กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2561 01:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 00:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 23:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 22:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 20:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ปฏิทิน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร.pdf กับ ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 20:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 20:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 19:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ update-page_FormPageTopImage.jpg กับ ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 19:45 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต images.jpg
14 พ.ค. 2561 19:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ images.jpg กับ ประจำปี 2561
14 พ.ค. 2561 19:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ click2015.gif กับ ประจำปี 2561
9 พ.ค. 2561 10:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต e-Asset On AMSS++.part2.rar
9 พ.ค. 2561 10:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต e-Asset On AMSS++.part1.rar
8 พ.ค. 2561 22:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
8 พ.ค. 2561 22:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
7 พ.ค. 2561 09:31 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-Asset On AMSS++.part2.rar
7 พ.ค. 2561 09:31 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-Asset On AMSS++.part1.rar
7 พ.ค. 2561 00:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
7 พ.ค. 2561 00:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ qrcode.png กับ การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT
6 พ.ค. 2561 04:15 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต Modules-BookRegister Ensure On AMSS++.rar
6 พ.ค. 2561 04:15 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part2.rar
6 พ.ค. 2561 04:15 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part1.rar
6 พ.ค. 2561 04:14 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-Asset On AMSS++.part2.rar
6 พ.ค. 2561 04:14 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต e-Asset On AMSS++.part1.rar