ข่าวจาก DLiCT

ศึกษาดูงาน Big Data 1/2564

โพสต์8 มี.ค. 2564 17:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.๑
จำนวน ๒๔ คน

MOU ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2564

โพสต์1 ก.พ. 2564 17:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 22:05 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  และวิทยาลัยเทคนิคเลย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. โรงเรียนแจ้งซ่อมบำรุงฯ ทางเว็บไซต์ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี  
  e-maintenance.loei1.go.th หรือ loei1.go.th (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE)
 2. ระบบจะแจ้งรายการไปทาง LINE Notify ที่ LINE กลุ่ม DLTV.ครูเลย 1 
 3. ทีมช่างเทคนิคจะติดต่อสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ที่ชำรุด
 4. วิทยาลัยเทคนิค ส่งทีมช่างลงพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุง /ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเบิกที่ศูนย์ซ่อมบำรุง สพป.เลย 1 อาคารโพธิ์เงิน
 5. เสร็จ/รายงานในระบบ e-maintenance.loei1.go.th

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง

โพสต์7 ธ.ค. 2563 17:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2563 17:31 ]


รายงานรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง
จุดที่ 7 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2564

ลำดับที่ 17  สพป.เลย เขต 1 3 คน
 1. นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศ โทร. 081 262 0147
 2. นายเริงศักดิ์ ปางชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด         โทร. 088 536 7549
 3. นายยุทธพล ศรีพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โทร. 087 233 6293
ข้อมูลรายงาน อบรม7 จุด - Google ชีต
หนังสือสั่งการ 1606109715x164401103_1.pdf (obec.go.th)
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม https://drive.google.com/file/d/1q6kgLMy0Y7_Xm0kWds1-_IrpXLqGJJNo/view?usp=sharing

เชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์สมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โพสต์7 ต.ค. 2563 07:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2563 06:38 ]


ด้วยกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดร่วมกันทุก สพท. ให้มีการจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนําไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสถานบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสําหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก โดยเอกสาร และข่าวสารนั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
 6. เพื่อบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการกุศลทั่วไป
 7. สมาคมจะไม่กระทําการใดๆ เพื่อหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ในการนี้ได้มีกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ และความหมาย
ชิงเงินรางวัลเงินสด 1,000 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น.
และจะเปิดให้โหวดลงคะแนนโดย ผอ.กลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผลตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Link Google Form เพื่อส่งผลงานตราสัญลักษณ์ที่ 
Data Studio ดูผลงานที่ส่งมาแล้ว
ได้รับ VOTE ลำดับที่ 1 
teerak.tk@gmail.com สพป.พิษณุโลก เขต 3

สำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์14 ก.ย. 2563 06:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 09:27 ]

สำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
 1. รอง ผอ.สพท. 
 2. ศึกษานิเทศก์
และ
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการ
 2. ครูผู้ช่วย
 3. ครู คศ.๑ ขึ้นไป
 4. พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
กรอกข้อมูลทางทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/YwuKSLkDp3UEEZei7

ดูผลการสำรวจของเขตพื้นที่ ได้ที่

ส่งข้อมูลทาง Google Form
หรือ

COURSE 2.6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โพสต์1 ก.ย. 2563 01:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 01:37 ]

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยจัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2563
เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/loei1.go.th/training-loei-nongbua

งานนำเสนอของ Google

การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู 4.0" ประจำปี 2563

โพสต์22 ส.ค. 2563 23:54โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 04:30 ]


โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 137 คน
เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และครบหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา จำนวน 5 หมวด
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของ สพป.เลย 1 : Model DNA
 1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV : Distance Learning for Television 
 2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLIT : Distance Learning for Information and Technology
 3. สนง./กลุ่มทุกกลุ่ม/โรงเรียนทุกโรงเรียน/ครูทุกคนมี Website เพื่อรวบรวมงานจากทุก Platform ที่ได้พัฒนา/ที่ได้เรียนรู้จากทุกแหล่ง (เน้นไปที่ Google Site เนื่องจาก สพป.เลย 1 มี Google for Education ให้ใช้ฟรี)
 4. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล DEEP, Google for education, Microsoft เช่น บทเรียนออนไลน์, ห้องเรียนออนไลน์, การสร้างสื่อนวัตกรรม ฯลฯ
 5. การสร้างช่องทางสื่อสาร เช่น Line, Facebook, Meet, ZOOM, Scorpia ฯลฯ
 6. การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA) และระบบบริการออนไลน์ (E-SERVICE)
 7. การพัฒนา Platform on Mobile Application @loei1.go.th

