นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนา สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า

พันธกิจ (Mission)

    1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล Distance Learning

    2. พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา Network System for School

    3. พัฒนาระบบงานตามความต้องการจำเป็นสู่องค์กรอัตโนมัติ Develop Software for Automatic Organization

    4. สร้างสังคมอุดมปัญญา

ปฏิญญา (Declaration)

ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถึห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ

"อุดมปัญญา หมายถึง การแสวงหาความรู้ยิ่งๆ ขึ้นไป ปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม บ่อยครั้งควรนำหน้าหรือชี้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไป การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ “ต้อง” ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ ท้าทายความคิดที่มีอยู่เดิม"

-ธงชัย วินิจจะกูล

  1. https://prachatai.com/journal/2015/02/58097

  2. สังคมอุดมปัญญา https://blogazine.pub/blogs/sensemaker/post/1423