ข่าวจาก DLiCT

แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชมระบบ "ไทยคม" แจ้งยุติการใช้งานดาวเทียมไทยคม 5 ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วนก่อนจอดำ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ได้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563

โพสต์27 ก.พ. 2563 23:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2563 00:18 ]


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม รายงานว่าบริษัทได้ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมดวงอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ยุติการใช้งานดาวเทียมและทำการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.52 น.(ตามเวลาประเทศไทย)บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารดาวเทียมเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานได้รับบริการที่ต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับดาวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะดาวเทียมไทยคม 5 บริษัทได้พยายามดำเนินการกู้คืนระบบที่ขัดข้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตดาวเทียมและผู้เชี่ยวชาญหลายครั้ง แต่ไม่สามารถทำการกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ผลิตจึงแนะนำให้บริษัทดำเนินการปลดระวางดาวเทียม

ทั้งนี้ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้งานมาแล้วร่วม 14 ปี โดยส่งขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทขอขอบพระคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit ภาพ :: ท่านผอ.สมิง DLICT สพป.นศ.1

ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วน !! ก่อนจอดำ หลังดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง https://www.it24hrs.com/2020/move-satellite-tv-thaicom5-to-thaicom8-thaicom6/?fbclid=IwAR1CaosqDWk9us0xmaM7xuxC9BjDIbtextaGPzv1PEDKPAV4cBiI-2la-TI

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความความประสงค์ จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์26 ก.พ. 2563 19:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 19:57 ]

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
** โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
 1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2 ที่แนบมา Downloadแบบสำรวจ
 2. นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์ กรอกแบบสำรวจ
นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:54โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 22:02 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

เรื่อง  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

    ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทางศึกษาธิการแล้ว พบว่าข้อมูลหน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ นั้น

    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่มีการซ้ำซ้อน โดยให้โรงเรียนโหลดไฟล์ข้อมูลได้ทางระบบ AMSS++ หรือ QR CODE และ        
    
    ***รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนทางเว็บ 
    1.bit.ly/2tjECym (ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน)
    2.bit.ly/2SeNttU (รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)

    ***คำชี้แจง ใช้อีเมลราชการโรงเรียนในการรายงาน xxx.loei1.go.th โดยแนบเอกสาร 
        1)ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (EXCEL)
        2)เอกสารแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน และรูปถ่ายนักเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
    ***ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30น. เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

เอกสารแนบ


การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:13โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 22:20 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ประชุมทางไกล Video Conference อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร โปรแกรม PSC (สำหรับ โรงเรียน) 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ภาพการประชุม PSCโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมุลครูและบุคลากร (จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563) https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับ โรงเรียน)


💥💥 การดำเนินงาน P-School
🚫 ทุกโรงเพิ่ม/ลบ บุคลากรให้ครบเป็นปัจจุบัน
🚫 ปรับปรุงข้อมูลของทุกคนให้เรียบร้อยทุกช่อง
🚫 รร.อยู่ผิดตำบล ให้ยึดชื่อ รร.เป็นหลัก
🚫 ครู ตัวอยู่ไหน ลงระบบที่นั่น กรณีมาช่วยราชการ
🚫 ครูผู้ทรงคุณค่า ให้เลือกเป็นอัตราจ้าง
🚫 กรณีสอนทุกวิชา​ เป็นครูประจำชั้น กลุ่มวิชาที่สอน สอนวิชาไหนมากสุดให้ใส่วิชานั้นค่ะ
🚫 ข้อมูลการศึกษา กรอกเสร็จแล้วให้กดเพิ่ม  ถ้ากดบันทึกจะเป็นการปิดหน้านั้น ข้อมูลที่กรอกไปจะไม่ขึ้น
🚫 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ส่งออกข้อมูล ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งออกเด็ดขาด
🚫 เมื่อทุกโรงเรียนดำเนินการเสร็จให้ส่งออกข้อมูลมาเขต

การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน PSCโปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)


