กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ สพฐ35.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4422.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4421.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4420.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4418.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563 รายงานความก้าวหน้าโครงการการดำเนินงาน eMENSCR.pdf กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563 โครงการการดำเนินการ ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่่อการศึกษาทางไกล ICT COVID.pdf กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563 โครงการการดำเนินการ พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส.pdf กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563 โครงการการดำเนินการ ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่่อการศึกษาทางไกล ICT COVI.docx กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563 โครงการการดำเนินการ พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ.docx กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 272563~1.PDF จาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 272563~1.DOC จาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 272563~2.DOC จาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 272563~3.PDF จาก ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล ระหว่าง สพฐ. - เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล ระหว่าง สพฐ. - เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล ระหว่าง สพฐ. - เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 272563~3.PDF กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 272563~1.PDF กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 272563~2.DOC กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 272563~2.PDF กับ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า