แผนงาน/โครงการ


AO : Automatic Organization

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 07:07 ]

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
AO : Automatic Organization
AS : Automatic School
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
แนวทางการดำเนินงาน
 1. พัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
 2. พัฒนา Application บน Mobile
 3. จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน
แนวทางข้อที่ 1
 1. จัดหลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี https://docs.google.com/document/d/1xPTPZXWNSDL_ayL_lKhvNnLWYogmqcCjO7-N_qDmnf4/edit
แนวทางข้อที่ 2
 1. ปรับปรุงโปรแกรม AMSS++ On Mobile
  • เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือ
   1. บันทึกข้อความ - ผู้บริหารสามารถเกษียนหนังสือบันทึกลงไฟล์ PDF
   2. หนังสือราชการ - ผู้บริหารสามารถลงนามหนังสือราชการบันทึกลงไฟล์ PDF
   3. ส่งกลับเจ้าหน้าที่ - ส่งหนังสือถึงโรงเรียน/สพฐ. ผ่าน AMSS++ ได้ทันที
 2. ระบบนิเทศออนไลน์
  1. บันทึกผลการนิเทศผ่านระบบงานวิชาการ AMSS++
  2. บันทึกภาพส่งเข้าระบบ ** (ปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมให้สามารถบันทึกภาพด้วย)
 3. การใช้งาน QR-CODE

  แนวทางข้อที่ 3
  เดิมที่หา iPAD แต่มาเจอ SAMSUNG Tablet ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งาน AO ได้ครอบคลุมกว่ามาก
  https://www.samsung.com/th/tablets/galaxy-tab-a-10-1-2016-p585y/SM-P585YZWATHL/
  • เขียนบน PDF ได้ งานเสร็จไว แชร์ได้ทันที
  • จอใหญ่ 10.1" เห็นชัด เต็มตา
  • เพิ่มเมมได้สูงสุดถึง 256GB
  • ฿11,900.00

  โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  โพสต์13 ก.พ. 2562 04:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 05:28 ]

  โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1
  งบประมาณ
  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
  2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
  เป้าหมาย
  1. เชิงปริมาณ
   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
   2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)
  2. เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  กิจกรรม
  กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)
  กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA
  กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
  กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
  กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
  การดำเนินงาน

  DNA

  โพสต์13 ก.พ. 2562 03:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 03:17 ]


  DNA

  • เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
  • ประกอบด้วย น้ำตาล ฟอสเฟต และเบสทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ A (อะดินีน) T (ไทมีน) C (ไซโตซีน) G (กวานีน) ซึ่งเบสทั้งสี่นี้จะเรียงสลับกันไปเรื่อยๆ ใน สายดีเอ็นเอ กลายเป็นรหัส เรียกว่า รหัสพันธุกรรม (Genetic code)

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ได้กำหนดรูปแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  โดยเรียกว่า Model นี้ว่า DNA

  ความหมาย

  D : Distance Learning (น้อมนำเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า)

  N : New Technology (ใช้เทคโนโลยีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายๆ "ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา")

  A : Automatic Organization (องค์กรอัตโนมัติ ที่มีความคล่องตัว มีความลื่นไหลของระบบเป็นหนึ่งเดียว บนพื้นฐาน "ง่าย สะดวก รวดเร็ว")

  งานนำเสนอของ Google


  ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++

  โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2561 19:50 ]

  ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด้วยระบบ E-Office ซึ่งปิดการพัฒนาอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น เปลี่ยนไปใช้การรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ AMSS++ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  เพื่อรองรับการใช้งานในปี 2562 ไม่ให้เกิดปัญหา เห็นควรจัดอบรมการปฏิบัติงานในระบบ AMSS++ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

  ในการประชุมอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว ขออนุมัติใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 

  กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
  เป้าหมาย
  • เปลี่ยนระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ
  การดำเนินงาน
  1. นำเข้าข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนเข้าระบบ AMSS++
  2. เปิดใช้งาน Modules : ทะเบียนหนังสือราชการ (bookregis) และรับส่งหนังสือราชการ (book)
  3. ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ในการจัดการ
   1. กำหนดปี
   2. กำหนดสารบรรณสถานศึกษา
  4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการทุกระดับ (ระดับเขตพื้นที่/ทุกโรงเรียนในสังกัด) ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference
  ขั้นตอนการประชุมฯ
  1. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าระบบ AMSS++ (amss.loei1.go.th) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วไปที่ เมนูลงทะเบียนผู้ใช้
  2. รายงานตัวเข้าประชุมฯ ที่ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตามกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  3. คู่มือการลงทะเบียนครั้งแรก Click
  4. กรณีลืมรหัสให้ไปที่เมนู  forgotPassword?  Click
  5. เพิ่มข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา
   1. เข้า amss.loei1.go.th
   2. เมนู บริหารงานบุคคล - ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร
   3. เมนู รายงาน - ครูและบุคลากร สถานศึกษา
   4. เลือกสถานศึกษา
   5. ตรวจสอบรายชื่อใครที่ยังไม่มีชื่อ/เกษียณ/ฯลฯ
   6. กรอกข้อมูล แล้ว ส่งข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา Click มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  1-4 of 4