แผนงาน/โครงการ/รายงาน

แผนงาน/โครงการ/รายงาน


Infographic for Education ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์9 มี.ค. 2564 00:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2564 15:17 ]

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กิจกรรม การอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Technology for Education) 
หลักสูตร Infographic for Education
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2564
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และสร้างทักษะการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic 

เป้าหมาย
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกิน 50 คน

วิทยากร
นางสาวพิกุลทอง สังข์เงิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิษณุโลก 3

ลงทะเบียน
ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  http://gg.gg/infographic-loei 

ใช้โปรแกรม Ai เป็นภายใน 8 นาที ( Adobe Illustrator 2020)


รูปภาพกิจกรรม

รับ-จ่าย โครงการ
รับ
เก็บค่าลงทะเบียน 5,000
เบิกงบประมาณ 16,400 21,400
จ่าย
 - ค่าวิทยากร 7,200
 - ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้องๆละ 1,000 บาท/2 คืน 1,780
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15,000 23,980
คงเหลือ -2,580
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลย.2 /สนับสนุน คชจ. 1,000
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย.1 /สนับสนุน คชจ. 1,580

** ผู้ที่ผ่านการอบรม
 1. เกียรติบัตรจัดส่งทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ (ฟอร์มส่งผลงานฯ)
 2. Download ไฟล์รวมได้ทางท้ายเว็บไซต์นี้
ส่งงาน
ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ https://forms.gle/kNmxbi4UgPP2aDAH8

ส่งงาน infographic for education ‎(การตอบกลับ)‎


VR เพื่อการศึกษา

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:43โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2564 19:57 ]

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมห้องเรียนเสมือนจริง VR เพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล VR : Virtual Reality 
ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ VR ->> https://forms.gle/p64tEDEzEjxL5VX19

"หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก"
千里之行,始于足下

Expeditions เป็นโครงการ VR เพื่อการศึกษา เพื่อให้เด็กๆ สามารถไปดูของจริงได้โดยที่ไม่ต้องถ่อไปจริงๆ ด้วยการใช้ Cardboard เพื่อไปดูสถานที่จริง โดยคุณครูสามารถควบคุมได้จากแท็บเล็ต

วิดีโอโปรโมตโครงการ Expeditions ตั้งชื่อได้น่าสนใจว่าโครงการนี้คือการพาเด็กๆ ไปยังที่ๆ รถโรงเรียนไปไม่ถึง
การสำรวจ: พานักเรียนไปยังสถานที่ที่รถโรงเรียนไม่สามารถทำได้ 

ช่วยนักเรียนทัศนศึกษาเสมือนจริง
ปลาวาฬสีน้ำเงิน
 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2564

โพสต์12 ม.ค. 2564 23:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2564 02:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) >>> http://nscr.nesdb.go.th


โครงการ / การดำเนินงาน
 • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR
 

ถ่ายทอดสด วันที่ 13 มกราคม 2564
ถ่ายทอดสด วันที่ 14 มกราคม 2564

Big Data : ปรับปรุงตามความต้องการจำเป็น (Need Assessment)

โพสต์16 พ.ย. 2563 19:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2563 22:39 ]

ใช้งานมาได้ 6 เดือน มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมตามความต้องการจำเป็น (Need Assessment) ดังนี้

คำนวณระยะทาง

เดิมใช้การคำนวณระยะทางจาก https://data.bopp-obec.info/emis/gis-preview1.php?Area_CODE=4201 มาใช้แล้วคำนวณผิดพลาด เลยต้องหาวิธีใหม่ในการใช้งาน เนื่องจากกลุ่มศึกษานิเทศฯ กับกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต้องใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่างเขตพื้นที่ - โรงเรียน

ศึกษารูปแบบแนวคิด

วิธีดำเนินการ
 1. ปรับปรุงฐานข้อมูล
  ALTER TABLE `system_school` ADD `length_km` VARCHAR(10) NOT NULL AFTER `lng`;
 2. Upload File แก้ไข

รายงานควบคุมภายใน ปี 2563

โพสต์11 พ.ย. 2563 23:15โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 23:17 ]


ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563

โพสต์26 ต.ค. 2563 20:15โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2563 17:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


โครงการ / การดำเนินงาน
 • พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 • ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่่อการศึกษาทางไกล ICT COVID19school)

ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR

วีดีโอสอนแนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

เอกสารการนำข้อมูลแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ‎‎‎(eMENSCR)‎‎‎

ภาพเข้าร่วมประชุม วันที่ 27 ตุลาคม 2563


โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 19:42โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 19:52 ]


ภาพบรรยากาศการอบรม
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ภายในโรงเรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Software, Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ


QR Code อบรมเชิงปฏิบัติ

เอกสารบรรยาย


ป้ายไวนิล Network School 20200729
PHONEBOOK สมุดโทรศัพท์ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

โพสต์4 มิ.ย. 2563 09:00โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 09:46 ]

น้องประชาสัมพันธ์มาปรึกษา
พี่คะหนูจะทำระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ ทำงัยดี?

