ข่าวจากกลุ่ม DLICT

ยุติการส่งสัญญาณระบบ SD สิ้นเดือนกันยายนนี้

โพสต์28 ก.ย. 2561 15:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แหล่งอ้างอิง : http://dltv.ac.th/content/content-detail/10017/1001

Conference การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

โพสต์24 ส.ค. 2561 17:21โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 20:16 ]

 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV สพป.เลย 1  http://gg.gg/newdltvloei1

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด "การประชุมผู้อำนวยการ สพท. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV"

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหาคร
ผ่านระบบประชุมทางไกล 4 ช่องทาง

a. youtube.com/obectvonline

b. facebook.com/obectvonline

c. โทรทัศน์ช่อง DLTV15

d. เว็บไซต์ www.obectv.tv


ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาทางไกลในพระบรมราชูปถัมภ์

จึงจัดให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ทุกคน) ในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV เข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบประชุมทางไกล (Tele Conference)  ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง 13 ศูนย์ ดังนี้

 1. กลุ่มคุณภาพหลักเมือง โรงเรียนเมืองเลย
 2. กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน โรงเรียนอนุบาลเลย
 3. กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย โรงเรียนบ้านก้างปลา
 4. กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย โรงเรียนบ้านนาดินดำ
 5. กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม โรงเรียนบ้านกกดู่
 6. กลุ่มคุณภาพนาด้วง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
 7. กลุ่มคุณภาพเชียงคาน โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
 8. กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี โรงเรียนบ้านสงเปือย
 9. กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 10. กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
 11. กลุ่มคุณภาพท่าลี่ โรงเรียนบ้านท่าลี่
 12. กลุ่มคุณภาพนครหงส์ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 13. กลุ่มคุณภาพเชียงกลม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

ในส่วนของผู้บริหาร รอง ผอ.สพท.ทุกท่าน/ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าประชุมระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมเทพสถิต ในวันเวลาดังกล่าว


ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม NEW DLTV ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ 
 https://goo.gl/Vo7xbt


พบกับ Application NEW DLTV

โพสต์3 ส.ค. 2561 07:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 07:38 ]


มาแล้ว !!! พบกับ Application DLTV  พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชั่น DLTV ได้ทั้งระบบ android และ ios 
สำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลด รีบดาวน์โหลดกันนะคะ 
>>ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dltv.ac.th/content/content-detail/10016/1001

เรื่องเดิม

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานกลุ่ม DLiCT

โพสต์16 ก.ค. 2561 23:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 07:35 ]