แนวทางแก้ไขการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

Region
Region > Adminitrative > Change system Local > ให้เลือก Thai (Thailand)
อ่านบัตรแล้วข้อมูลเป็นภาษาต่างดาว ทำตามนี้เลยครับ

https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
ปิดโปรแกรม เสียบเครื่องอ่านบัตร เปิดโปรแกรมลองอีกครั้ง @มนตรี สพม.เขต35


รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือวันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรถ่ายทอดสดประชุมทางไกล Page Facebook  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179908713126191&id=1842597526029852

อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

โพสต์17 ม.ค. 2563 07:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 01:13 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

1.ด้านบริหารงบประมาณ

2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านบริหารวิชาการ

4.ด้านบริหารทั่วไป


การดำเนิน

1.การดำเนินการติดตั้ง ปี 2563

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

3.ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


ประชุม Conference การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ.

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 01:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนปลายทาง
รับชมรายการดังกล่าวตามช่องทางดังนี้

การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 18:38 ]

    การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ตามที่ สำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือหน่วยงานรับงบประมาณ จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก     ในสังกัดทุกโรง กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    >>>ได้ที่
www.dlthailand.com/dltv2564  ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
    >>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 สพป.ลย.1 https://bit.ly/2PoCrk0
    >>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทั้ง 225 เขต http://gg.gg/dltv2564report

>>>ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 151 รร. Download มาแล้ว sort ตามที่ต้องการ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHg9i30AOn6RKVjeYRH9ps6ENHfpROO2jQ4KaJXuVvc/edit#gid=385071395


>>>ประกาศยุบ http://dlict.loei1.go.th/home/datacenter/information-report 

5 ส.ค.2562 42010282 บ้านหาดพระ

2 ต.ค.2562 42010001 บ้านท่าเปิบ

2 ต.ค.2562 42010019 บ้านท่าข้าม

20 พ.ย.2562 42010038 บ้านโพน

20 พ.ย.2562 42010277 บ้านวังเป่ง

20 พ.ย.2562 42010285 บ้านห้วยคัง

>>>คงเหลือ ณ 10 พฤศจิกายน จำนวน 148 รร.
>>>คงเหลือ จำนวน 145 รร.

ฐานข้อมูล DLTV ปี 2557

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 20:08 ]


 • ฐานข้อมูล DLTV ปีงบประมาณ 2557 ที่ทางศูนย์ทางไกลฯ จัดทำไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเทียบเคียงการกรอกข้อมูลใหม่ ปีงบประมาณ 2564  ครั้งนี้ หากได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนจะได้นำไปอัพเดตต่อไป ทางที่อยู่ลิ้ง http://data.bopp-obec.info/dltv/index.php
 • การจัดสรรงบ DLTV จะจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กก่อนเป็นอันดับแรก แต่ที่เคยเล็ก แต่ปัจจุบันยังใช้ DLTV อยู่ ก็ให้กรอกข้อมูลมาก่อน หากสามารถจัดสรรได้ก็จะจัดสรรให้ ขนาดเล็กใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ในปัจจุบันกรอกข้อมูลมา อันนี้ต้องจัดสรรอุปกรณ์ DLTV เพิ่มให้ เพราะไม่เคยได้รับ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทางที่อยู่ลิ้ง http://gg.gg/dltv2564report หรือ https://bit.ly/382kwIn

ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:52โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 19:20 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ


    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://ds.moe.go.th/static/edc.html ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 1. หนังสือ แจ้งโรงเรียน
 2. แบบแบบรายงาน ตรวจสอบยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (word)
 3. หนังสือ สพฐ 
 4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html
 5. คลิกดูคู่มือ
 6. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี
 7. ดูผลการรายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
 1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
 3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

การลงทะเบียน ครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล และผู้บริหารในสถานศึกษา

ารอนุมัติข้อมูลบุคลากรอื่นในหน่วยงาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล หรือผู้บริหารในหน่วยงานCloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:09โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 00:10 ]

            ด้วย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง    เท่าเทียม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ THALOEI   4.0 ของจังหวัดเลยโดยความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดการจัดสัมมนา Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน ให้กับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 151 แห่ง อย่างน้อย 2 ท่าน/แห่ง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
            ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย
  • ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/2MJuJB8
  • และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/363hfHP

ภาพอบรม
1-10 of 70