ข่าวจาก DLiCT

การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์3 ก.ค. 2562 19:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต ]


CERTIFICATE(เกียรติบัตร)
        Click Download >> ผู้เข้ารับการอบรม

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ประธาน สืบเนื่องจาก คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.2558 รัฐบาลประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร เริ่มจากสำเนาบัตรประชาชน) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการประชาชน งานไหนบ้างที่เกี่ยวกับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง สพฐ.จึงพัฒนาโปรแกรม  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From  ระบบ Offline  อ่านข้อมูลที่ปรากฏ หน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์ม ที่จะไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร และลดภาระแก่ประชาชน  การประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ และนำไปใช้บริการประชาชนมีวิธีการอย่างไร ตั้งแต่ การรับนักเรียน ย้ายนักเรียน การขอใช้สถานที่  ในส่วนของเขตพื้นที่และเผยแพร่ไปสถานศึกษาในสังกัด  ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในยุคราชการ 4.0 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
แนวทางขับเคลื่อนสถานศึกษาใช้ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้ ก.ค.2562 เป็นต้นไป

    1.การรับนักเรียน (ผ่านมาแล้ว)จะเริ่ม แบบฟอร์มที่ 2-8

    2.การย้ายเข้า 

    3.การย้ายออก

    4.การขอลาออก

    5.การขอผ่อนผันเข้าเรียน

    6.การขอใบแทนเอกสาร

    7.การขอเทียบโอน

    8.การขอใช้อาคารสถานที่รายงานผลสำนักนายก

การขยายผล ให้เขตขับเคลื่อน 

    1.คอนเฟอเร้นซ์กับโรงเรียน ตอบโจทย์คำรับรองตามตัวชี้วัด KPI 6.7.1 ได้

    2.ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    3.ทำคลิป youtube แจ้งโรงเรียนศึกษาศึกษา

เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม

    1.กลุ่มอำนวยการ ดูเรื่อง ITA มาตรฐานเขต No Copy

    2.กลุ่มส่งเสริม ประสานกับโรงเรียนตามแบบฟอร์ม แต่ผู้ปฏิบัติคือสถานศึกษา 

    3.กลุ่ม ICT ช่วยกลุ่มต่างๆที่กี่ยวข้องด้านโปรแกรม

การติดตั้ง License เครื่องอ่านบัตร

    1. ดูว่า Windows กี่ bit

    2. นำไฟล์ lm.exe จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

    3. นำไฟล์ scapi_ope.dli , scapi_ope.dll จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

        32 bit ลงไว้ System32

        64 bit ลงไว้ SysWOW64

    4. ทดสอบเครื่องการอ่านบัตร เข้าโฟลเดอร์ 1. License\SMC_Test ติดตั้ง SMCDemo.exe กดคำว่าอ่านบัตร


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

    โปรแกรมการติดตั้งฐานข้อมูลOBECEFROM


ถ่ายทอดสดการประชุมการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบางกอก พาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ประธานโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผน สพฐ. 

http://psdg-obec.nma6.go.th/5089

วิดีโอ YouTube


ภาพประชุมทางไกล Video Conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1


เอกสารบรรยายประชุม


โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปี 2562

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:44โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 00:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี "เทคโนโลยีเปื้อนยิ้ม"

วัตถุประสงค์

        1.บุคคลกรได้รับความรู้ที่ทันสมัยใหม่เสมอ

        2.นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในสำนักงาน

        3.บริการงานข้อมูลสารสนเทศ

        4.ให้บริการดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

        1. วางแผน ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการบวนการพัฒนา

        2. การดำเนินงาน

            2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

            2.2 การพัฒนาการจัดการศีกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

            2.3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

            2.4 การพัฒนาระบบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

            2.5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

        3. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

        1.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        2.บุคคลได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

        3.บุคลากรในสำนักงานได้รับความสะดวกสบาย

ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จ

        1.การทำงานเป็นทีม

        2.ความรับผิดชอบ

        3.ความมุ่งมั่งตั้งใจ

        4.การลงมือทำ

        5.มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2562 19:50โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 21:35 ]

ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา   

ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
ข้อมูลเด็กนอกระบบโรงเรียน
Email จัดส่งข้อมูล :: saisuda.pr17@gmail.com
โทร :: 0843892293 (Art)


