Project

โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์11 พ.ย. 2561 23:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2561 14:14 ]

มาแล้วจากแผนปฏิบัติการพญานาค สู่ แผนปฏิบัติการยาทัมใจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1

วิสัยทัศน์ (VISION)
"มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล สู่ไทยเลย 4.0"

ค่านิยมองค์กร (VALUES)
"น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า"

Model รูปแบบการดำเนินงาน
D Digital Education
N New Distance Learning
A Automatic Office 

พันธกิจ (MISSION)
01 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน/โรงเรียนขนาดกลาง - ใหญ่(ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ) น้อมนำครูพระราชทานจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
02 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และทุกโรงเรียนในสังกัด
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได่้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education)
เชิงคุณภาพ
 1. สถานศึกษา ผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)
  1. การส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนต้องใช้ New DLTV ในการจัดการเรียนการสอน นำคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วย New DLTV ที่ประสบผลสำเร็จที่ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาพรหมมานุสรณ์ อ.เชียงคาน จ.เลย (หลังสอบ O-NET)
  2. การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ (รวมกับข้อ 1 ประมาณเดือน เมษายน 2562)
  3. การจัดทำงานวิจัย
  4. จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ศูนย์ซ่อมบำรุงประจำกลุ่มคุณภาพ (ใช้งบประมาณจาก สพฐ.)
 2. การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 โดยทำร่วมกับกลุ่มคุณภาพ-จัดอบรมตามความต้องการจำเป็น)
  1. การใช้งาน G-Suite @loei1.go.th
  2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย QR-Code 
 3. การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
  1. ติดตั้งและขยายผลการใช้งานสู่โรงเรียนขนาดกลาง / ขนาดใหญ่ / การรวมกลุ่มของโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนขนาดกลาง/ใหญ่ ขอใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กรอใช้เงินเหลือจ่าย(ถ้ามีนะ 555))
 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
  1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามโปรแกรมจากส่วนกลาง เช่น DMC, B-OBEC, EMIS, CCT, SchoolMIS ฯลฯ
  2. พัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศความต้องการใช้งานของ สพป.เลย เขต 1
 5. การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)
  1. ฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการจำเป็น (จัดทำแบบสอบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ผ่านครบเกณฑ์)
  2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ (Network System for Education) 
   • จัดฝึกอบรมการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อด้วย QR-CODE

โพสต์30 ต.ค. 2561 07:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2561 15:40 ]

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานของ ดร.รอง ปัญสังกา ข้อ 8
 2. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้วย qr-code
เนื้อหา
  1. วันที่ 1
   1. การเปิดใช้งานอีเมล์ @loei1.go.th (Email : Google for Education)
   2. เริ่มสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ตามโครงสร้างโครงข่าย Model DNA
  2. วันที่ 2
   1. การใช้งานเครื่องมือ Docs, Sheets, Slide และ Form
   2. การสร้างสื่อการเรียนการสอน/คลิปวีดีโอ ด้วย YouTube
   3. การนำ qr-code ไปใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษา
  เครื่องมือที่ใช้สร้าง qr-code
  1. qrcode-monkey.com
  2. the-qrcode-generator.com
  รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

  รุ่นที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยโรงเรียนดำเนินการเองทั้งหมด มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจการจัดทำสื่อด้วย QR-CODE เพื่อการศึกษา เข้าร่วมอบรมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเอง จำนวนกว่า 30 คน
  และเชิญวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  ประกอบด้วย
   1. นายมณฑล พร้อมสันเทียะ  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
   2. นายธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ที่ปรึกษา)
   3. นายจักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  https://get.google.com/albumarchive/104906168606845575675/album/AF1QipPF5eItiFe6ELIeANLGptL9hSqXSkc7HKaSYJ1U

  รุ่นที่ 3 กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
  วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม รวมตัวกันจัดอบรมขยายผลการใช้ QR-Code เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

  รุ่นที่ 4 กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี รวมตัวกันจัดอบรมขยายผลการใช้ QR-Code เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  ณ โรงเรียนบ้านสงเปือย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

  รุ่นที่ 5 กลุ่มคุณภาพการศึกษานาดินดำ
  วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561กลุ่มคุณภาพการศึกษานาดินดำ รวมตัวกันจัดอบรมขยายผลการใช้ QR-Code เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย


  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจำปีงบประมาณ 2561

  โพสต์26 ก.ย. 2561 16:02โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 18:26 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
  สนองยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 8
  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
  หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ และ นายธงชัย  โกมลไสย
  ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  1. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. เป้าหมาย
   1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
  3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1. บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา มีทักษะประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
   2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
   3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง
  4. การดำเนินงาน
   1. สพท./คณะกรรมการ :- 
    1. หนังสือ สพป.เลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว2922 ลว.26 กันยายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมสัมนาคณะกรรมการโครงการฯ
    2. อนุมัติโครงการฯ
   2. โรงเรียน :
    1. ลงทะเบียน - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว DLTV  https://goo.gl/forms/blzAbfBnJcmrU5rv2
    2. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    3. หนังสือ สพป.เลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว2990 ลว.2 ตุลาคม 2561  เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล NEW DLTV
    4. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล NEW DLTV
  ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click


  LINK เว็บไซต์ DLTV :: http://dltv.ac.th


  ผอ.ภมร นำเสนอHNP School81061


  ผอ.สุริณี New DLTV ฝังfornt  VTR LOEI 1

  วิดีโอ YouTube


  วิดีโอ YouTube

  New DLTV

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube  Line :: กลุ่ม DLICT ครูเลย 1


  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

  โพสต์26 ก.ย. 2561 15:42โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 18:27 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

  หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
  กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ผู้รับผิดชอบ นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์, นายธงชัย โกมลไสย และนายมณฑล พร้อมสันเทียะ
  ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  1. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
   2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
   3. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  2. เป้าหมาย
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรณารักษ์/ผู้รับผิดชอบรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 154 โรงเรียน
   2. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน
   3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครบทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 1 ระบบ
  3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ ได้อย่างทั่วถึง
   2. โรงเรียนมีห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด และโรงเรียนขยายโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ได้อย่างทั่วถึง
   3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมโรงเรียนได้อย่างดี
  4. การดำเนินงาน
   1. สพท./คณะกรรมการ :-
    1. อนุมัติโครงการฯ
    2. หนังสือ สพป.เลย 1 ที่ ศธ 04136/ว2923 ลว.26 กันยายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาคณะกรรมการโครงการฯ
   2. โรงเรียน :-
    1. ลงทะเบียน - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ปี 2561 https://goo.gl/forms/blzAbfBnJcmrU5rv2
    2. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    3. หนังสือ สพป.เลย 1 ที่ ศธ 04136/ว2991 ลว.2 ตุลาคม 2561  เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตด้วย Google for Education)
  ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click
  https://sites.google.com/a/loei1.go.th/dlict/project/khorngkarsngserimnisayrakkarxanlaeakarphathnahxngsmudmichiwitpracapingbpraman2561/488561.jpg  

  1-4 of 4