อือ! นึกถึงประสบการณ์ตัวเองเวลาจะโทรติดต่อโรงเรียน
 1. เขามีสมุดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผู้บริหาร ครู เล่ม A4 เก็บไว้ยังไม่เคยเปิดสักที (ไม่ถูกกันกับหนังสือ)
 2. เปิดไฟล์ Excel น้องเขาแขวนไว้บนเว็บไซต์เขต web.loei1.go.th ใช้โทรศัพท์เลื่อนหาจนตาลาย @#%%%$^#$
ศึกษาหาข้อมูลจากที่มีคนทำไว้แหล่งอ้างอิง Google
 1. สมุดโทรศัพท์ออนไลน์จุฬาฯ https://www.intranet.chula.ac.th/phonebook/
 2. TOT Phonebook http://phonebook.tot.co.th/
 3. สมุดโทรศัพท์ TOT ค้นหาโทรมือถือ http://webappiphone.com/phonebook/ 
 4. สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน http://phonebook.rid.go.th/ ** อันนี้เจ๋งอะดุ๊กดิ๊กดี
วิเคราะห์/ออกแบบโปรแกรม
 1. สำนักงานเขตมีข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารงานบุคคล AMSS
 2. ทุกคนสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้อง Login เข้าระบบ AMSS
 3. ใช้งานสมุดโทรศัพท์ ..มันก็ต้องใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก เอาแบบค้นหาชื่อ/แสดง/กดโทรได้เลย อะนะเข้าท่าดี
 4. ค้นหาจาก ชื่อ-สกุล/ ค้นหาจากหน่วยงาน(มีคนถามบ่อยขอเบอร์โทรโรงเรียนมีมั้ยค่ะ)/ ค้นหาจากตำแหน่ง(มีคนถามอีกของเบอร์โทรโรงเรียนหน่อย?)
ผลงานที่ได้

เผยน่านเลย
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://dlict.loei1.go.th/e-files-group/other PHONEBOOK โปรแกรมสมุดโทรศัพท์(ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ)


Work From Home

โพสต์8 เม.ย. 2563 21:27โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 08:59 ]

สืบเนื่องจากวิกฤตโรคติดต่อ COVID-19
Work From Home งานท่าทายคนทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากบทความนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ กลุ่มงานการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการทำงานที่บ้านให้ทุกคนได้ผ่านพันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ในส่วนของ สพป.ลย.1 ได้นำมาใช้ดังนี้
 1. การบันทึกเวลา Time Stamp  #รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. การเสนอบันทึกข้อความ iDocunent  #รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. การประชุมทางไกล Video Conference  #รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช. www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH
ข้อมูลเบื้องต้น
 - ให้เลือกใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรม (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม)
 - ระยะที่ให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน
 - ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

หน่วยงานที่ดูแล:: 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ)  โทร:  021417010

WORK FROM HOME

ในส่วนของ สพป.เลย เขต 1 โดยท่าน ดร.รอง ปัญสังกา
ประชุมกำหนดแนวทางการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายไว้หลายประการ
หนึ่งในแนวทางดังกล่าว กำหนดให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานทำงานที่บ้านได้ ให้มาทำงานที่ สนง.อาฑิตย์ละ 3 วัน

ภาระกิจ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นำเทคโนโลยีการทำงาน Work from home เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
 1. การลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ Time Stamp : พัฒนา AMSS++ บันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลามา - เวลากลับ  amss.loei1.go.th
 2. การประชุมทางไกล Video Conference : ใช้ Google Meet ซึ่ง สนง.ทำความร่วมมือใช้ G-Suite อยู่แล้ว
 3. การติดต่อสื่อสาร Communication : ใช้ LINE Notify และ LINE กลุ่ม สนง.

Big Data Education Analytics

โพสต์29 มี.ค. 2563 02:46โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2564 17:23 ]

ว่าด้วยนโยบาย Big Data
ตามโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.1
ลงทะเบียนขอรับโปรแกรม BIG DATA Edu.Analytics https://forms.gle/vCdCuaUci8sUXkxQ7

