แผนงาน/โครงการ/รายงาน


ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance

โพสต์11 ส.ค. 2562 15:48โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 16:08 ]


วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
 2. บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก
ผลสำเร็จ

internetschool

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:45 ]

เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
http://dlict.loei1.go.th/news/naewthangkardaneinkartamnyobaykarchiinternetkhxngkrathrwngsuksathikar

สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้น เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ internet ความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว 3 ครั้งดังนี้
 1. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561  หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว567 ลว.5 กรกฎาคม 2561 งบประมาณ 1,292,781 บาท
 2. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561  หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว708 ลว.15 สิงหาคม 2561 งบประมาณ 369,366 บาท
 3. ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2561 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว981 ลว.6 พฤศจิกายน 2562  งบประมาณ 1,680,000 บาท
 4. ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  ยังไม่มา

AS:Automatic School

โพสต์19 มี.ค. 2562 00:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 21:10 ]

นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...
วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้
 2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล
เป้าหมาย
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนในสังกัด
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการดำเนินงาน
 1. กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอัสนี - วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

เข้าห้องเรียน :: https://classroom.google.com
รหัสชั้นเรียนนี้แก่นักเรียน :: w8htu1n

AO:Automatic Organization and AS:Automatic School

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 00:31 ]

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
AO : Automatic Organization
AS : Automatic School  Link
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
 2. เพื่อพัฒนา Application บน Mobile
 3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน
กิจกรรมที่ 1
 1. จัดหลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี https://docs.google.com/document/d/1xPTPZXWNSDL_ayL_lKhvNnLWYogmqcCjO7-N_qDmnf4/edit
กิจกรรมที่ 2
 1. ระบบประชุมงาน (Conference)
  1. การประชุมทางไกล Video Conference
  2. การใช้งานสร้าง/อ่าน QR-CODE ประชมประจำเดือน
 2. ระบบนิเทศออนไลน์ (Assessment)
  1. บันทึกผลการนิเทศ ผ่านระบบงานวิชาการ AMSS++
  2. บันทึกภาพ/ข้อมูล/เอกสาร ส่งเข้าระบบ ** (ปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมให้สามารถบันทึกภาพด้วย)
 3. ปรับปรุงโปรแกรม AMSS++ On Mobile (Smart Office)
  1. ระบบงานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ/งานบุคลากร/งานวิชาการ
  2. บันทึกข้อความ - ผู้บริหารสามารถเกษียนหนังสือบันทึกลงไฟล์ PDF
  3. หนังสือราชการ - ผู้บริหารสามารถลงนามหนังสือราชการบันทึกลงไฟล์ PDF
  4. ส่งกลับเจ้าหน้าที่ - ส่งหนังสือถึงโรงเรียน/สพฐ. ผ่าน AMSS++ ได้ทันที
 4. Anytime, anywhere
  กิจกรรมที่ 3
  เดิมที่หา iPAD แต่มาเจอ SAMSUNG Tablet ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งาน AO ได้ครอบคลุมกว่ามาก
  • เขียนบน PDF ได้ งานเสร็จไว แชร์ได้ทันที
  • จอใหญ่ 10.1" เห็นชัด เต็มตา
  • เพิ่มเมมได้สูงสุดถึง 256GB

  การใช้งาน

  โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  โพสต์13 ก.พ. 2562 04:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 05:28 ]

  โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1
  งบประมาณ
  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
  2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
  เป้าหมาย
  1. เชิงปริมาณ
   1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
   2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)
  2. เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  กิจกรรม
  กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)
  กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA
  กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
  กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
  กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
  การดำเนินงาน

  DNA

  โพสต์13 ก.พ. 2562 03:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 00:34 ]

  DNA
  • เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
  • ประกอบด้วย น้ำตาล ฟอสเฟต และเบสทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ A (อะดินีน) T (ไทมีน) C (ไซโตซีน) G (กวานีน) ซึ่งเบสทั้งสี่นี้จะเรียงสลับกันไปเรื่อยๆ ใน สายดีเอ็นเอ กลายเป็นรหัส เรียกว่า รหัสพันธุกรรม (Genetic code)

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ได้กำหนดรูปแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  โดยเรียกว่า Model นี้ว่า DNA

  ความหมาย

  D : Distance Learning (น้อมนำเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า)

  N : New Technology (ใช้เทคโนโลยีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายๆ "ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา")

  A : Automatic Organization (องค์กรอัตโนมัติ ที่มีความคล่องตัว มีความลื่นไหลของระบบเป็นหนึ่งเดียว บนพื้นฐาน "ง่าย สะดวก รวดเร็ว")

  งานนำเสนอของ Google


  ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++

  โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2561 19:50 ]

  ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด้วยระบบ E-Office ซึ่งปิดการพัฒนาอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น เปลี่ยนไปใช้การรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ AMSS++ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  เพื่อรองรับการใช้งานในปี 2562 ไม่ให้เกิดปัญหา เห็นควรจัดอบรมการปฏิบัติงานในระบบ AMSS++ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

  ในการประชุมอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว ขออนุมัติใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 

  กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
  เป้าหมาย
  • เปลี่ยนระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ
  การดำเนินงาน
  1. นำเข้าข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนเข้าระบบ AMSS++
  2. เปิดใช้งาน Modules : ทะเบียนหนังสือราชการ (bookregis) และรับส่งหนังสือราชการ (book)
  3. ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ในการจัดการ
   1. กำหนดปี
   2. กำหนดสารบรรณสถานศึกษา
  4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการทุกระดับ (ระดับเขตพื้นที่/ทุกโรงเรียนในสังกัด) ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference
  ขั้นตอนการประชุมฯ
  1. ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าระบบ AMSS++ (amss.loei1.go.th) ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วไปที่ เมนูลงทะเบียนผู้ใช้
  2. รายงานตัวเข้าประชุมฯ ที่ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตามกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  3. คู่มือการลงทะเบียนครั้งแรก Click
  4. กรณีลืมรหัสให้ไปที่เมนู  forgotPassword?  Click
  5. เพิ่มข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา
   1. เข้า amss.loei1.go.th
   2. เมนู บริหารงานบุคคล - ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร
   3. เมนู รายงาน - ครูและบุคลากร สถานศึกษา
   4. เลือกสถานศึกษา
   5. ตรวจสอบรายชื่อใครที่ยังไม่มีชื่อ/เกษียณ/ฯลฯ
   6. กรอกข้อมูล แล้ว ส่งข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา Click มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  1-7 of 7