แผนงาน/โครงการ/รายงาน


บันทึกเวลาการปฎิบัติราชการ AMSS++

โพสต์22 มี.ค. 2563 04:52โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 05:01 ]

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาท(ดีไม่ 2 บาท) ของเชื้อ COVID-19
รัฐบาลกำหนดให้มีการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่โดยกระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประมาณนี้

กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช. www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH
ข้อมูลเบื้องต้น
 - ให้เลือกใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรม (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม)
 - ระยะที่ให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน
 - ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

หน่วยงานที่ดูแล:: 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ)  โทร:  021417010

WORK FROM HOME

ในส่วนของ สพป.เลย เขต 1 โดยท่าน ดร.รอง ปัญสังกา
ประชุมกำหนดแนวทางการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายไว้หลายประการ
หนึ่งในแนวทางดังกล่าว กำหนดให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานทำงานที่บ้านได้ ให้มาทำงานที่ สนง.อาฑิตย์ละ 3 วัน

ภาระกิจ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นำเทคโนโลยีการทำงาน Work from home เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
 1. การลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ Time Stamp : พัฒนา AMSS++ บันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลามา - เวลากลับ  amss.loei1.go.th
 2. การประชุมทางไกล Video Conference : ใช้ Google Meet ซึ่ง สนง.ทำความร่วมมือใช้ G-Suite อยู่แล้ว
 3. การติดต่อสื่อสาร Communication : ใช้ LINE Notify และ LINE กลุ่ม สนง.

เงื่อนไขการใช้งาน
 1. กรณีขออนุญาตไปราชการ/การลา โปรแกรมจะบันทึกหมายเหตุการปฏิบัติราชการโดยอัตโนมัติ
 2. กรณีเกิดความซ้ำซ้อนขออนุญาตไปราชการ/การลา ดังภาพข้างล่างนี้ (ต้องเลือกบันทึก 1 รายการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการข้อมูล Big Data

โพสต์10 มี.ค. 2563 21:46โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 01:02 ]

เอาว่าด้วยเรื่อง Big Data กำลังเป็นกระแสให้ได้โชว์ป๋ากัน
ท่านรัฐมนตรีก็.. อยากเห็น
ท่านปลักกระทรวง.. ก็อยากได้
ท่านเลขาฯ.. ก็อยากมีให้ใช้งาน
ท่านก็เลยทำเป็นนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการประกอบด้วยประเด็นคำถาม เกี่ยวกับ งาน/โครงการ(ทำโครงการแต่ไม่มีเงินฯ ..555) 14 งาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ
 2. เป้าหมายความสำเร็จ
 3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
 4. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มีโครงการเสนอท่านฯ ไว้ 1 โครงการ (ได้รับจัดสรรแบบแบ่งเค็กตัวเลขกลมๆ ได้มา 70,000 บาท) ทำเอาแบบไหนดีละ ** คงทำไม่ได้หรอกเพราะจะมีงบประมาณมาให้/หรือไม่มีเราก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

เริ่มเรื่องความเป็นมา
 1. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านระบบ Internet ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/bigdata 
 2. สพฐ. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านโปรแกรม PAC, PSC ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัด สพฐ.  การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/conference-bigdata-psc-pac 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 3. ดำเนินงาน
 4. สรุปและประเมินผล
แหล่งข้อมูลในการพัฒนางาน

DigitalPlatform E-Service On Mobile

โพสต์26 ก.พ. 2563 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 20:31 ]

Digital Platform
คำถาม/สภาพปัญหา
  1. กำหนดตัวชี้วัด Digital Technology ในส่วนของ Digital Platform จากแผนยุทธศาสตร์ สพฐ./สพท.
  2. การให้บริการภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Goverment
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนา Digital Platform ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
เป้าหมาย
 • สพป.เลย เขต 1 มีระบบ Digital Platform อย่างน้อยจำนวน 1 ระบบ เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สูงๆๆๆๆ)
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
 1. สร้างระบบขึ้นมาใหม่ : ต้องใช้เวลามาก จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุซะละมั้ง
 2. เรียนรู้จากผู้รู้ : ขอใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนางาน ICT ประจำปี 2563 ไปศึกษาดูงาน Copy&Development ความสำเร็จเป็นไปได้สูง
 3. รวบรวมจากระบบที่มีอยู่กระจัดกระจายเป็น ระบบบริการภาครัฐของ สพท. เน้นการใช้งานผ่าน Platform Mobile (ข้าวต้มมัดผัดรวมมิตร)