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 พ.ค. 2562 20:55โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 20:58 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นโยบาย 4
ลักษณะโครงการ         ใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
 1. เชิงปริมาณ
  • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
 2. เชิงคุณภาพ
  • โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด
 2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
 3. กิจกรรมหลักที่ 3 การอบรมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
 4. กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล


VTR ประกอบการประชุม

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาฯ

แบบทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2562

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผ่านการอบรม
ผู้บริหาร 53
ครู 131
บุคลากรทางการศึกษา 13
รวม 197
ผ่านการอบรม 190

VTR สรุปผลการดำเนินงาน


"DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV"

โพสต์8 พ.ค. 2562 22:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 20:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
📝ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง...ขอบคุณค่ะ 😊🙏
👉 ผลการทดสอบ DLTV ผ่านการทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/iXD4WF
👉 ผลการทดสอบDLTV ไม่ผ่านร้อยละ 60 ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/RZQPSV
📝 คู่มือการดาวน์โหลด ใบประกาศเกียรติบัตร ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/view…

📢 ดาวน์โหลดใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้ 
👉 ครูระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1CaQu3r7_JqbSEKZvV993riRlhh4IV8W…

👉 ครูระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1m83FWwx1gZ9qrfDpbnMGZlcr8IpYJmD…

👉 ครูระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1fi8Ni8KudQWi_bKqAb9EeO6ZZTImo3P…

👉 ผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่  https://drive.google.com/…/1ZDLW53P6GwAR_z2zk0r_-gB4tJSSCXK…

👉 บุคลากรของ สพท. ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1ToKKdK2EKPhk3xlKCEgfz4gGV4d8nkx…

💻 ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F 
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล 
3. กด enter

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ประสงค์จะแก้ไขรายชื่อ หรือไม่พบรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail ดังต่อไปนี้
1. ครูระดับปฐมวัย E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com 
2. ครูระดับประถมศึกษา E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com
3. ครูระดับมัธยมศึกษา E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com
4. ผู้บริหารสถานศึกษา E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com
5. บุคลากรของ สพท. E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com

💡เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆรับทราบข้อมูลนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ🙏
🎦DLTV TELETRAINING
👍สุดยอดการอบรมทางไกลแห่งปี 👍
📝สมัครอบรมออนไลน์ฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ 👇👇👇

✅เมื่อเข้าลิ้งค์กรอกข้อมูลลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย
สำหรับผู้ร่วมอบรมปลายทาง (ออนไลน์ทุกช่องทาง)
ปฏิบัติดังนี้ค่ะ👇👇👇

📌ในวันพุธที่ 15 พ.ค.นี้ 09.00-15.30น.
สามารถชมสดผ่านทาง 🎦
(1) facebook live เพจ "ครูตู้ DLTV" 
(2) www.dltv.ac.th 
(3) โทรทัศน์ดาวเทียมช่องDLTV15 (ทรู ช่อง200)

🔑แบบทดสอบ - เมื่อจบการถ่ายทอดสด(15.30 - 24.00 น.) 
ทีมงานจะแชร์ลิ้งค์ ให้ท่านทำ...
(1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
(2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในเพจ "ครูตู้ DLTV" และไลน์แอด "@DLTV" ด้วย
🔑กดติดดาวเพจ "ครูตู้ DLTV"
🔑แอดไลน์แอด "@DLTV" ไว้เลยนะคะ
📚หากทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจผ่าน (ได้คะแนน 60% ขึ้นไป) ก็สามารถคลิกรับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่ออกโดย สพฐ.ได้เลยค่ะ 
แบบทดสอบมีเวลาให้ทำถึงแค่เที่ยงคืนของวันที่ 15 เท่านั้นนะคะ⏳
💡เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊🙏

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletrainingnew icon gif animation 2 | GIF Images Download


สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1new icon gif animation 2 | GIF Images Downloadการตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน

โพสต์30 เม.ย. 2562 00:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 20:00 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

