โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์13 ก.พ. 2562 04:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 05:28 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1
งบประมาณ
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมาย
 1. เชิงปริมาณ
  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
  2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)
 2. เชิงคุณภาพ
  1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
การดำเนินงาน

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 พ.ย. 2562 22:48
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 พ.ย. 2562 22:48
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 พ.ย. 2562 22:48
Comments