bigdata

โพสต์29 มี.ค. 2563 02:46โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 03:05 ]
ว่าด้วยนโยบาย Big Data ผ่านมาได้วาระเริ่มทำเป็นรูปเป็นร่างซะที
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Dachboard Interface


ศึกษาข้อมูล


การดำเนินการ

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
  2. เลือกแหล่งข้อมูล Data Source
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics & Data Science
  4. สรุปสิ่งที่ต้องการ Dashboard Information

ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง/ประกาศใช้งาน

http://bigdata.loei1.go.th

Comments