นโยบาย : Policy

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนา สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า

พันธกิจ (Mission)

    1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล Distance Learning

    2. พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา Network System for School

    3. พัฒนาระบบงานตามความต้องการจำเป็นสู่องค์กรอัตโนมัติ Develop Software for Automatic Organization

    4. สร้างสังคมอุดมปัญญา

ปฏิญญา (Declaration)

ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถึห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