โดย. สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา dtet.org
 1. เป็น​โครงการ​เริ่มต้น​ที่คงต้องพัฒนา​ต่อไป​อีกตามความต้องการ​จำเป็น​ (Need Assessment)​ ของผู้บริหาร​และผู้​รับบริการ
  • วิเคราะห์เชิงพยากรณ์ Edu.Analytics จำนวนนักเรียนในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ../นำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
  • วิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน ../นำไปใช้แนะแนวการศึกษาให้นักเรียน
  • วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายโรงเรียน ../พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ผ่านการนิเทศของ สพท. (รูปแบบประมาณบัตรประจำตัวคนไข้ของคุณหมอ)
  • ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการรายบุคคลตั้งแต่ผู้บริหาร(บริการโรงเรียนโดนใจผู้ปกครองและต้นสังกัดระดับใด) ครู(สอนหนังสือนักเรียนชอบมากน้อยระดับใด) และบุคลากรทางการศึกษา(สนับสนุนการศึกษาโดยใจผู้รับบริการระดับใด) ทุกคน/ทุกระดับ ../SERVICE MIND https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/service-mind 
 2. แนวคิด​การพัฒนา​บนพื้นฐาน​การใช้ข้อมูล​ที่มีอยู่จากทุก Program ทุก Platform สร้าง Algorithm วิเคราะห์​และ​นำเสนอ​
 3. พัฒนา​บน Platform​ Bootstrap Templates
 4. รองรับ​ Data Visualization บน PC/Tablet​/Mobile 

BIG DATA

Dachboard Interface


ศึกษาข้อมูล

 1. ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ https://edc.moe.go.th/ 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) https://data.bopp-obec.info/
 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Managenment Center) https://portal.bopp-obec.info/obec61/publicstat/report?areaCode=42010000
 4. What is BIG DATA ?? สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์กรมหาชน)(สพร.) https://www.dga.or.th/th/content/920/12311/
 5. การพยากรณ์ (Forecast)   http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl/pluginfile.php/25/block_html/content/Chapter4_Forecast.pdf
 6. Bootstrap คืออะไร จะใช้ Bootstrap กับการพัฒนาเว็บไซต์และ Application จะต้องทำอย่างไร ??? https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html

สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน/Time Line

 • 10 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data).PDF
 • 31 กรกฎาคม 2563 ศึกษาดูงานระบบ Big Data สพป.ยโสธร 1, 2
 • 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563 วิเคราะห์ Data Understanding เลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบ จัดหา/ติดตั้งระบบ
 • 10 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการนำเสนอ Data Virtualization และข้อมูลจำเป็นบน Dashboard Information
 • 24 สิงหาคม 2563 ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบวาระประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่  8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563  http://director.loei1.go.th/agenda/karprachumphubriharsthansuksapracadeuxnsinghakhm2563

ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง

แนวคิดการพัฒนา
ใช้วิธีนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งจากโปรแกรมของส่วนกลาง และโปรแกรมที่ สพท.ใช้งาน (Data Warehouse) จะไม่พยายามกรอกข้อมูลขึ้นมาใหม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Missing)
ข้อมูลโรงเรียน
 • จำนวนนักเรียนแยกชั้น/เพศ/ระดับการสอน/ขนาดโรงเรียน/ที่อยู่
 • แผนที่ตั้งภูมิศาสตร์
 • โรงเรียนในโครงการต่างๆ
ข้อมูลนักเรียน /ใช้วิธีนำเข้าข้อมูล CSV จากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
 • นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด (schoolmis) ใข้ข้อมูลปีการศึกษา/ภาคเรียน
  ** ทำทั้ง 3 ภาคเรียน เพราะ ใช้จัดสรรเงิน ใช้นับจำนวน รร./นร.ปัจจุบัน
 • นร.จำแนกตามอายุ  (Age) ใข้ข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา
 • นร.จำแนกตามความพิการ (Deformity) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามความด้อยโอกาส (Occasion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามสัญชาติ (Religion) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.จำแนกตามศาสนา (Race) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • น้ำหนักส่วนสูง/เกณฑ์ฯ (Health) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
 • นร.เดินทางเกิน 3 กม. (Journeytype) ใช้ขัอมูลเฉพาะในปีการศึกษาตารางเดียว
  ** เอาเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปี ไม่จำเป็นต้องติดตามทุกภาคเรียน
ข้อมูลบคลากร /เชื่อมโยงมาจาก AMSS++
 • จำนวนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำแนกวุฒิการศึกษา/วิทยะฐานะ/ประเภทตำแหน่ง
 • แผนอัตรากำลังข้าราชการ
ข้อมูลงบประมาณ /เชื่อม Link มาจาก AMSS
ข้อมูลวิชาการ
 • เปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปีก่อน - ปีปัจจุบัน
 • เปรียบเทียบคะแนนกับ คะแนนเขต/คะแนน สพฐ./คะแนนระดับประเทศ
 • เรียงลำดับคะแนน ระดับเขต/ระดับกลุ่มคุณภาพ
 • NT รอ PLC ข้อสรุป
ข้อมูลวิเคราะห์ EDU Analytics
 • แนวโน้มจำนวนนักเรียน
 • แนวโน้มจำนวนห้องเรียน
สถิติ/บริการ


อ่านต่อ
 1. ศึกษาดูงาน BIG DATA พญาคันคากแห่งเมืองยโสธร https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/suksadunganlaeaprachumrwmnaewthangphathnarabbbrikarthankhxmulphakhrathbigdata
 2. ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาน 2563 https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity/prachumklumnyobaylaeaphaenphakhxisan2563

1-10 of 22