัวคนไข้ของคุณหมอ)
  • ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการรายบุคคลตั้งแต่ผู้บริหาร(บริการโรงเรียนโดนใจผู้ปกครองและต้นสังกัดระดับใด) ครู(สอนหนังสือนักเรียนชอบมากน้อยระดับใด) และบุคลากรทางการศึกษา(สนับสนุนการศึกษาโดยใจผู้รับบริการระดับใด) ทุกคน/ทุกระดับ ../SERVICE MIND https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/service-mind 
 2. แนวคิด​การพัฒนา​บนพื้นฐาน​การใช้ข้อมูล​ที่มีอยู่จากทุก Program ทุก Platform สร้าง Algorithm วิเคราะห์​และ​นำเสนอ​
 3. พัฒนา​บน Platform​ Bootstrap Templates
 4. รองรับ​ Data Visualization บน PC/Tablet​/Mobile 

BIG DATA

Dachboard Interface


ศึกษาข้อมูล

 1. ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ https://edc.moe.go.th/ 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) https://data.bopp-obec.info/
 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Managenment Center) https://portal.bopp-obec.info/obec61/publicstat/report?areaCode=42010000
 4. What is BIG DATA ?? สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์กรมหาชน)(สพร.) https://www.dga.or.th/th/content/920/12311/
 5. การพยากรณ์ (Forecast)   http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl/pluginfile.php/25/block_html/content/Chapter4_Forecast.pdf
 6. Bootstrap คืออะไร จะใช้ Bootstrap กับการพัฒนาเว็บไซต์และ Application จะต้องทำอย่างไร ??? https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html

สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน/Time Line

 • 10 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data).PDF
 • 31 กรกฎาคม 2563 ศึกษาดูงานระบบ Big Data สพป.ยโสธร 1, 2
 • 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563 วิเคราะห์ Data Understanding เลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบ จัดหา/ติดตั้งระบบ
 • 10 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอ Data Virtualization และข้อมูลจำเป็นบน Dashboard Information
 • 24 สิงหาคม 2563 ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบวาระประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่  8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563  http://director.loei1.go.th/agenda/karprachumphubriharsthansuksapracadeuxnsinghakhm2563

ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง

แนวคิดการพัฒนา
ใช้วิธีนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งจากโปรแกรมของส่วนกลาง และโปรแกรมที่ สพท.ใช้งาน (Data Warehouse) จะไม่พยายามกรอกข้อมูลขึ้นมาใหม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Missing)
ข้อมูลโรงเรียน
 • จำนวนนักเรียนแยกชั้น/เพศ/ระดับการสอน/ขนาดโรงเรียน/ที่อยู่
 • แผนที่ตั้งภูมิศาสตร์
 • โรงเรียนในโครงการต่างๆ
ข้อมูลนักเรียน /ใช้วิธีนำเข้าข้อมูล CSV จากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
 • นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด (schoolmis) ใข้ข้อมูลปีการศึกษา/ภาคเรียน
  ** ทำทั้ง 3 ภาคเรียน เพราะ ใช้จัดสรรเงิน ใช้นับจำนวน รร./นร.ปัจจุบัน
 • นร.จำแนกตามอายุ  (Age) ใข้ข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา
 • นร.จำแนกตามความพิการ (Deformity) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามความด้อยโอกาส (Occasion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามสัญชาติ (Religion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามศาสนา (Race) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • น้ำหนักส่วนสูง/เกณฑ์ฯ (Health) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.เดินทางเกิน 3 กม. (Journeytype) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
  ** เอาเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปี ไม่จำเป็นต้องติดตามทุกภาคเรียน
ข้อมูลบคลากร /เชื่อมโยงมาจาก AMSS++
 • จำนวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำแนกวุฒิการศึกษา/วิทยะฐานะ/ประเภทตำแหน่ง
 • แผนอัตรากำลังข้าราชการ
ข้อมูลงบประมาณ /เชื่อม Link มาจาก AMSS
ข้อมูลวิชาการ
 • เปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปีก่อน - ปีปัจจุบัน
 • เปรียบเทียบคะแนนกับ คะแนนเขต/คะแนน สพฐ./คะแนนระดับประเทศ
 • เรียงลำดับคะแนน ระดับเขต/ระดับกลุ่มคุณภาพ
 • NT รอ PLC ข้อสรุป
ข้อมูลวิเคราะห์ EDU Analytics
 • แนวโน้มจำนวนนักเรียน
 • แนวโน้มจำนวนห้องเรียน
สถิติ/บริการ


อ่านต่อ
 1. ศึกษาดูงาน BIG DATA พญาคันคากแห่งเมืองยโสธร https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/suksadunganlaeaprachumrwmnaewthangphathnarabbbrikarthankhxmulphakhrathbigdata
 2. ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาน 2563 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/prachumklumnyobaylaeaphaenphakhxisan2563

ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 พ.ย. 2563 20:40
ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 พ.ย. 2563 20:41
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 มี.ค. 2564 09:08
Comments