Home


http://dlict.loei1.go.th/project/dna

http://dlict.loei1.go.th/home/structer/datacenter/datainformation-2561
 
http://dlict.loei1.go.th/news/khorngkarphathnarabbprachumxxnlinvideoconference

http://dlict.loei1.go.th/km/educationareamanagementsupportsystemamss
http://dlict.loei1.go.th/km/rabeiybwaraprachumkradasphaendeiywdwyqr-code-1
To Be Continued 
 1. การสอบถาม/ประเมินผล  Evaluation.loei1.go.th 
 2. การประชุม/อบรม/สัมมนา/วีดีโอ Conference.loei1.go.th

ข่าวจาก DLiCT

 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562 ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเร ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2562 22:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • "DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV" ตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ📝ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 20:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน สืบเนื่องจากการประชุม Digital Life http://dlict.loei1.go.th/news/digitallifeboxfornewdltvอุปกรณ์ชุดแรกของโครงการฯสพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แจ้งว่า ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2562 20:00 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • Digital Life Box for New DLTV 2 มีนาคม 2562 มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Boxรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัญญาณดาวเทียม (Digital ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 10:09 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136 ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2562 21:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562             ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลส ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2562 21:02 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563 Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2562 15:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนงาน/โครงการ

 • AS:Automatic School นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...วัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้พัฒนาระบบสน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 23:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • AO:Automatic Organization and AS:Automatic School นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1AO : Automatic OrganizationAS : Automatic School  Linkข้อมูล ณ วันท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:31 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1งบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันท ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 05:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++ ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2561 19:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้

 • E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์) ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นอีกตังชี้วัดในการประเมินเขตสุจริต ITA ของ ป.ป.ช.E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)เป็นอีกระบบท ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2562 01:11 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบเรียกชื่อโรงเรียน What is your school's name.ระบบเรียกชื่อโรงเรียน..อีกเหตุผลที่ทำงานข้อมูลทางการศึกษามานานคือโรงเรียนชืออะไรเป็นโรงเรียนในโครงการอะไรบ้างโรงเรียนในโครงการประจำปี/รุ่นอะไรม ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 21:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา การบันทึกบัญชี 5 ส่วน โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาของ สพฐ. ผ่านโปรแกรม e-Budget ทาง URL : https://e-budget.jobobec.in.th/ศึกษาขั้นตอนการบันท ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:10 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายชื่อโรงเรียนหลัก - โรงเรียนรวม จำแนกลักษณะโรงเรียนไปเรียนรวมทุกชั้น - นักเรียนไม่มีใน DMCไปเรียนรวมทุกชั้น - ยังมีนักเรียนใน DMCไปเรียนรวมบางชั้นเพื่อใช้เป็นข ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 08:44 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงาน KRS 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวช ...
  ส่ง 4 เม.ย. 2562 01:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพ ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2562 16:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย).. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถ ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2562 16:47 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

Comments