ครูผู้ช่วย 4.0


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรม
superkantima@gmail.com นางสาว กัณทิมา พรมมาวันนา
witthawatchorak5717@gmail.com นาย วิทวัส ช่อรักษ์
5724huawei@gmail.com นาง อัจฉราวรรณ ศรีมนตรี
pronpirom1993@gmail.com นางสาว พรภิรมย์ แคนติ
sirirat.sin888@gmail.com นางสาว ศิริรัตน์ สินธุเขตต์
kruboy.edu@gmaill.com นาย ธวัชชัย. บุตรโคษา
wichit252410@gmail.com นาย นายวิชิต คำมีภา
winai.id42160@gmail.com นาย วินัย ศรีบุรินทร์
sunaree1330@gmail.com นางสาว กมลชนก สิงมะม่อ
k.vachree@gmail.com นาง วัชรีพร. เฮืองใสส่อง
Sasicha.mu9@gmail.com นางสาว ศศิชา ม่วงภูเขียว
Kornkanyap5@gmail.com นางสาว กรกันยา ประทุมชมภู
thanarockke@gmail.com นาย ธนกร เคหารมย์
tomoto_ai1992@hotmail.co.th นางสาว จารุวรรณ พหลทัพ
pimol.chaiyasit@gmail.com นางสาว นางสาวพิมล ไชยะสิทธิ์
damai_lovelove@hotmail.com นางสาว จีระพร วันนาหม่อง
rocky_thekop@hotmail.com นาย นายสิทธิพงษ์ พลซา
apiya.khanpetta@gmail.com นางสาว อพิญา คานเพชรทา
pccm3092@gmail.com นาย นทีธร เหล่าโสด
jeemee35@gmail.com นางสาว จีรพรรณ มีศิลป์
aiengwongseeha@gmail.com นางสาว เพชรีวรรณ วงษ์สีหา
saengsawang.mamee@gmail.com นางสาว นางสาวแสงสว่าง ธรรมรังษี
bomike_0910@hotmail.com นางสาว ณัฏฐาพร บุญงาม
sakaoduean1919@gmail.com นางสาว สกาวเดือน​ ฐานะทรัพย์ปัญญา
natthakit070772@gmail.com นาย นัฐกิจ ชื่นชม
eye.onanong0712@gmail.com นางสาว อรอนงค์ นามวงษ์
sakdasayjai26@gmail.com นาย ศักดิ์ดา สายใจ
Thaibusinesslaws@gmail.com นาง อรอนงค์ แสงกระจาย
rumphai.sao@loei1.go.th นางสาว นางสาวรำไพ เสาว์ทอง
aoysudarut@gmail.com นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์ศรี
somjinamvong@gmail.com นางสาว จิราพร นามวงค์
plezaa071235@gmail.com นางสาว พักตร์ศิริ ใจตรง
Kunlanit30@gmail.com นางสาว กุลนิษฐ์ ศรีบุรินทร์
napassawan.kae@loei.go.th นางสาว นภัสวรรณ แก่นพล
pannika.loo@loei1.go.th นางสาว ปัณณิกา ลูกรัตน์
supada_in-umka2020@hotmail.com นางสาว นางสาวศุภาดา อินอำคา
piyanuch.pro@loei1.go.th นางสาว ปิยะนุช พรหมมาศ
narisara9182@gmail.com นางสาว นางสาวอรนลิน สายนวล
sarunya280732@gmail.com นางสาว นางสาวศรัญญา นามมนุษย์ศรี
mangyung2525@gmail.com นาย อภิสิทธิ์ สารมะโน
mo.betagen@gmail.com นางสาว จิตศมน มงคลสวัสดิ์
netnapitsameechaem@gmail.com นางสาว เนตรนภิศ สมีแจ่ม
kruonemai009@gmail.com นางสาว ธัญลักษณ์ ดวงมาศ
pissanapuzzle@gmail.com นางสาว มลฤดี จี่พิมาย
naiyana252418@gmail.com นาง นัยนา ขนุนใหญ่
bankbeer822@gmail.com นางสาว กุสุมาภรณ์ แสนสุพรรณ
paweena9380@gmail.com นางสาว ปวีณา หงษา
monkhang1616@gmail.com นางสาว สุวิจิตราภรณ์ สุวรรณไกรษร
rattanaphun2680@gmail.com นางสาว รัตนพรรณ บุตรโคตร
kanlayanee.bun@loei1.go.th นางสาว กัลยาณี บุญกอง
yupin.jit@loei1.go.th นางสาว ยุพิน จิตสีดา
anchalee080162an@gmail.com นาง อัญชลี กอมสิน
namfon28d@gmail.com นางสาว ธณัฐชา ปัญสังกา
jaruwan_2634@hotmail.com นางสาว จารุวรรณ คำกรฤาชา
sritonnang1987@gmail.com นางสาว บุษบากร ศรีทนนาง
jubjang1992@gmail.com นางสาว อุมาพร รมรัตน์
ketsaraporn.16ck@gmail.com นางสาว เกศราภรณ์ คำแดง
Nalumol.loo@loei1.go.th นางสาว นฤมล​ ลุ​นรินทร์​
