รายงานผลการดำเนินงาน

 1. KRS
 2. รายงานมาตรฐาน สพท.
 3. ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท.
 • รายงาน KRS 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวช ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2563 00:24 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • รายงาน KRS 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวช ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2563 13:40 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงาน KRS 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 21:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2563 00:24 ]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS)

การดำเนินการ ดังนี้
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2563
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2563
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ มิถุนายน - กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตาม ข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
  4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 -ไม่ต้องรายงาน

รอบที่ 2 รายงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กันยายน 2563 และผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษา อัพข้อมูลเข้าระบบ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2563
            การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงคณะกรรมการผู้กำกับ ดูแล ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
            
              รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล
Click เอกสาร/หลักฐาน ข้อมูลจากส่วนกลาง
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
        Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9  ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
        Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
ตัวชี้วัดที่ 10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน (Cyber) 
   http://www.techno.bopp.go.th/obec_cyber63/
Click เอกสาร/หลักฐาน รายงานในระบบ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563

รายงาน KRS 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:55โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2563 13:40 ]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS)
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 11  เมษายน 2562
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตามข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
 4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ :-
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด มี 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) สพท. ต้องดำเนินการ  จำนวน ๓  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ EMIS  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 1. แผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 2. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2562
 3. โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีฯ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • ประชุม Conference ชี้แจงนโยบาย/ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล
  • กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
  • ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงาน
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานองค์การ  Click เอกสาร/หลักฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  https://drive.google.com/file/d/1HDCizb4sIBYBTWfExQUaSRUQ5uJYaKNm/view?usp=sharingClick เอกสาร/หลักฐาน

*** งานบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต


To be Continue !

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** รอรายงานมาตรฐานเขตฯ ระบบเปิดประมาณ ตุลาคม 2562 
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber ข้อมูลส่วนกลาง สทร. สพฐ. http://techno.bopp.go.th/obec_cyber/
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.3 (กลุ่มการเงินฯ) ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562
Click เอกสาร/หลักฐาน

1-2 of 2