กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.ค. 2561 23:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
11 ก.ค. 2561 23:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 21:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นที่ 1.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นที่ 3.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นที่ 2.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นที่ 1.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2.docx กับ รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 21:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561
10 ก.ค. 2561 20:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
10 ก.ค. 2561 04:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136ว2103(แจ้งจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต).pdf กับ แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part5.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part4.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part3.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part2.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part1.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(2-บัญชีรายละเอียดของบประมาณซ่อมอุปกรณ์ DLTV 2561).xls กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
4 ก.ค. 2561 08:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา
4 ก.ค. 2561 07:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 81945.jpg กับ Home
4 ก.ค. 2561 02:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือ เน็ตโรงเรียน.pdf กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.pdf กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.jpg
4 ก.ค. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.jpg กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
2 ก.ค. 2561 01:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า