กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part2.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part1.rar กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
10 ก.ค. 2561 01:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136-2080(2-บัญชีรายละเอียดของบประมาณซ่อมอุปกรณ์ DLTV 2561).xls กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
4 ก.ค. 2561 08:45 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา
4 ก.ค. 2561 07:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 81945.jpg กับ Home
4 ก.ค. 2561 02:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือ เน็ตโรงเรียน.pdf กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.pdf กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
4 ก.ค. 2561 02:14 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.jpg
4 ก.ค. 2561 02:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560.jpg กับ โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
2 ก.ค. 2561 01:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
2 ก.ค. 2561 01:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
27 มิ.ย. 2561 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2561 15:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 00:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 00:49 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 00:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ รายการปริมาณงานและราคา.xlsx กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 16:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04279ว79(รายงานขอซ่อมอุปกรณ์ DLTV).jpg กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 00-Budgeting DL.xls กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 15:10 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04279ว199(21 มิ.ย.61 ยืนยันการขอรับจัดจรร DLTV).pdf กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561
26 มิ.ย. 2561 01:53 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 04136ว1936(ยืนยันการขอรับงบประมาณค่าซ่อม DLTV).pdf กับ งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561