ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2564

โพสต์12 ม.ค. 2564 23:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 22:04 ]
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) >>> http://nscr.nesdb.go.th


โครงการ / การดำเนินงาน


ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR
ชื่อเข้าใช้งาน ระบบ eMENSCR – NSCR
    • User :: obec_regional_42_21
    • Password :: Ed_Area4221

 

ถ่ายทอดสด วันที่ 13 มกราคม 2564
ถ่ายทอดสด วันที่ 14 มกราคม 2564