ข่าวจากกลุ่ม DLICT

รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

โพสต์10 ก.ค. 2561 21:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ในปี 2561
link รายงาน http://203.159.164.66/~eme66/
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รับผิดชอบ ดังนี้
 1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
   • ประเด็นพิจารณา 2 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • ประเด็นพิจารณา 4 ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
  2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
   • ประเด็นพิจารณา 1 การส่งเสริมให้บุคลกรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
   • ประเด็นพิจารณา 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยาการและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน
   • ประเด็นพิจารณา 3 การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
 2. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
   • ประเด็นพิจารณา 1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ

งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 01:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 23:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสัญญาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งรายการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้สรุปข้อมูลรายการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี้โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อโทรทัศน์ใหม่ได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ซึ่งต้องใช้หมวดเงินเป็นงบลงทุน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและหรือครูที่รับผิดชอบในการจัดทำรายการปริมาณงานและราคา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ทางระบบการประชุมทางไกล Teleconference ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพหรือโรงเรียนที่ตั้ง ผ่านโปรแกรม http://203.159.250.162/scopia

เรื่องเดิม
 1. แจ้งสำรวจความต้องการซ่อมรายงาน สพฐ.ทาง www.dlit.ac.th/dltv57 โดยใช้ username และ password ที่เป็นรหัส SMIS 8 หลักแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
 2. แจ้งยืนยันครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ประมาณรายการปริมาณงานและราคา (ส่งเขตพื้นที่)
 2. ใบเสนอราคา (2-3 ร้าน หาค่าเฉลี่ยราคากลางนำไปกรอกแบบประมาณรายการปริมาณงานและราคา)
 3. ผู้บริหาร/ผู้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อยืนยันด้วยตนเองที่กลุ่ม DLiCT ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมส่งเอกสารข้อ 1 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
เทคนิค/หลักการเขียนปริมาณงานและราคา
 1. หัวรับสัญญาณ/จานดาวเทียม/กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้มั้ย ให้ใช้คำว่า "เปลี่ยนอุปกรณ์.."
 2. โทรทัศน์ ซื้อใหม่ไม่ได้ ..ถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องทำอย่างไร (ซื้อใหม่ไม่ได้ - ซ่อมแซมตามสภาพจริง)
คู่มือการใช้งาน http://203.159.250.162/scopia
ดาวน์โหลด


วิดีโอ YouTube


การประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร " วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback

โพสต์20 มิ.ย. 2561 03:49โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 18:46 ]

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  https://citizen.info.go.th
รหัสการใช้งาน จนท.เขตพื้นที่ File Sharing for Agent
ขั้นตอนการทำงาน
 1. กำหนดพิกัดหน่วยงาน (กลุ่ม DliCT /ทุกโรงเรียนในสังกัด)
 2. แบบสำรวจบริการภาครัฐฯ จากข้อมูลตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สพฐ.กำหนดไว้ 7 กิจกรรม(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ทุกโรงเรียนในสังกัด)
 • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กำหนดพิกัด และกรอกแบบสำรวจบริการภาครัฐ ->> แบบรายงานพิกัดหน่วยงาน Citizen.info.go.th 
 • โรงเรียน/เขตพื้นที่ ใช้ App Long map กำหนดพิกัดแล้วบันทึกพิกัดจากหน้าจอมือถือส่งทาง Line ข้อมูลสารสนเทศ เลย 1 

“โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร”
ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ

“ โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ"
citizen feedback
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ สามารถให้คะแนน คำแนะนำหรือความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

สพป.เลย 1 รวบรวมและรายงานผ่าน ARS System http://ars2.psdg-obec.go.th/index.php

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Contact Center  02 612 6060  contact@dga.or.th

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2561 23:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 08:45 ]

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มี KorD Big DaTa อยู่ในมือแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยสักเรื่อง ทุกครั้งจะมีแบบรายงาน/โปรแกรม/ระบบงาน/ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บอยู่ทุกงาน/กลุ่ม/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ฯลฯ......

อยากรู้เหมือกันมั้ยว่ามีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง (มาลองเขียนเล่นๆกันดู) ?
 1. DMC ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 2. EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
 3. B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
 4. ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS
 5. ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
 6. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม (SET)
 7. ระบบฐานข้้อมูลอาหารกลางวัน School Lance
 8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 9. ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน
 10. ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดMOI
 11. ระบบงานบริหารงบลงทุน(งานงบประมาณ)
 12. ระบบบริหารงบประมาณ
 13. ระบบ e-MES การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 14. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 15. TEPE Online
 16. โรงเรียนคุณธรรม
 17. โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
 18. โรงเรียนสุจริต
 19. ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ทำไมถึงพูดว่ามีข้อมูลแต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ ?
 1. การเข้าใช้งานระบบ Advance Security 
 2. การเข้าใช้งาน 1 ระบบ 1 รหัส = 1,000 ระบบ 1,000 รหัส (ต่างกันที่กลุ่ม/สำนัก ..หากแต่กรม/กระทรวงเดียวกัน)
 3. เคยมั้ยทำปีนี้.. ปีหน้าปิดระบบ
 4. ความเชื่อถือของข้อมูล.. โรงเรียนทำข้อมูลแต่โรงเรียนไม่ได้นำมาใช้ เช่น ข้อมูลครูใน EMIS มี Error จากการไม่ไปลบ/เพิ่ม
เสนอแนวทางการพัฒนาของส่วนกลาง (เอาที่เป็นไปได้.. แต่จะทำมั้ยเป็นคนละเรื่องเดียวกัน 555) ?
 1. DMC, EMIS, B-OBEC ปรับให้ใช้รหัสเดียวกันในการเข้ารายงาน
แนวทางการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.เลย 1)
 1. จัดทำ Page รวม Link รายงานของส่วนกลาง http://dlict.loei1.go.th/home/structer/datacenter
 2. ศึกษา วิเคราะห์  ฐานข้อมูลกลางตามความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่/โรงเรียน
 3. ออกแบบ พัฒนา รูปแบบการนำเสนอ/นำใช้งาน
 4. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
 5. ประกาศใช้งาน
 6. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
xxxxxxxxxxxxxx

โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 18:26โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 02:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
 1. สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 112 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ UniNet 29 โรงเรียน)
 2. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้การดูแลบำรุงรักษาและการใช้งาน Solution Wifi Edu-Net-Wifi-School วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผ่านการประชุมทางไกล Teleconference
 3. การออกแบบและติดตามการใช้งาน Network ภายในสถานศึกษา
  • เครือข่าย UniNet 29 โรงเรียน
  • เครือข่ายเช่าสัญญาณ 112 โรงเรียน
 4. ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

เลขหมายติดต่อ TOT
ศูนย์บริการ เลย
 1. 042811300
 2. 042811500
ศูนย์บริการ เชียงคาน
 1. 042821123
ศูนย์การขาย
 1. 042810929
 2. 0905061046


ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์10 เม.ย. 2561 08:21โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ความเป็นมา
ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html
สภาพปัญหา/อุปสรรค
 1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ
 2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง
 3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ
 4. ฯลฯ
เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ
อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมต่อที่ 

การเข้าใช้งาน Wifi(อินเตอร์เน็ตไร้สาย) สพป.เลย 1

โพสต์28 ม.ค. 2561 19:51โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2561 19:33 ]

การเข้าใช้งาน Wifi(อินเตอร์เน็ตไร้สาย) สพป.เลย 1
1.เชื่อมต่อสัญญาณ  Wifi (อินเตอร์เน็ตไร้สาย)  SSID : ItecLoei  หรือ SSID : ItecLoei-WPA  ดังรูป
2.ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีอีเมล เช่น xxxx@loei1.go.th   Password = หากจำไม่ได้ติดต่อ Admin  ดังรูป

3.ตรวจสอบ e-Mail
 • ผู้บริหาร ครูและบุคลากร - ในสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย 1 ลิ้ง https://goo.gl/Xex314
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ - ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลิ้ง https://goo.gl/AobhGz

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 02:25 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการให้บริการในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรากคม ๒๕๖๑  และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา

1.      กรณีโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps

2.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

3.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ SIM โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

      ** ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้ข้อแนะนำที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทางในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำโดยเร็วที่สุด

    การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>เอกสาร<<รายงาน - ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงาน - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานแผนผังโรงเรียนสังกัดเลย 1
แนวทางเบื้องต้นของโรงเรียน
เตรียมการ
 1. โรงเรียนมี UniNet ใช้ UniNet อย่างเดียว - หากต้องการเช่าสัญญาณเพิ่ม/หาเงินงบประมาณจ่ายเอง
 2. โรงเรียนไม่มี UniNet ส่วนกลางยกเลิกโครงการ MOENet ทำให้ใช้ internet ไม่ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 
  • โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดต่อ TOT
  • โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดต่อ 3BB
  • โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดต่อ CAT
  • ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช้ internet จาก SIM โทรศัพท์ TRUE, AIS
 3. ตามแบบรายงานนี้ แบบรายงานสถานะการใช้งาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑
 4. เขตรายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.
การดำเนินการ
 1. โรงเรียนทำโครงการใช้เงินอุดหนุนเพื่อเช่าสัญญาณ internet จากผู้ให้บริการในพื้นที่
 2. รายงานค่าเช่ารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มาที่กลุ่ม DLICT เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.
 3. เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรให้ส่งคืนเงินอุดหนุนต่อไป
ผู้ให้บริการ TOT
                

ศูนย์บริการ เลย

1.      042811300

2.      042811500

ศูนย์บริการ เชียงคาน

1.      042821123

ศูนย์การขาย

1.      042810929

2.      0905061046


ผู้ให้บริการ 3BB
 • ติดต่อคุณปราการ ศรีนวกุล  โทร. 09 - 2449 - 5651UniNet

ติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet
 1. ผู้แจ้งยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ (แจ้งชื่อโรงเรียน - อำเภอ - จังหวัด - ชื่อผู้รายงาน)
 2. โทรหา. 02 - 232 - 4000 และ 02 - 354 - 5678 ต่อ 4001 - 4005
 3. โทรหา.ธีรวิท(ตั้ม) 080-199-8661 ผู้ดูแลจังหวัดเลย
 4. E-mail : noc@uni.net.th
 5. แฟกซ์ : 02 - 354 - 5678 ต่อ 5012

***เขาจะต้องแนะนำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนส่งให้ช่าง ตามที่ประชุม conference เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้า site งานภายใน 24 ชั่วโมง (+- อีก 24 ชั่วโมง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาUniNet และติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNetรายงานข้อมูล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
สรุปรายงานการกรอกข้อมูล เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา

ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Video Conference 29 ธันวาคม 2561

โพสต์28 ธ.ค. 2560 19:46โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 01:33 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา  บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด  สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ร่วมรับฟังประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Video Conference 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ ห้องเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครบ 100 %จัดสรรงบประมาณ DLIT และ CC ปีงบประมาณ 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2560 06:25โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2561 23:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561 1-10 of 50