ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2564

โพสต์12 ม.ค. 2564 23:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2564 02:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) >>> http://nscr.nesdb.go.th


โครงการ / การดำเนินงาน
  • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR
 

ถ่ายทอดสด วันที่ 13 มกราคม 2564
ถ่ายทอดสด วันที่ 14 มกราคม 2564
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ม.ค. 2564 23:34
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ม.ค. 2564 23:34
Comments