โครงการประจำปี 2565

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++

 1. ระบบบริหารงบประมาณ

  • เพิ่ม คัดลอกบัญชีจัดสรร (CLONE) กรณี จำนวนเงิน/รายงาน เหมือนเดิม (งวด 2, xx)

  • เพิ่ม รายงานสรุปบัญชีจัดสรร/เบิกจ่าย (REPORT) กรณี จัดสรรมาเป็นงวด เช่น งวด 1 - xx = รวมทั้งสิ้น

ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

 1. ข้อมูลภาพรวมทั้งจังหวัด Overview

 2. ข้อมูลประชากรวัยเรียน

 3. แผนอัตรากำลังบุคลากร 3 ปี Power Rate 3 year

 4. ตารางข้อมูลบุคลากร จำแนกเพศ/การศึกษา/วิทยฐานะ

 5. ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 6. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางราชการ ปีที่ได้มา/โครงการ-กิจกรรม/รายการ/จำนวน/สถานการณ์ใช้งาน

  • ใช้งานปกติ

  • ชำรุด - ซ่อมบำรุง

  • ขำรุด - จำหน่ายออกจากทะเบียน

  • เสื่อม - จำหน่ายออกจากทะเบียน

  • สูญไป - จำหน่ายออกจากทะเบียน

  • โอนออกจากทะเบียน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม DLICT ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf