วาระการประชุม DLICT

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร