Home

ข่าวจาก DLiCT

 • Digital Life Box for New DLTV 2 มีนาคม 2562 มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Boxรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัญญาณดาวเทียม (Digital ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2562 01:08 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136 ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 21:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562             ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลส ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2562 21:02 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563 Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2562 15:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • จุดให้บริการประชาชน (citizen info) เข้า https://citizen.info.go.th/ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น สำหรับปักหมุด ได้ที่   โดยค้นหาคำว่า "Longdo Map"   หรือ Scan QR Code คู่ม ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2562 20:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 3/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลว. 7 มกราคม 2562กระทรวงด ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2562 23:41 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย การเตรียมการต้อนรับคณะ สพฐ.สัญจร จังหวัดเลยระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารคำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 657/2561 ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2562 01:56 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนงาน/โครงการ

 • AS:Automatic School นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...วัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้พัฒนาระบบสน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 23:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • AO:Automatic Organization and AS:Automatic School นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1AO : Automatic OrganizationAS : Automatic School  Linkข้อมูล ณ วันท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:31 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1งบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันท ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 05:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++ ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2561 19:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้

 • รายงาน KRS 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวช ...
  ส่ง 4 เม.ย. 2562 01:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพ ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2562 16:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย).. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถ ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2562 16:47 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++ สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSONปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณน ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2562 15:45 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset ความเป็นมาปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 00:45 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Mod Login Page on AMSS++ วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 00:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 23:57 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

 • Modules-Person On AMSS++.part2.rar   9793กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2562 22:25 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎งานบริหารบุคคล Part 2/2‎
 • Modules-Person On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 17 เม.ย. 2562 22:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎งานบริหารบุคคล Part 1/2‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part2.rar   6158กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-BookRegister Ensure On AMSS++.rar   11กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:04 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ทะเบียนหนังสือรับรอง‎
 • Line Notify On AMSS++.part3.rar   7774กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part2.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part4.rar   4885กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:04 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบงบประมาณ/การเงิน‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part3.rar   10000กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:03 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบงบประมาณ/การเงิน‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

Comments