สพฐ. โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ขอเชิญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกล รวม ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น สำหรับ สพป.เลย เขต ๑ กำหนดเข้าประชุมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่อ Port RJ-45 ได้ พร้อมปลั๊ก ๓ ตาสำหรับต่อไฟฟ้ามาด้วย
** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ สพฐ.ได้โอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่ายที่ สพท. จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
"DLTV คือเส้นเลือดใหญ่สำหรับนำคุณภาพสู่ห้องเรียน" จุดเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาไทยครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ครบสาระ
การดำเนินงาน :-
 1. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ช่อง DLTV ปิดระบบ Standard-Definition (SD) ไปเป็น High-Definition (HD) ทำให้โรงเรียนที่ใช้กล่อง SD จอดำดูไม่ได้
 2. สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด ให้พร้อมใช้งานการซ่อมแซมใช้เวลาเป็นตัวชี้วัด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (คลังอุปกรณ์ สพป.เลย เขต ๑)
 3. จัดทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. จัดทำคลิปการจัดการศึกษาของโรงเรียน/ห้องเรียนด้วย DLTV 1 เรื่อง
 5. สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้วย DLTV ให้กับผู้บริหารทุกระดับ (ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.รร./ศึกษานิเทศก์)
 6. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เปิดการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของ สพฐ.ฯ 16 ก.ค.61
** เรื่องที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จ..ขอขอบคุณ สพท. ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงาน
 1. การจัดหาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2. ขอบคุณ ผอ.เขต ในการเยี่ยมโรงเรียน
 3. การอบรม Boot camp  ทำให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
 4. การพัฒนาครู วันที่ 23 ก.ค. จะลงพื้นที่ จ.อุบล ศรีสะเกษ
 5. การเตรียมการ กับระบบ New DLTV
 • สพฐ.ยกสถานะกลุ่มพัฒน์และ DLICT เพื่อการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ กลุ่ม DLICT มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการตั้งศูนย์ New DLTV 
 • การแก้ปัญหา  ร.ร.ขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา แก้ปัญหาโดยใช้ New DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา มีสื่อสนับสนุน
 • New DLTV  เป็นระบบดิจิดอล  มีรูปแบบการสอนในเว็บ DL ครูสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมศึกษาบทเรียนก่อนสอนจริง
**ท่านเลขา ฝากงานถึง สพท.ทุก สพท.
 1. ต้นเดือน สิงหาคม จะมีการประชุม New DLTV ให้ทุกโรงเรียน  อาจจะประชุมทางไกลในวันหยุด  และมอบ จนท.สพท. เพื่อจัดอบรมครู หลังจากการประชุม
 2. จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ DLTV เป็น HD  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 ขอให้สำรวจโรงเรียนว่าขณะนี้ใช้ระบบใด สพฐ.จะจัดสรรงบโดยตรงให้โรงเรียน เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เป็น HD
 3. แผนการดำเนินงานของ สพฐ.  นอกจากประชุมทางไกลแล้ว  จะมี สพฐ.สัญจร ขอให้เขต สรรหาโรงเรียน DLTV DLIT  ที่ประสบผลสำเร็จ  เป็นแบบอย่าง หรือได้รับรางวัล อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน เพื่อจัดนิทรรศการและนำเสนอบนเวที 
 4. การตั้งกลุ่มพัฒน และ DLICT ช่วงนี้จัดกรอบตาม ว.26 ก่อน การประชุม กพฐ.เดือนต่อไป จะนำโครงสร้างเข้าที่ประชุมและเข้า กคศ.เพื่อกำหนดอัตรากำลัง
 5. การสอบครูผู้ช่วย ไม่ให้ครูหรือบุคลากรเป็นติวเตอร์ในการสอบ
 6. สพฐ.มี 38ค(2) เพิ่มอีก 3 สำนักพัฒนาครู, ศูนย์การนิเทศฯ (ศนฐ.), ศูนย์พัฒนาการศึกษาทางไกลฯ
 7. สพฐ.จะประเมินความพร้อม สพม.ที่ประสงค์จะตั้งใหม่

12:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ  เป้าหมายการประชุมวันนี้
 1. ได้แนวทาง/วิธีการให้ สพท. จัดตั้งกลุ่ม DLITC เพื่อรองรับนโยบายสำคัญของ สพฐ.
 2. วิธีการจัดทำวิจัยใน สพท. (DLTV และการจัดการเรียนการสอนผ่าน ICT)
 3. สพท.จัดทำคลิป VTR Best Practice DLTV/ICT นำเสนอในวันจัดนิทรรศการ DL และออกรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 4. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ โรงเรียนโครงการ DLTV ของแต่ละเขต
 5. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ ร.ร.ที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์ ปี 2561
 6. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
 7. การเตรียมคณะ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการ DLTV ของ สพท.และ สพฐ.
ประเด็นข้อสงสัยเรื่อง Receiver ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ
 1. Receiver สเปคในการจัดซื้อในปี 2557 เป็นระบบ HD แต่มีบางโรงเรียนซื้อผิดเป็น SD
 2. Receiver เป็นครุภัณฑ์ (ตรวจสอบจากสำนักคลังแล้ว) เนื่องจากอุปกรณ์ใดๆ ก็แล้วแต่หากมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี นับเป็นครุภัณฑ์
 3. กรณีที่กล่อง Receiver เสียแล้วซ่อมไม่ได้ให้แทงจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์หมดอายุ สพฐ.จะจัดงบประมาณส่งไปให้
 4. การประชุมครั้งนี้ต้องการได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าโรงเรียนที่ยังอยู่ในโครงการ DLTV ตั้งแต่ปี 2557 ในแต่ละเขตมีกี่โรง
         4.1 ในแต่ละโรงต้องการ Receiver จำนวนเท่าไหร่
         4.2 ต้องตรวจสอบว่าขณะนี้โรงเรียนนั้นๆ ยังใช้ DLTV ในการเรียนการสอนอยู่หรือไม่
         4.3 สพฐ. จะส่งงบครุภัณฑ์ไปให้โรงเรียนจัดซื้อ Receiver ในลำดับต่อไป

