รายงาน KRS 2563

โพสต์21 มิ.ย. 2563 21:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 21:14 ]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS)

การดำเนินการ ดังนี้
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2563
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2563
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ มิถุนายน - กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตาม ข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
  4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 -ไม่ต้องรายงาน

รอบที่ 2 รายงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กันยายน 2563 และผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษา อัพข้อมูลเข้าระบบ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2563
            การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงคณะกรรมการผู้กำกับ ดูแล ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
            
              รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 12 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล
Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
        Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7  การกำกับดูแลการทุจริต
        Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9  ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
        Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน
        Click เอกสาร/หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน (Cyber) 
   http://www.techno.bopp.go.th/obec_cyber63/
Click เอกสาร/หลักฐาน รายงานในระบบ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:33
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
6 ส.ค. 2563 20:02
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
6 ส.ค. 2563 20:02
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:34
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:34
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:33
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:33
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:33
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 มิ.ย. 2563 23:33
Comments