ข่าวจาก DLiCT

ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:52โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 00:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

        ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://ds.moe.go.th/static/edc.html ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 1. หนังสือ แจ้งโรงเรียน
 2. แบบแบบรายงาน ตรวจสอบยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (word)
 3. หนังสือ สพฐ 
 4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html
 5. คลิกดูคู่มือ
 6. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี
 7. ดูผลการ รายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
 1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
 3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:09โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 01:33 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

            ด้วย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง    เท่าเทียม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ THALOEI   4.0 ของจังหวัดเลยโดยความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดการจัดสัมมนา Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน ให้กับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 151 แห่ง อย่างน้อย 2 ท่าน/แห่ง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
            ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย
  • ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/2MJuJB8
  • และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/363hfHP


การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:12โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 23:51 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


หลักการเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสน เทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; DLIT)
การดำเนินงาน
 1. จัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน

 2. โรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนระบบรับสัญญาณดาวเทียมเป็น New DLTV ความคมชัดระดับ HD ครบทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 3. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ครบทุกโรงเรียนในสังกัด
 4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV มีผล O-NET สูงกว่าระดับชาติ
  • ปีการศึกษา 2560  จำนวน 11 โรงเรียน
  • ปีการศึกษา 2561  จำนวน   8 โรงเรียน
 5. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
  ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี http://dlict.loei1.go.th/project/e-maintenance 
 6. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ให้กับครูโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  http://dlict.loei1.go.th/news/dltvteletrainingkarcadkarreiynrudwythekhnoloyikarsuksathangkildltv
  http://www.dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/22
วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน
4 School 4 Style for Education by DLTV

การควบคุมภายใน ประจำปี 2562

โพสต์22 ก.ย. 2562 23:09โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2562 18:53 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


การควบคุมภายใน ประจำปี 2562

เอกสารบรรยาย วันที่ 23 ก.ย. 2562


การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 06:48 ]


NEWS  การรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  www.techno.bopp.go.th/netbudget  การเข้าระบบโดยชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลข SMIS 8 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
    2.กรอกข้อมูลทางเว็บไชต์  http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/


การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์3 ก.ค. 2562 19:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2562 20:18 ]


CERTIFICATE(เกียรติบัตร)
        Click Download >> ผู้เข้ารับการอบรม

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ประธาน สืบเนื่องจาก คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.2558 รัฐบาลประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร เริ่มจากสำเนาบัตรประชาชน) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการประชาชน งานไหนบ้างที่เกี่ยวกับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง สพฐ.จึงพัฒนาโปรแกรม  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From  ระบบ Offline  อ่านข้อมูลที่ปรากฏ หน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์ม ที่จะไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร และลดภาระแก่ประชาชน  การประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ และนำไปใช้บริการประชาชนมีวิธีการอย่างไร ตั้งแต่ การรับนักเรียน ย้ายนักเรียน การขอใช้สถานที่  ในส่วนของเขตพื้นที่และเผยแพร่ไปสถานศึกษาในสังกัด  ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในยุคราชการ 4.0 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
แนวทางขับเคลื่อนสถานศึกษาใช้ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้ ก.ค.2562 เป็นต้นไป

    1.การรับนักเรียน (ผ่านมาแล้ว)จะเริ่ม แบบฟอร์มที่ 2-8

    2.การย้ายเข้า 

    3.การย้ายออก

    4.การขอลาออก

    5.การขอผ่อนผันเข้าเรียน

    6.การขอใบแทนเอกสาร

    7.การขอเทียบโอน

    8.การขอใช้อาคารสถานที่รายงานผลสำนักนายก

การขยายผล ให้เขตขับเคลื่อน 

    1.คอนเฟอเร้นซ์กับโรงเรียน ตอบโจทย์คำรับรองตามตัวชี้วัด KPI 6.7.1 ได้

    2.ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติการ 

    3.ทำคลิป youtube แจ้งโรงเรียนศึกษาศึกษา

เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม

    1.กลุ่มอำนวยการ ดูเรื่อง ITA มาตรฐานเขต No Copy

    2.กลุ่มส่งเสริม ประสานกับโรงเรียนตามแบบฟอร์ม แต่ผู้ปฏิบัติคือสถานศึกษา 

    3.กลุ่ม ICT ช่วยกลุ่มต่างๆที่กี่ยวข้องด้านโปรแกรม

การติดตั้ง License เครื่องอ่านบัตร

    1. ดูว่า Windows กี่ bit

    2. นำไฟล์ lm.exe จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

    3. นำไฟล์ scapi_ope.dli , scapi_ope.dll จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows

        32 bit ลงไว้ System32

        64 bit ลงไว้ SysWOW64

    4. ทดสอบเครื่องการอ่านบัตร เข้าโฟลเดอร์ 1. License\SMC_Test ติดตั้ง SMCDemo.exe กดคำว่าอ่านบัตร


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

    โปรแกรมการติดตั้งฐานข้อมูลOBECEFROM


ถ่ายทอดสดการประชุมการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบางกอก พาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ประธานโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผน สพฐ. 

