กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 มี.ค. 2563 21:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
24 มี.ค. 2563 01:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
24 มี.ค. 2563 01:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
24 มี.ค. 2563 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน con.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 23:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 23:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ messageImage_1585031195901.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 23:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ messageImage_1585030841046.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 22:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
23 มี.ค. 2563 22:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 21:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 21:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 21:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 20:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานการประชุม 24 ก.พ. 63.pdf กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระประชุม 24 มี.ค. 63 ครั้งที่ 3.pdf กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ งานประชุมประจำเดือน ใหม่.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:41 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด
23 มี.ค. 2563 20:20 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นำเสนอท่านรองกวินทร์เกียรติ.pptx กับ วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นำเสนอท่านรองกวินทร์เกียรติ.pdf กับ วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__88653954.jpg กับ วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มี.ค. 2563 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__68255816.jpg กับ วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า