ข่าวจาก DLiCT

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ในระดับโรงเรียน (Network System for Education and Internet Security and Video Conference System) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์26 ก.ค. 2563 08:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2563 03:46 ]


ภาพบรรยากาศการอบรม
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน แผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ภายในโรงเรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมลฑล พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
2. ศึกษาเลือกและจัดหาอุปกรณ์ Software, Hardware ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ


QR Code อบรมเชิงปฏิบัติ

เอกสารบรรยาย


ป้ายไวนิล Network School 20200729
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์31 พ.ค. 2563 22:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2563 03:53 ]

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (Custer ๑๐) เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตพื้นที่และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน(เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว กับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนร่วมของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู ความแจ้งแล้วนั้น
 • แบบกรอกข้อมูลกรอกรายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง
   gg.gg/netloei1 ใช้อีเมลราชการของโรงเรียน @loei1.go.th ในการายงาน สามารถตจรวจสอบอีเมลโรงเรียน ทางเว็บไซต์ gg.gg/emailloei1 และรหัสผ่านเข้าอีเมลใช้รหัส Smis ๘ หลักโรงเรียน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 • ตรวจสอบรายงาน รายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง gg.gg/reportnetloei1


DLTV ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE ) ปัการศึกษา 2563

โพสต์10 พ.ค. 2563 06:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2563 06:03 ]

https://dltv.ac.th/

📢 #รวมตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น 📚
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย 
🥁คลิปการสอน 
🥁คู่มือครู 
🥁ใบงาน 
🥁เอกสารประกอบการเรียน 
🥁แผนการสอน 
🥁กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ 
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

Internet Cluster10

โพสต์16 เม.ย. 2563 20:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2563 00:24 ]

1 พฤษภาคม 2563
นับถอยหลังปฏิวัติระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน รอบที่ 3.0
 1. มอบ Cluster10 ในฐานะประธานศูนย์ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ครอบคลุม จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ
 2. จังหวัดเลยประชุม Conference เตรียมการติดตั้ง 15 เมษายน 2563
 3. ประกาศผู้ชนะการประมูล TOT 
 4. สรุปการดำเนินงานระยะที่ 1
  1. กรอกข้อมูล : 
  2. กำหนดปฏิทินแผนการติดตั้ง 

คำถาม - คำตอบ

 1. โรงเรียนได้รับทุกโรงเรียนหรือไม่
  • ตอบ ทุกโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนไปเรียนรวมทั้งหมดเข้าแผนควบรวม
 2. โรงเรียนที่เช่าสัญญาณที่อื่นไม่ใช้ TOT จะทำอย่างไร
  • ตอบ ยกเลิกการเช่าสัญญาณ/แต่ถ้าโรงเรียนจะใช้ต่อให้จ่ายเอง เพราะงบประมาณมอบให้ Cluster10 ดำเนินการทั้งหมด
 3. โรงเรียนจะได้รับการติดตั้งอะไรบ้าง

แบบสำรวจผู้ปกครอง - ความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

โพสต์30 มี.ค. 2563 00:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 02:19 ]

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอให้คุณครูในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ได้ส่ง Link ให้กับผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
สพป. เลย เขต 1 กรอกข้อมูลทาง Link
โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการรายงาน
 1. shorturl.at/coAFH
 2. หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/154_pkWrFoLel8FDDpjkvsiPWNjNO8uGmL7kfk76-Ows/edit#gid=1661668115
แจ้งสำรวจเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เฉพาะ จนท.เขตพื้นที่เข้ารายงาน
  1. https://forms.gle/pSr9uiGULefpznmE6
  2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pHG1Gmi5jtz8LaJyUYuAKia3Jh48nhs7asSZkef9Zog/edit?usp=sharing

แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชมระบบ "ไทยคม" แจ้งยุติการใช้งานดาวเทียมไทยคม 5 ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วนก่อนจอดำ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ได้อย่างต่อเนื่อง ปี 2563

โพสต์27 ก.พ. 2563 23:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2563 00:18 ]


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม รายงานว่าบริษัทได้ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าออกจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมดวงอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ยุติการใช้งานดาวเทียมและทำการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.52 น.(ตามเวลาประเทศไทย)บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารดาวเทียมเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานได้รับบริการที่ต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับดาวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะดาวเทียมไทยคม 5 บริษัทได้พยายามดำเนินการกู้คืนระบบที่ขัดข้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตดาวเทียมและผู้เชี่ยวชาญหลายครั้ง แต่ไม่สามารถทำการกู้คืนระบบได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ผลิตจึงแนะนำให้บริษัทดำเนินการปลดระวางดาวเทียม

