โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2562

โพสต์7 พ.ค. 2562 03:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 03:16 ]
ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561 จำนวน 130,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด
กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล

ข้อมูลประกอบการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3
  1. แนวทางการถอดบทเรียนงาน/โครงการ/กิจกรรม ->> http://www.lertchaimaster.com/forum/index.php?topic=47.0
  2. กระบวนการถอดบทเรียน ->> http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/userfiledownload/asu96dl.pdf

Comments