สืบเนื่องจากการประชุม Digital Life http://dlict.loei1.go.th/news/digitallifeboxfornewdltv
อุปกรณ์ชุดแรกของโครงการฯ
สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน  ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีการจัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 2,303 เครื่อง จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ในการนี้มูลนิธิฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สพฐ. แจ้ง สพท. เป็นผู้ตรวจรับอุปกรณ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ สำหรับ สพป.เลย เขต 1  ตรวจรับจำนวน 64 ชุด สพฐ. ได้แจ้งบริษัทจะประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการตามรายละเอียดของมูลนิธิฯ ดังนี้
 1. จัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดเก็บโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 64 ชุด
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีหน้าที่ ตรวจรับโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับ ส่งไปยัง สพฐ. เมื่อการส่งมอบเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้
  1. ผู้บริหาร สพป.เลย เขต 1 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  2. ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
  3. ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ กรรมการและเลขานุการ
 3. เมื่อการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จะประสานขอรับโทรทัศน์สี แอบอีดี ขนาด 49 นิ้ว ภายในเดือน มิถุนายน 2562  เพื่อนำไปติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อม
 1. เตรียมสถานที่ ณ ห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกล อาคารโพธิ์เงิน
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 2 และ 3 รวมอยู่ด้วย จึงมีหนังสือเชิญผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ของทั้ง 2 เขต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วย
 3. ได้รับการประสานจากบริษัท สุพรีมฯ จะจัดส่งอุปกรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โรงเรียน เตรียมความพร้อม
 1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่(บุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  2. ครูหรือผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ
  3. ครูหรือผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุหรือผู้แทนเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
   1. มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจการจ้าง การรับมอบระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจการจ้าง ตามแบบฟอร์ม 
   2. ใบตรวจรับงานจ้าง
   3. รายละเอียดอุปกรณ์และการติดตั้ง พร้อมราคา
   4. รายชื่อโรงเรียนตามแผนการติดตั้งจังหวัดเลย จำนวน 64 ชุด
 3. บริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 4. นายกล้าณรงค์​ คฤหัส​ หัวหน้าศูนย์บริการ
  โทรศัพท์​ 0851117017
  นายนรภัทร หม่องคำมี ช่างเทคนิค
  โทรศัพท์ 0850704880

 5. โรงเรียนเพิ่มช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิฯ 
  1. ID LINE : @DLTV
  2. FACEBOOKhttps://www.facebook.com/KRUTUDLTV/
  3. YouTubehttps://www.youtube.com/user/dlfelearning
  4. Instagram : krutu.dltv
  5. Application :
   1. Android เข้า Play Store/Google Play  พิมพ์ค้นหา DLTV
   2. IOS : เข้า App Store พิมพ์ค้นหา DLTV

ปฏิทิน
10 พฤษภาคม 2562สพป.เลย เขต 1 รับ/ตรวจรับด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง จากบริษัทสุพรีมฯ
ร่วมกับ สพป.เลย เขต 2, 3
ภายใน 5 มิถุนายน 2562บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสานขอรับโทรทัศน์ฯ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ โรงเรียนปลายทาง


ข้อมูลด้านทางอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 • รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราเตอร์ (Router) ของบริษัททีโอที    


ช่องทางการติดต่อ Social Network :: LINE

สะถานะการเบิกจ่าย SN TV LED 49" Digital Life Box for New DLTV

Digital Life Box for New DLTV

โพสต์2 เม.ย. 2562 19:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 10:09 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

2 มีนาคม 2562 มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box
 • รองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัญญาณดาวเทียม (Digital TV) (ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก) มาเป็นระบบกล่องรับสัญญาณจากอินเทอร์เน็ต (Android Box)
 • นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ** ได้เวลาทบทวนค่าเช่า Internet โรงเรียนจาก Home USE เป็น Enterprice แล้วหรือยัง **
 • การออกแบบ และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Design Network Diagram) ที่มีประสิทธิภาพ/พร้อมงบประมาณ
 • ... ขี้เกียจจ่ม
แผนการติดตั้งจังหวัดเลย จำนวน 64 ชุด Click Here 

อ่านต่อ.. การตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน

ประชุมชี้แจง การอบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในรูปแบบ Digital Life Box for New DLTV

NEW DLTV การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


DigitalLifeTrainingDoc_ระบบดิจิตอลไลฟ์ สำหรับโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


ข้อมูลด้านทางอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 • รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราเตอร์ (Router) ของบริษัททีโอที    

ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:49 ]

ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว3700
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาจมีโรงเรียนในโครงการ DLTV จะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายละเอียดยืนยันความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมทั้งยืนยันแนวโน้มของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนอื่น

กรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันส่ง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก 

สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 21:02 ]


            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

1-10 of 58