Home


http://dlict.loei1.go.th/project/dna

http://dlict.loei1.go.th/home/structer/datacenter/datainformation-2561
 
http://dlict.loei1.go.th/news/project-video-conference

http://dlict.loei1.go.th/km/educationareamanagementsupportsystemamss
http://dlict.loei1.go.th/km/rabeiybwaraprachumkradasphaendeiywdwyqr-code-1
http://e-maintenance.loei1.go.th
To Be Continued 
 1. การสอบถาม/ประเมินผล  Evaluation.loei1.go.th 
 2. ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี  E-Maintenance.loei1.go.th

ข่าวจาก DLiCT

 • ฐานข้อมูล DLTV ปี 2557 ฐานข้อมูล DLTV ปีงบประมาณ 2557 ที่ทางศูนย์ทางไกลฯ จัดทำไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเทียบเคียงการกรอกข้อมูลใหม่ ปีงบประมาณ 2564  ครั้งนี้ หากได้ข้อม ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2562 20:08 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • Clinic DLICT สพท.สัญจร Web Site :: dlict.loei.go.thระบบประชุมทางไกล Video ConferenceQR-Code ระเบียบวาระประชุมแผ่นเดียวคู่มือ Token LINE Notify
  ส่ง 26 พ.ย. 2562 01:36 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ Big Data กระทรวงศึกษาธิการ        ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้คร ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2562 00:38 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน             ด้วย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2562 00:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หลักการเหตุผลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2562 07:13 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • การควบคุมภายใน ประจำปี 2562 การควบคุมภายใน ประจำปี 2562
  ส่ง 16 ต.ค. 2562 18:53 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ NEWS    แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562                            1.ศธ 04005/ว936การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2562 20:28 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนงาน/โครงการ

 • ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1เป้าหมายสำน ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 16:08 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1
 • internetschool เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการhttp://dlict.loei1.go.th/news/naewthangkardaneinkartamnyobaykarchiinternetkhxngkrathrwngsuksathikarสืบเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้น เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ internet ความเร็วส ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 01:45 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • AS:Automatic School นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ... วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้ พัฒนาระบบสน ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 21:10 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • AO:Automatic Organization and AS:Automatic School นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1AO : Automatic OrganizationAS : Automatic School  Linkข้อมูล ณ วันท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:31 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1งบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันท ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 05:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++ ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2561 19:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้

 • มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูง
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 22:44 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นอีกตังชี้วัดในการประเมินเขตสุจริต ITA ของ ป.ป.ช.E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)เป็นอีกระบบท ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2562 01:11 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบเรียกชื่อโรงเรียน What is your school's name.ระบบเรียกชื่อโรงเรียน..อีกเหตุผลที่ทำงานข้อมูลทางการศึกษามานานคือโรงเรียนชืออะไรเป็นโรงเรียนในโครงการอะไรบ้างโรงเรียนในโครงการประจำปี/รุ่นอะไรม ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 21:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา การบันทึกบัญชี 5 ส่วน โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาของ สพฐ. ผ่านโปรแกรม e-Budget ทาง URL : https://e-budget.jobobec.in.th/ศึกษาขั้นตอนการบันท ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:10 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายชื่อโรงเรียนหลัก - โรงเรียนรวม จำแนกลักษณะโรงเรียนไปเรียนรวมทุกชั้น - นักเรียนไม่มีใน DMCไปเรียนรวมทุกชั้น - ยังมีนักเรียนใน DMCไปเรียนรวมบางชั้นเพื่อใช้เป็นข ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 08:44 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงาน KRS 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวช ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2562 20:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพ ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2562 16:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

กิจกรรมชาว สพป.เลย 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ E-NEWS


Comments