ทั้งนี้ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้งานมาแล้วร่วม 14 ปี โดยส่งขึ้นสู่วงโคจรตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทขอขอบพระคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

แนวทางแก้ไขปัญหาในการรับชม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit ภาพ :: ท่านผอ.สมิง DLICT สพป.นศ.1

ผู้ใช้จานดาวเทียม เปลี่ยนหัว LNB เปลี่ยนกล่องดาวเทียม ด่วน !! ก่อนจอดำ หลังดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง https://www.it24hrs.com/2020/move-satellite-tv-thaicom5-to-thaicom8-thaicom6/?fbclid=IwAR1CaosqDWk9us0xmaM7xuxC9BjDIbtextaGPzv1PEDKPAV4cBiI-2la-TI

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความความประสงค์ จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์26 ก.พ. 2563 19:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 19:57 ]

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
** โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
 1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2 ที่แนบมา Downloadแบบสำรวจ
 2. นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์ กรอกแบบสำรวจ
นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:54โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 22:02 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

เรื่อง  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

    ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทางศึกษาธิการแล้ว พบว่าข้อมูลหน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ นั้น

    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่มีการซ้ำซ้อน โดยให้โรงเรียนโหลดไฟล์ข้อมูลได้ทางระบบ AMSS++ หรือ QR CODE และ        
    
    ***รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนทางเว็บ 
    1.bit.ly/2tjECym (ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน)
    2.bit.ly/2SeNttU (รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)

    ***คำชี้แจง ใช้อีเมลราชการโรงเรียนในการรายงาน xxx.loei1.go.th โดยแนบเอกสาร 
        1)ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (EXCEL)
        2)เอกสารแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน และรูปถ่ายนักเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
    ***ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30น. เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

เอกสารแนบ


การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:13โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 22:20 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ประชุมทางไกล Video Conference อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร โปรแกรม PSC (สำหรับ โรงเรียน) 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ภาพการประชุม PSCโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมุลครูและบุคลากร (จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563) https://www.bopp-obec.info/home/?p=32298โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับ โรงเรียน)


💥💥 การดำเนินงาน P-School
🚫 ทุกโรงเพิ่ม/ลบ บุคลากรให้ครบเป็นปัจจุบัน
🚫 ปรับปรุงข้อมูลของทุกคนให้เรียบร้อยทุกช่อง
🚫 รร.อยู่ผิดตำบล ให้ยึดชื่อ รร.เป็นหลัก
🚫 ครู ตัวอยู่ไหน ลงระบบที่นั่น กรณีมาช่วยราชการ
🚫 ครูผู้ทรงคุณค่า ให้เลือกเป็นอัตราจ้าง
🚫 กรณีสอนทุกวิชา​ เป็นครูประจำชั้น กลุ่มวิชาที่สอน สอนวิชาไหนมากสุดให้ใส่วิชานั้นค่ะ
🚫 ข้อมูลการศึกษา กรอกเสร็จแล้วให้กดเพิ่ม  ถ้ากดบันทึกจะเป็นการปิดหน้านั้น ข้อมูลที่กรอกไปจะไม่ขึ้น
🚫 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ส่งออกข้อมูล ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งออกเด็ดขาด
🚫 เมื่อทุกโรงเรียนดำเนินการเสร็จให้ส่งออกข้อมูลมาเขต

การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน PSCโปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)


แนวทางแก้ไขการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

Region
Region > Adminitrative > Change system Local > ให้เลือก Thai (Thailand)
อ่านบัตรแล้วข้อมูลเป็นภาษาต่างดาว ทำตามนี้เลยครับ

https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
ปิดโปรแกรม เสียบเครื่องอ่านบัตร เปิดโปรแกรมลองอีกครั้ง @มนตรี สพม.เขต35


รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือวันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรถ่ายทอดสดประชุมทางไกล Page Facebook  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179908713126191&id=1842597526029852

อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

โพสต์17 ม.ค. 2563 07:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 01:13 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

1.ด้านบริหารงบประมาณ

2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านบริหารวิชาการ

4.ด้านบริหารทั่วไป


การดำเนิน

1.การดำเนินการติดตั้ง ปี 2563

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

3.ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


1-10 of 75