Education Area Management Support System : AMSS++

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 8:33:43 AM

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Education Area Management Support System : AMSS++

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1 กำหนดใช้โปรแกรมระบบบริหารสำนักงาน AMSS++

การดำเนินงานสู่ความสำเร็จ

 1. กำหนดนโยบายจากผู้บริหาร (นโยบายข้อ 8)

  1. ศึกษา/ปรับปรุง โปรแกรมให้ใช้งานได้ง่ายตรงกับความต้องการจำเป็นของผู้ใช้งาน

  2. กำหนดเงื่อนไข เช่น การพิมพ์สลิปเงินเดือนเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรม, การยกเลิกการเสนอหนังสือขออนุญาตไปราชการ/การลา/ฯลฯ

  3. บุคลากรในเขตพื้นที่ร่วมกัน KM/PLC สม่ำเสมอ

บทบาท กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. ดำเนินการติดตั้ง ปี 2558

 2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

 3. ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

  1. ด้านบริหารงานทั่วไป

  2. ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ

  3. ด้านบริหารงานบุคคล

  4. ด้านบริหารวิชาการ

 4. ประกาศใช้งาน

Develop and Improve under the PLC process

งานนำเสนอของ Google

เครือข่ายความร่วมมือ MOD.AMSS++