กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2563 22:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานการประชุม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19วันที่ 20พ.ค.63.docx กับ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 (ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)
21 พ.ค. 2563 22:37 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 (ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)
13 พ.ค. 2563 14:53 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 329084.jpg กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1.9 ระเบียบวาระประชุม 14 พ.ค. 63 ครั้งที่ 5.pdf กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1.8 รายงานการประชุม 24 เม.ย. 63.pdf กับ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 14 พฤษถาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:49 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. (ครั้งที่ 18/2563) ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ปี 2562
13 พ.ค. 2563 01:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ งานประชุมประจำเดือน ใหม่.jpg กับ พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายงานการประชุม 24 เม.ย. 63.pdf กับ พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 01:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ระเบียบวาระประชุม 14 พ.ค. 63 ครั้งที่ 5.pdf กับ พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 00:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง พฤษภาคม 2563
13 พ.ค. 2563 00:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง pi-2562
11 พ.ค. 2563 07:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน work - บันทึกการปฏิบัติงาน
11 พ.ค. 2563 07:46 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ work - บันทึกการปฏิบัติงาน
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ p6_ตารางสอนออกอากาศ.jpg กับ DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ p5_ตารางสอนออกอากาศ.jpg กับ DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ p4_ตารางสอนออกอากาศ.jpg กับ DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ p3_ตารางสอนออกอากาศ.jpg กับ DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563
10 พ.ค. 2563 06:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ p2_ตารางสอนออกอากาศ.jpg กับ DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า