ข่าวจาก DLiCT

รายการหน้าข่าว DLiCT

ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:49 ]

ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว3700
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาจมีโรงเรียนในโครงการ DLTV จะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายละเอียดยืนยันความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมทั้งยืนยันแนวโน้มของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนอื่น

กรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันส่ง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก 

สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 21:02 ]


            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2562 15:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 15:37 ]

Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ดำเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารคืนกลับ ผ่านช่องทางหน้าเว็ปที่ ปุ่ม กรอกข้อมูลยืนยันพร้อมส่งเอกสารโรงเรียน ตามปุ่มลิงก์ด้านล่างเว็ปเพจนี้
 1. เว็บไซต์รายงาน DLICT-LIST  Click
 2. รายชื่อโรงเรียนที่กรอก/ยืนยันข้อมูลแล้ว Click

จุดให้บริการประชาชน (citizen info)

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

เข้า https://citizen.info.go.th/
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น สำหรับปักหมุด ได้ที่

 

โดยค้นหาคำว่า

"Longdo Map"

 

หรือ

Scan QR Code

คู่มือ for iOS

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562

โพสต์6 ม.ค. 2562 23:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 3/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลว. 7 มกราคม 2562
 1. กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Click
 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  Click

เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

โพสต์22 ธ.ค. 2561 17:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 01:56 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

การเตรียมการต้อนรับคณะ สพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร
 1. คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำรประชุมคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย
 2. คำสั่ง สพฐ. ที่ xxxx
ภาระกิจ
 1. บริการข้อมูลสารสนเทศการตรวจเยี่ยม สพฐ.สัญจร ทั้ง 6 สาย
 2. บริการจัดเก็บข้อมูล/รูปภาพ/คลิปวีดีโอ -> https://drive.google.com/drive/folders/1Z0nRpJeqoE9VU3vVCj52H9b7tCKg1dQq
สายที่ 1 : สพป.เลย เขต 1
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9PYvgxzktJH2
  1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา   และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์,การอ่านออกเขียนได้ Click
  2. โรงเรียนบ้านเพียซำพุ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทาน Click
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพ  Click
 2. วีนที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/MyBjWTkZzmq
  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อ.เชียงคาน  ติดตามศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการขยะ Click
สายที่ 2 : สพป.เลย เขต 2
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/1xsxmtghisG2
  1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการการสอนแบบ Open approach/ต้นแบบสหกรณ์  Click
  2. โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพระราชทานยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย  Click
  3. โรงเรียนบ้านโคกมน อ.วังสะพุง  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
 2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/JeRYLCWjsCM2
  1. โรงเรียนบ้านกกบก  อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  Click
   1. โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Click
  สายที่ 3 : สพป.เลย เขต 3
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนบ้านห้วยทอง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
   2. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   3. โรงเรียนบ้านนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/HSqj1yKgRwP2
   1. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อ.ภูเรือ  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
  สายที่ 4 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9ZFAQk2ZZMr
   1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย  ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์
   2. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนทักษะอาชีพ
   3. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/r2DrptbJc112
   1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
  สายที่ 5 : สพป.เลย เขต 1/สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/bGrfbgyqjBp
   1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
   2. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาฯลฯ
   3. โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน Click
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/vCC6o6WXfNC2
   1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) อ.เชียงคาน จ.เลย ติดตามโรงเรียนในโครงการไทยรัฐ โรงเรียนประชารัฐ  Click
  สายที่ 6 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/s3KxqMHX7FU2
   1. โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน PLC และนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 3 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเลยพิทยาคม     จำนวน 2 ทุน
    2. โรงเรียนหนองหินวิทยา   จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนนาด้วงวิทยา      จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ. (บ้านนาอ้อ อ.เมือง  จ.เลย)
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562  เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ และติดตามนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี  จำนวน 4 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    2. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนเซไลวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    4. โรงเรียนท่าลี่วิทยา  จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านพรประเสริฐ  อ.เอราวัณ  จ.เลย


  แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ

  โพสต์3 ม.ค. 2561 22:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 18:53 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการให้บริการในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรากคม ๒๕๖๑  และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา

  1.      กรณีโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps

  2.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

  3.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ SIM โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

        ** ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้ข้อแนะนำที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทางในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำโดยเร็วที่สุด

  แนวทางเบื้องต้นของโรงเรียน
  เตรียมการ
  1. โรงเรียนมี UniNet ใช้ UniNet อย่างเดียว - หากต้องการเช่าสัญญาณเพิ่ม/หาเงินงบประมาณจ่ายเอง
  2. โรงเรียนไม่มี UniNet ตอนนี้ส่วนกลางไม่จ่ายเงินให้ internet ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 
   • โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดต่อ TOT
   • โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดต่อ 3BB
   • โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดต่อ CAT
   • ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช้ internet จาก SIM โทรศัพท์ TRUE, AIS
  3. ตามแบบรายงานนี้ แบบรายงานสถานะการใช้งาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑
  4. เขตรายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.
  การดำเนินการ
  1. โรงเรียนทำโครงการใช้เงินอุดหนุนเพื่อเช่าสัญญาณ internet จากผู้ให้บริการในพื้นที่
  2. รายงานค่าเช่ารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มาที่กลุ่ม DLICT เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.
  3. เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรให้ส่งคืนเงินอุดหนุนต่อไป
  เอกสารที่เกี่ยวช้อง
  ผู้ให้บริการ TOT

  1. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเลย   โทร. 042813011,042811300

  2. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเชียงคาน  โทร. 042821123,042821047

  3. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาวังสะพุง  โทร. 042841123

  4. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาด่านซ้าย  โทร. 042891505

  5. ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์   โทร. 042810929


  ผู้ให้บริการ 3BB
  • ติดต่อคุณปราการ ศรีนวกุล  โทร. 09 - 2449 - 5651  UniNet

  ติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet
  1. ผู้แจ้งยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ (แจ้งชื่อโรงเรียน - อำเภอ - จังหวัด - ชื่อผู้รายงาน)
  2. โทรหา. 02 - 232 - 4000 และ 02 - 354 - 5678 ต่อ 4001 - 4005
  3. โทรหา.ธีรวิท(ตั้ม) 080-199-8661 ผู้ดูแลจังหวัดเลย
  4. E-mail : noc@uni.net.th
  5. แฟกซ์ : 02 - 354 - 5678 ต่อ 5012

  ***เขาจะต้องแนะนำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนส่งให้ช่าง ตามที่ประชุม conference เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้า site งานภายใน 24 ชั่วโมง (+- อีก 24 ชั่วโมง)

  แนวทางการแก้ไขปัญหาUniNet และติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet  ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Vidio Conference 29 ธันวาคม 2561

  โพสต์28 ธ.ค. 2560 19:46โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2561 23:32 ]


  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา  บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด  สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ร่วมรับฟังประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Vidio Conference 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ ห้องเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครบ 100 %  จัดสรรงบประมาณ DLIT และ CC ปีงบประมาณ 2561

  โพสต์21 ธ.ค. 2560 06:25โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2561 23:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

  สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

  สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครง
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561   1-10 of 50