ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance

โพสต์11 ส.ค. 2562 15:48โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 16:08 ]

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
  2. บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก
ผลสำเร็จ
Comments