http://psdg-obec.nma6.go.th/5089

วิดีโอ YouTube


ภาพประชุมทางไกล Video Conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.เลย เขต 1


เอกสารบรรยายประชุม


โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปี 2562

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:44โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 00:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี "เทคโนโลยีเปื้อนยิ้ม"

วัตถุประสงค์

        1.บุคคลกรได้รับความรู้ที่ทันสมัยใหม่เสมอ

        2.นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในสำนักงาน

        3.บริการงานข้อมูลสารสนเทศ

        4.ให้บริการดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

        1. วางแผน ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการบวนการพัฒนา

        2. การดำเนินงาน

            2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

            2.2 การพัฒนาการจัดการศีกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

            2.3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

            2.4 การพัฒนาระบบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

            2.5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

        3. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

        1.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        2.บุคคลได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

        3.บุคลากรในสำนักงานได้รับความสะดวกสบาย

ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จ

        1.การทำงานเป็นทีม

        2.ความรับผิดชอบ

        3.ความมุ่งมั่งตั้งใจ

        4.การลงมือทำ

        5.มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2562 19:50โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 21:35 ]

ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา   

ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
ข้อมูลเด็กนอกระบบโรงเรียน
Email จัดส่งข้อมูล :: saisuda.pr17@gmail.com
โทร :: 0843892293 (Art)


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 พ.ค. 2562 20:55โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 20:58 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นโยบาย 4
ลักษณะโครงการ         ใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
 1. เชิงปริมาณ
  • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
 2. เชิงคุณภาพ
  • โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด
 2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
 3. กิจกรรมหลักที่ 3 การอบรมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
 4. กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล


VTR ประกอบการประชุม

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาฯ

แบบทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2562

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผ่านการอบรม
ผู้บริหาร 53
ครู 131
บุคลากรทางการศึกษา 13
รวม 197
ผ่านการอบรม 190

VTR สรุปผลการดำเนินงาน


"DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV"

โพสต์8 พ.ค. 2562 22:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 20:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
📝ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง...ขอบคุณค่ะ 😊🙏
👉 ผลการทดสอบ DLTV ผ่านการทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/iXD4WF
👉 ผลการทดสอบDLTV ไม่ผ่านร้อยละ 60 ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/RZQPSV
📝 คู่มือการดาวน์โหลด ใบประกาศเกียรติบัตร ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/view…

📢 ดาวน์โหลดใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้ 
👉 ครูระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1CaQu3r7_JqbSEKZvV993riRlhh4IV8W…

👉 ครูระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1m83FWwx1gZ9qrfDpbnMGZlcr8IpYJmD…

👉 ครูระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1fi8Ni8KudQWi_bKqAb9EeO6ZZTImo3P…

👉 ผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่  https://drive.google.com/…/1ZDLW53P6GwAR_z2zk0r_-gB4tJSSCXK…

👉 บุคลากรของ สพท. ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1ToKKdK2EKPhk3xlKCEgfz4gGV4d8nkx…

💻 ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F 
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล 
3. กด enter

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ประสงค์จะแก้ไขรายชื่อ หรือไม่พบรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail ดังต่อไปนี้
1. ครูระดับปฐมวัย E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com 
2. ครูระดับประถมศึกษา E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com
3. ครูระดับมัธยมศึกษา E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com
4. ผู้บริหารสถานศึกษา E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com
5. บุคลากรของ สพท. E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com

💡เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆรับทราบข้อมูลนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ🙏
🎦DLTV TELETRAINING
👍สุดยอดการอบรมทางไกลแห่งปี 👍
📝สมัครอบรมออนไลน์ฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ 👇👇👇

✅เมื่อเข้าลิ้งค์กรอกข้อมูลลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย
สำหรับผู้ร่วมอบรมปลายทาง (ออนไลน์ทุกช่องทาง)
ปฏิบัติดังนี้ค่ะ👇👇👇

📌ในวันพุธที่ 15 พ.ค.นี้ 09.00-15.30น.
สามารถชมสดผ่านทาง 🎦
(1) facebook live เพจ "ครูตู้ DLTV" 
(2) www.dltv.ac.th 
(3) โทรทัศน์ดาวเทียมช่องDLTV15 (ทรู ช่อง200)

🔑แบบทดสอบ - เมื่อจบการถ่ายทอดสด(15.30 - 24.00 น.) 
ทีมงานจะแชร์ลิ้งค์ ให้ท่านทำ...
(1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
(2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในเพจ "ครูตู้ DLTV" และไลน์แอด "@DLTV" ด้วย
🔑กดติดดาวเพจ "ครูตู้ DLTV"
🔑แอดไลน์แอด "@DLTV" ไว้เลยนะคะ
📚หากทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจผ่าน (ได้คะแนน 60% ขึ้นไป) ก็สามารถคลิกรับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่ออกโดย สพฐ.ได้เลยค่ะ 
แบบทดสอบมีเวลาให้ทำถึงแค่เที่ยงคืนของวันที่ 15 เท่านั้นนะคะ⏳
💡เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊🙏

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletrainingnew icon gif animation 2 | GIF Images Download


สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1new icon gif animation 2 | GIF Images Download1-10 of 62