การบริหารจัดการข้อมูล
Big Data

วันที่โพสต์: Mar 11, 2020 4:46:50 AM

เอาว่าด้วยเรื่อง Big Data กำลังเป็นกระแสให้ได้โชว์ป๋ากัน

ท่านรัฐมนตรีก็.. อยากเห็น

ท่านปลักกระทรวง.. ก็อยากได้

ท่านเลขาฯ.. ก็อยากมีให้ใช้งาน

ท่านก็เลยทำเป็นนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการประกอบด้วยประเด็นคำถาม เกี่ยวกับ งาน/โครงการ(ทำโครงการแต่ไม่มีเงินฯ ..555) 14 งาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน

  1. ด้านความรู้ความเข้าใจ

  2. เป้าหมายความสำเร็จ

  3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

  4. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มีโครงการเสนอท่านฯ ไว้ 1 โครงการ (ได้รับจัดสรรแบบแบ่งเค็กตัวเลขกลมๆ ได้มา 70,000 บาท) ทำเอาแบบไหนดีละ ** คงทำไม่ได้หรอกเพราะจะมีงบประมาณมาให้/หรือไม่มีเราก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว

เริ่มเรื่องความเป็นมา

  1. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านระบบ Internet ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/bigdata

  1. สพฐ. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Big Data ผ่านโปรแกรม PAC, PSC ด้วยการจัดการฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทุกคน/ทุกระดับในสังกัด สพฐ. การดำเนินการของเขตพื้นที่ฯ http://dlict.loei1.go.th/news/conference-bigdata-psc-pac

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

  3. ดำเนินงาน

  4. สรุปและประเมินผล

แหล่งข้อมูลในการพัฒนางาน