การดำเนินการ

 1. เลือกใช้เส้นทางตามแนวทางการพัฒนาที่ 3 รวมรวมระบบงานที่มีอยู่เน้นการใช้งาน Digital Platform E-Service On Mobile
 2. ออกแบบ Platform ผ่านหน้าจอ Desktop และ Mobile/Tablet
 3. พัฒนา Digital Platform เน้นการใช้งานผ่าน Mobile/Tablet
 4. ทดสอบระบบที่ url : e-service.loei1.go.th
 5. นำเสนอ/เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
 6. ประเมินผล


dltv

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


dlit

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


internet

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:42โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance

โพสต์11 ส.ค. 2562 15:48โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 16:08 ]


วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีโปรแกรมแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
 2. บุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความพึงพอใจมาก
ผลสำเร็จ

internetschool

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:45 ]

เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
http://dlict.loei1.go.th/news/naewthangkardaneinkartamnyobaykarchiinternetkhxngkrathrwngsuksathikar

สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้น เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ internet ความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว 3 ครั้งดังนี้
 1. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2561  หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว567 ลว.5 กรกฎาคม 2561 งบประมาณ 1,292,781 บาท
 2. ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561  หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว708 ลว.15 สิงหาคม 2561 งบประมาณ 369,366 บาท
 3. ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2561 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว981 ลว.6 พฤศจิกายน 2562  งบประมาณ 1,680,000 บาท
 4. ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  ยังไม่มา

AS:Automatic School

โพสต์19 มี.ค. 2562 00:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 21:10 ]

นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...
วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้
 2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล
เป้าหมาย
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนในสังกัด
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการดำเนินงาน
 1. กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอัสนี - วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

เข้าห้องเรียน :: https://classroom.google.com
รหัสชั้นเรียนนี้แก่นักเรียน :: w8htu1n

AO:Automatic Organization and AS:Automatic School

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 00:31 ]

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
AO : Automatic Organization
AS : Automatic School  Link
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
 2. เพื่อพัฒนา Application บน Mobile
 3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน
กิจกรรมที่ 1
 1. จัดหลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี https://docs.google.com/document/d/1xPTPZXWNSDL_ayL_lKhvNnLWYogmqcCjO7-N_qDmnf4/edit
กิจกรรมที่ 2
 1. ระบบประชุมงาน (Conference)
  1. การประชุมทางไกล Video Conference
  2. การใช้งานสร้าง/อ่าน QR-CODE ประชมประจำเดือน
 2. ระบบนิเทศออนไลน์ (Assessment)
  1. บันทึกผลการนิเทศ ผ่านระบบงานวิชาการ AMSS++
  2. บันทึกภาพ/ข้อมูล/เอกสาร ส่งเข้าระบบ ** (ปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมให้สามารถบันทึกภาพด้วย)
 3. ปรับปรุงโปรแกรม AMSS++ On Mobile (Smart Office)
  1. ระบบงานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ/งานบุคลากร/งานวิชาการ
  2. บันทึกข้อความ - ผู้บริหารสามารถเกษียนหนังสือบันทึกลงไฟล์ PDF
  3. หนังสือราชการ - ผู้บริหารสามารถลงนามหนังสือราชการบันทึกลงไฟล์ PDF
  4. ส่งกลับเจ้าหน้าที่ - ส่งหนังสือถึงโรงเรียน/สพฐ. ผ่าน AMSS++ ได้ทันที
 4. Anytime, anywhere
  กิจกรรมที่ 3
  เดิมที่หา iPAD แต่มาเจอ SAMSUNG Tablet ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งาน AO ได้ครอบคลุมกว่ามาก
  • เขียนบน PDF ได้ งานเสร็จไว แชร์ได้ทันที
  • จอใหญ่ 10.1" เห็นชัด เต็มตา
  • เพิ่มเมมได้สูงสุดถึง 256GB

  การใช้งาน

  1-10 of 13