กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ส.ค. 2563 13:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนงาน/โครงการ
10 ส.ค. 2563 13:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน
10 ส.ค. 2563 13:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข report
10 ส.ค. 2563 13:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง report
10 ส.ค. 2563 01:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ส.ค. 2563 01:28 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 ส.ค. 2563 07:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Big Data
8 ส.ค. 2563 07:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข Big Data
6 ส.ค. 2563 20:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Cyberศธ04005-ว1049-ลว4สค63.pdf กับ รายงาน KRS 2563
6 ส.ค. 2563 20:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Cyberศธ04005-ว648-ลว6สค63.pdf กับ รายงาน KRS 2563
6 ส.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ โครงการกลุ่ม DLiCT.pdf กับ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ.pdf กับ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ QR Code อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน หลักสูตร การรักษาความ.pdf กับ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 3คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 338-2563 ลว 22 ก.ค.2563.pdf กับ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2แจ้งโรงเรียน_ศธ 04136ว2480.pdf กับ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2563 19:42 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563
5 ส.ค. 2563 21:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
5 ส.ค. 2563 21:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายละเอียดดารประชุมกรรมการตัดสิน.pdf กับ ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
5 ส.ค. 2563 21:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายละเอียดการประชุม.pdf กับ ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
5 ส.ค. 2563 21:30 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
4 ส.ค. 2563 21:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 (วันที่ 5 สิงหาคม 2563)
4 ส.ค. 2563 21:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 5373.jpg กับ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 (วันที่ 5 สิงหาคม 2563)
4 ส.ค. 2563 21:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 5372.jpg กับ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 (วันที่ 5 สิงหาคม 2563)
4 ส.ค. 2563 21:19 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 (วันที่ 5 สิงหาคม 2563)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า