ดร.สุวิทย์ บึงบัว 
รอง ผอ.ศพก.สพฐ.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ คณะทำงาน และทีมวิทยากร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิวกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดร.สมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ดร.สุวิทย์ บึงบัว รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ.(DL Thailand) พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ พันเอกกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม 


ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ ที่นี่

    

  

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ ที่นี่

รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ในปี 2561
link รายงาน http://203.159.164.66/~eme66/
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รับผิดชอบ ดังนี้
 1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
   • ประเด็นพิจารณา 2 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • ประเด็นพิจารณา 4 ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
  2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
   • ประเด็นพิจารณา 1 การส่งเสริมให้บุคลกรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
   • ประเด็นพิจารณา 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยาการและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน
   • ประเด็นพิจารณา 3 การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
 2. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
   • ประเด็นพิจารณา 1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ

งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 01:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 23:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสัญญาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งรายการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้สรุปข้อมูลรายการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี้โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อโทรทัศน์ใหม่ได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ซึ่งต้องใช้หมวดเงินเป็นงบลงทุน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและหรือครูที่รับผิดชอบในการจัดทำรายการปริมาณงานและราคา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ทางระบบการประชุมทางไกล Teleconference ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพหรือโรงเรียนที่ตั้ง ผ่านโปรแกรม http://203.159.250.162/scopia

เรื่องเดิม
 1. แจ้งสำรวจความต้องการซ่อมรายงาน สพฐ.ทาง www.dlit.ac.th/dltv57 โดยใช้ username และ password ที่เป็นรหัส SMIS 8 หลักแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
 2. แจ้งยืนยันครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ประมาณรายการปริมาณงานและราคา (ส่งเขตพื้นที่)
 2. ใบเสนอราคา (2-3 ร้าน หาค่าเฉลี่ยราคากลางนำไปกรอกแบบประมาณรายการปริมาณงานและราคา)
 3. ผู้บริหาร/ผู้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อยืนยันด้วยตนเองที่กลุ่ม DLiCT ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมส่งเอกสารข้อ 1 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
เทคนิค/หลักการเขียนปริมาณงานและราคา
 1. หัวรับสัญญาณ/จานดาวเทียม/กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้มั้ย ให้ใช้คำว่า "เปลี่ยนอุปกรณ์.."
 2. โทรทัศน์ ซื้อใหม่ไม่ได้ ..ถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องทำอย่างไร (ซื้อใหม่ไม่ได้ - ซ่อมแซมตามสภาพจริง)
คู่มือการใช้งาน http://203.159.250.162/scopia
ดาวน์โหลด


วิดีโอ YouTube


การประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร " วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback

โพสต์20 มิ.ย. 2561 03:49โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 18:46 ]

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  https://citizen.info.go.th
รหัสการใช้งาน จนท.เขตพื้นที่ File Sharing for Agent
ขั้นตอนการทำงาน
 1. กำหนดพิกัดหน่วยงาน (กลุ่ม DliCT /ทุกโรงเรียนในสังกัด)
 2. แบบสำรวจบริการภาครัฐฯ จากข้อมูลตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สพฐ.กำหนดไว้ 7 กิจกรรม(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ทุกโรงเรียนในสังกัด)
 • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กำหนดพิกัด และกรอกแบบสำรวจบริการภาครัฐ ->> แบบรายงานพิกัดหน่วยงาน Citizen.info.go.th 
 • โรงเรียน/เขตพื้นที่ ใช้ App Long map กำหนดพิกัดแล้วบันทึกพิกัดจากหน้าจอมือถือส่งทาง Line ข้อมูลสารสนเทศ เลย 1 

“โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร”
ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ

“ โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ"
citizen feedback
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ สามารถให้คะแนน คำแนะนำหรือความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

สพป.เลย 1 รวบรวมและรายงานผ่าน ARS System http://ars2.psdg-obec.go.th/index.php

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Contact Center  02 612 6060  contact@dga.or.th

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2561 23:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 08:45 ]

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มี KorD Big DaTa อยู่ในมือแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยสักเรื่อง ทุกครั้งจะมีแบบรายงาน/โปรแกรม/ระบบงาน/ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บอยู่ทุกงาน/กลุ่ม/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ฯลฯ......

อยากรู้เหมือกันมั้ยว่ามีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง (มาลองเขียนเล่นๆกันดู) ?
 1. DMC ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 2. EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
 3. B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
 4. ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS
 5. ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
 6. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม (SET)
 7. ระบบฐานข้้อมูลอาหารกลางวัน School Lance
 8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 9. ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน
 10. ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดMOI
 11. ระบบงานบริหารงบลงทุน(งานงบประมาณ)
 12. ระบบบริหารงบประมาณ
 13. ระบบ e-MES การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 14. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 15. TEPE Online
 16. โรงเรียนคุณธรรม
 17. โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
 18. โรงเรียนสุจริต
 19. ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ทำไมถึงพูดว่ามีข้อมูลแต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ ?
 1. การเข้าใช้งานระบบ Advance Security 
 2. การเข้าใช้งาน 1 ระบบ 1 รหัส = 1,000 ระบบ 1,000 รหัส (ต่างกันที่กลุ่ม/สำนัก ..หากแต่กรม/กระทรวงเดียวกัน)
 3. เคยมั้ยทำปีนี้.. ปีหน้าปิดระบบ
 4. ความเชื่อถือของข้อมูล.. โรงเรียนทำข้อมูลแต่โรงเรียนไม่ได้นำมาใช้ เช่น ข้อมูลครูใน EMIS มี Error จากการไม่ไปลบ/เพิ่ม
เสนอแนวทางการพัฒนาของส่วนกลาง (เอาที่เป็นไปได้.. แต่จะทำมั้ยเป็นคนละเรื่องเดียวกัน 555) ?
 1. DMC, EMIS, B-OBEC ปรับให้ใช้รหัสเดียวกันในการเข้ารายงาน
แนวทางการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.เลย 1)
 1. จัดทำ Page รวม Link รายงานของส่วนกลาง http://dlict.loei1.go.th/home/structer/datacenter
 2. ศึกษา วิเคราะห์  ฐานข้อมูลกลางตามความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่/โรงเรียน
 3. ออกแบบ พัฒนา รูปแบบการนำเสนอ/นำใช้งาน
 4. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
 5. ประกาศใช้งาน
 6. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
xxxxxxxxxxxxxx

โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 18:26โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 02:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
 1. สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 112 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ UniNet 29 โรงเรียน)
 2. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้การดูแลบำรุงรักษาและการใช้งาน Solution Wifi Edu-Net-Wifi-School วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผ่านการประชุมทางไกล Teleconference
 3. การออกแบบและติดตามการใช้งาน Network ภายในสถานศึกษา
  • เครือข่าย UniNet 29 โรงเรียน
  • เครือข่ายเช่าสัญญาณ 112 โรงเรียน
 4. ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

เลขหมายติดต่อ TOT
ศูนย์บริการ เลย
 1. 042811300
 2. 042811500
ศูนย์บริการ เชียงคาน
 1. 042821123
ศูนย์การขาย
 1. 042810929
 2. 0905061046


ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์10 เม.ย. 2561 08:21โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ความเป็นมา
ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html
สภาพปัญหา/อุปสรรค
 1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ
 2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง
 3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ
 4. ฯลฯ
เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ
อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมต่อที่ 

1-10 of 54