ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Nov 26, 2020 4:4:20 AM

  • รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online

***หมายเหตุ วาระประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ http://dlict.loei1.go.th/agenda/2563-11