warapornmoei@gmail.con นางสาว วราภรณ์ เทพพุทธา
suwanan.kw33@gmail.com นางสาว สุวนันท์ โนนศรีคำ
phitchanat58@gmail.com นางสาว พิชฌ์ชนาฏป์ เนตรแสงศรี
theerapong.kru@loei1.go.th นาย ธีระพงศ์ ครุฑธกะ
prapusson.say@loei1.go.th นางสาว ประภัสสร สายลาด
supapornna1987@gmail.com นางสาว นางสาวสุภาภรณ์ นาทา
preecha1146@gmail.com นาย ปรีชา โพโสภา
phuifai.sanarak@gmail.com นางสาว รัตน์สุดา พรมสุปัด
sirichuda.son@loei1.go.th นางสาว สิริชุดา สอนพรหม
begin.august246@gmail.com นางสาว ปาณิชา จันทรมณี
uthid.pim@loei1.go.th นาย อุทิศ​ พิมที
sarawutjitharn23@gmail.com นาย สราวุฒิ จิตรหาญ
pornpen11250@gmail.com นาง นางพรเพ็ญ สุพรมอินทร์
Laddawan505288@gmail.com นางสาว รัชดาภรณ์ ธรรมรังษี
jiraporn.son@loei1.go.th นางสาว จิราภรณ์ สอนดี
butkun2601@gmail.com นางสาว จินตนา บุตรกุล
chomchaonattha@gmail.com นางสาว ณัฎฐา ชมเช้า
praweena3526@gmail.com นางสาว ประวีณา กุญชรน้อย
gointerbigc67074@gmail.com นาง อนุสรา กองแก้ว
daaancomputer@gmail.com นาย วุฒิไกร บำรุง
familylover@outlook.co.th นางสาว ประไพพร นาภูทัต
kook2534.delta2559@gmail.com นางสาว สายใจ สมบูรณ์
2222.pannida@gmail.com นางสาว พรรณิดา โสภารักษ์
wilasinee.27@hotmail.com นางสาว วิลาสินี ทนุราช
wisuda.too@loei1.go.th นางสาว วิสุดา ตุ้มอ่อน
ningkasikom@gmail.com นางสาว ดารุณี​ กสิกรรม
pissanapuzzle@gmail.com นางสาว มลฤดี จี่พิมาย
aileenjan.555@gmail.com นางสาว พัชรี จันทร์ศรี
khamporn398@gmail.com นาง คำพร ก้านขุนทด
surachai.tha@loei1.go.th นาย สุรชัย ธรรมผาลา
phonsinee.14@gmail.com นางสาว พรสินี รัตนมงคล
janzeza2532@gmail.com นางสาว ทิพวรรณ กันยาประสิทธิ์
Lita.36rod@gmail.com นางสาว ลลิตา นนทะโคตร
kitipat1718@gmail.com นาย นาดี
supatta.kam@loei1.go.th นางสาว สุภัทรา คำเขียว
phapawin7220@gmail.com นางสาว ปภาวี แก่นภูเขียว
Utcharapon.tha@loie1.go.th นางสาว อัจฉราภรณ์ ถันชนนาง
beerlek144@gmail.com นางสาว จันจิรา แก้วตันตะ
setthasuk_009@hotmail.com นาย เศรษฐศักดิ์ บับที
Sumonmarn4955@gmail.com นางสาว สุมนมาลย์ จันทร์รักษ์
jumjim_vj@hotmail.com นางสาว นัฐธยาน์ สิมสวัสดิ์
krubhussapat@gmail.com นาง บุษปัทษ์ สุวรรณไกรษร
sompongkamprom@gmail.com นางสาว สมปอง คำพรม
krujariya.2017@hotmail.com นางสาว จริยา พรมนิล
biew_i3i3@hotmail.com นางสาว วราภรณ์ ยศพิมพ์
kannika.may@loei1.go.th นางสาว กรรณิการ์ มาญาติ
jiraporn.son@loei1.go.th นางสาว จิราภรณ์ สอนดี
wassana.wor@loei1.go.tn นางสาว วาสนา วรยศ
sutthida.yam@loei1.go.th นางสาว สุทธิดา ยำกา
sarinya.pro@loei.go.th นางสาว ศรินญา​ พรมแสงใส
wijittra01987@gmail.com นางสาว วิจิตรา ยาพรม
Pompaem.paem@gmail.com นางสาว สุกัญญา มูลสุวรรณ์
kirawatgame345@gmail.com นาย กิรวัส วงศ์เทิดสิริ
chbanja29@gmail.com นางสาว นัฐพร เชื้อสาวะถี
suriya.wil@loei1.go.th นาย สุริยะ วิไลวงศ์
popodida@gmail.com นาย เมธาวี ธนะคำดี
popodida@gmail.com นาย เมธาวี ธนะคำดี
Ingchamp1985@gmail.com นาย ชาคริต เหมือนสนิท
oilpark19@gmail.com นางสาว เบญญทิพย์ มณีภาค
thai56889@gmail.com นาง สุวรรณา พุทธมาตย์
veeraphong.kang@gmail.com นาย สิริพงษ์ ลือหาร
tongtaku0506@gmail.com นางสาว ปรารถนา ถ่องตะคุ

สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 20:14 ]

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๐๙๗ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำรวจสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญญาณ) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID–19)

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจความต้องการ พร้อมสรุปข้อมูลดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งทางอีเมล์ covid19@obec.go.th แล้ว

สรุปแบบสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญญาณ)
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่ รหัส โรงเรียน จำนวนความต้องการ
1 42010003 บ้านไผ่โทน 8
2 42010020 บ้านหัวฝาย 9
3 42010024 บ้านวังยาว 15
4 42010036 บ้านกกชุมแสง 10
5 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ 35
6 42010050 บ้านหนองดอกบัว 3
7 42010060 บ้านนาโคก 112
8 42010067 บ้านน้ำคิ้ว 33
9 42010070 บ้านท่าสวรรค์ 47
10 42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 18
11 42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง 55
12 42010075 บ้านแก้วเมธี 17
13 42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์59 11
14 42010094 บ้านสงเปือย 37
15 42010111 บ้านคกเลา 29
16 42010113 บ้านน้ำพร 5
17 42010114 บ้านคกงิ้ว 4
18 42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 44
19 42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม 31
20 42010121 บ้านแก่งปลาปก 6
21 42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม 43
22 42010126 บ้านปางคอม 3
23 42010128 บ้านคอนสา 6
24 42010129 บ้านห้วยนา 53
25 42010135 บ้านคกไผ่ 14
26 42010140 บ้านปากเนียม 38
27 42010142 บ้านห้วยพิชัย 2
28 42010143 บ้านห้วยหินขาว 16
29 42010146 บ้านนาโม้ 4
30 42010275 บ้านน้ำมี 2
31 42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย 20
32 42010265 บ้านวังขาม 16
รวมทั้งสิ้น 746

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ในระดับโรงเรียน (Network System for Education and Internet Security and Video Conference System) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์26 ก.ค. 2563 08:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2563 08:34 ]ภาพบรรยากาศการอบรม
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ภายในโรงเรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Software, Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ


QR Code อบรมเชิงปฏิบัติ

เอกสารบรรยาย


ป้ายไวนิล Network School 20200729
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์31 พ.ค. 2563 22:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2563 03:53 ]

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (Custer ๑๐) เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตพื้นที่และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน(เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว กับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนร่วมของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู ความแจ้งแล้วนั้น
 • แบบกรอกข้อมูลกรอกรายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง
   gg.gg/netloei1 ใช้อีเมลราชการของโรงเรียน @loei1.go.th ในการายงาน สามารถตจรวจสอบอีเมลโรงเรียน ทางเว็บไซต์ gg.gg/emailloei1 และรหัสผ่านเข้าอีเมลใช้รหัส Smis ๘ หลักโรงเรียน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 • ตรวจสอบรายงาน รายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง gg.gg/reportnetloei1


1-10 of 83