ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++

โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2561 19:50 ]
ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด้วยระบบ E-Office ซึ่งปิดการพัฒนาอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น เปลี่ยนไปใช้การรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ AMSS++ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อรองรับการใช้งานในปี 2562 ไม่ให้เกิดปัญหา เห็นควรจัดอบรมการปฏิบัติงานในระบบ AMSS++ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ในการประชุมอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว ขออนุมัติใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 

กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
เป้าหมาย
 • เปลี่ยนระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ
การดำเนินงาน
 1. นำเข้าข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนเข้าระบบ AMSS++
 2. เปิดใช้งาน Modules : ทะเบียนหนังสือราชการ (bookregis) และรับส่งหนังสือราชการ (book)
 3. ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ในการจัดการ
  1. กำหนดปี
  2. กำหนดสารบรรณสถานศึกษา
 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการทุกระดับ (ระดับเขตพื้นที่/ทุกโรงเรียนในสังกัด) ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference
ขั้นตอนการประชุมฯ
 1. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าระบบ AMSS++ (amss.loei1.go.th) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วไปที่ เมนูลงทะเบียนผู้ใช้
 2. รายงานตัวเข้าประชุมฯ ที่ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตามกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 3. คู่มือการลงทะเบียนครั้งแรก Click
 4. กรณีลืมรหัสให้ไปที่เมนู  forgotPassword?  Click
 5. เพิ่มข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา
  1. เข้า amss.loei1.go.th
  2. เมนู บริหารงานบุคคล - ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร
  3. เมนู รายงาน - ครูและบุคลากร สถานศึกษา
  4. เลือกสถานศึกษา
  5. ตรวจสอบรายชื่อใครที่ยังไม่มีชื่อ/เกษียณ/ฯลฯ
  6. กรอกข้อมูล แล้ว ส่งข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา Click มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
24 ธ.ค. 2561 12:51
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ธ.ค. 2561 19:09
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 ธ.ค. 2561 19:40
Comments