วันที่โพสต์: Mar 29, 2020 9:46:40 AM

นโยบาย Big Data

ตามโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.1

ลงทะเบียนขอรับโปรแกรม BIG DATA Edu.Analytics https://forms.gle/vCdCuaUci8sUXkxQ7

โดย. สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา dtet.org

 1. เป็น​โครงการ​เริ่มต้น​ที่คงต้องพัฒนา​ต่อไป​อีกตามความต้องการ​จำเป็น​ (Need Assessment)​ ของผู้บริหาร​และผู้​รับบริการ

  • วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ Edu.Analytics จำนวนนักเรียนในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ../นำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

  • วิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน ../นำไปใช้แนะแนวการศึกษาให้นักเรียน

  • วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายโรงเรียน ../พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ผ่านการนิเทศของ สพท. (รูปแบบประมาณบัตรประจำตัวคนไข้ของคุณหมอ)

  • ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการรายบุคคลตั้งแต่ผู้บริหาร(บริการโรงเรียนโดนใจผู้ปกครองและต้นสังกัดระดับใด) ครู(สอนหนังสือนักเรียนชอบมากน้อยระดับใด) และบุคลากรทางการศึกษา(สนับสนุนการศึกษาโดยใจผู้รับบริการระดับใด) ทุกคน/ทุกระดับ ../SERVICE MIND ระบบบริการด้วยใจ (service mind)

 2. แนวคิด​การพัฒนา​บนพื้นฐาน​การใช้ข้อมูล​ที่มีอยู่จากทุก Program ทุก Platform สร้าง Algorithm วิเคราะห์​และ​นำเสนอ​

 3. พัฒนา​บน Platform​ Bootstrap Templates

 4. รองรับ​ Data Visualization บน PC/Tablet​/Mobile

BIG DATA

Dachboard Interface

ศึกษาข้อมูล

 1. ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ https://edc.moe.go.th/

 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) https://data.bopp-obec.info/

  1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Managenment Center) https://portal.bopp-obec.info/obec61/publicstat/report?areaCode=42010000

 3. What is BIG DATA ?? สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์กรมหาชน)(สพร.) https://www.dga.or.th/th/content/920/12311/

 1. Bootstrap คืออะไร จะใช้ Bootstrap กับการพัฒนาเว็บไซต์และ Application จะต้องทำอย่างไร ??? https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html

สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน/Time Line

  • 10 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data).PDF

  • 31 กรกฎาคม 2563 ศึกษาดูงานระบบ Big Data สพป.ยโสธร 1, 2

  • 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563 วิเคราะห์ Data Understanding เลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบ จัดหา/ติดตั้งระบบ

  • 10 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอ Data Virtualization และข้อมูลจำเป็นบน Dashboard Information

  • 24 สิงหาคม 2563 ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบวาระประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 http://director.loei1.go.th/agenda/karprachumphubriharsthansuksapracadeuxnsinghakhm2563

bigdata.loei1.go.th

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง

แนวคิดการพัฒนา

ใช้วิธีนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งจากโปรแกรมของส่วนกลาง และโปรแกรมที่ สพท.ใช้งาน (Data Warehouse) จะไม่พยายามกรอกข้อมูลขึ้นมาใหม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Missing)

ข้อมูลโรงเรียน

  • จำนวนนักเรียนแยกชั้น/เพศ/ระดับการสอน/ขนาดโรงเรียน/ที่อยู่

  • แผนที่ตั้งภูมิศาสตร์

  • โรงเรียนในโครงการต่างๆ

ข้อมูลนักเรียน /ใช้วิธีนำเข้าข้อมูล CSV จากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

 • นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด (schoolmis) ใข้ข้อมูลปีการศึกษา/ภาคเรียน

 • ** ทำทั้ง 3 ภาคเรียน เพราะ ใช้จัดสรรเงิน ใช้นับจำนวน รร./นร.ปัจจุบัน

  • นร.จำแนกตามอายุ (Age) ใข้ข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา

 • นร.จำแนกตามความพิการ (Deformity) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

  • นร.จำแนกตามความด้อยโอกาส (Occasion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

  • นร.จำแนกตามสัญชาติ (Religion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

  • นร.จำแนกตามศาสนา (Race) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

  • น้ำหนักส่วนสูง/เกณฑ์ฯ (Health) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

 • นร.เดินทางเกิน 3 กม. (Journeytype) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว

  • ** เอาเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปี ไม่จำเป็นต้องติดตามทุกภาคเรียน

ข้อมูลบคลากร /เชื่อมโยงมาจาก AMSS++

 • จำนวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • จำแนกวุฒิการศึกษา/วิทยะฐานะ/ประเภทตำแหน่ง

 • แผนอัตรากำลังข้าราชการ

ข้อมูลงบประมาณ /เชื่อม Link มาจาก AMSS

ข้อมูลวิชาการ

 • เปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปีก่อน - ปีปัจจุบัน

 • เปรียบเทียบคะแนนกับ คะแนนเขต/คะแนน สพฐ./คะแนนระดับประเทศ

 • เรียงลำดับคะแนน ระดับเขต/ระดับกลุ่มคุณภาพ

 • NT รอ PLC ข้อสรุป

ข้อมูลวิเคราะห์ EDU Analytics

  • แนวโน้มจำนวนนักเรียน

  • แนวโน้มจำนวนห้องเรียน

สถิติ/บริการ

อ่านต่อ

 1. ศึกษาดูงาน BIG DATA พญาคันคากแห่งเมืองยโสธร https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/suksadunganlaeaprachumrwmnaewthangphathnarabbbrikarthankhxmulphakhrathbigdata

 2. ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาน 2563 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/prachumklumnyobaylaeaphaenphakhxisan2563

สเปรดชีตของ Google