โครงการประจำปี 2561

วันที่โพสต์: Dec 24, 2018 8:3:1 PM

งาน Network System (หนุ่ย)

 1. Ed-net school by TOT - ผ่าน

  1. Authentication ลงทะเบียนเหมือน TOT ก็ดีนะ + Gen เป็นครั้ง

  2. การบริหารจัดการ Network ภายในโรงเรียนเครือข่าย UniNet 29 โรงเรียน

   1. พัฒนาระบบ Network ภายในโรงเรียนบ้านนาโคก เพื่อทำโมเดล UniNet Network School - ผ่าน

  3. การบริหารจัดการ Network ภายในโรงเรียน Ed-net school by TOT และผู้ให้บริการอื่นๆ 125 โรงเรียน

 2. ปรับปรุงอุปกรณ์ให้บริการ Internet ในสำนักงาน - ผ่าน

 3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรฺ ชั้น 3 - ผ่าน

งานโสตทัศนูปกรณ์ (ป๊อบ)

  1. ระบบประชุมทางไกล

   • ถ่ายทอดสดผ่าน Scopia สำนักงานทั้ง 3 ห้อง - ผ่าน

    • ถ่ายทอดสดผ่าน youtube.com/loei1online

  2. ปรับปรุงอุปกรณ์ห้องประชุมเทพบุญเติม

งานการศึกษาทางไกล (พี่เบิรด์, กบ, หนุ่ย, ป๊อบ)

  1. สร้างเจตนคติที่ดีในการนำ DLTV ไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สพท., ผู้บริการสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา

    1. DLTV มีงบประมาณ และอุปกรณ์ครบทุกโรงเรียน ทำไมจึงไม่ใช้ ?

      • ครูไม่ครบชั้น ?

      • ครูสอนไม่ตรงสาระ ?

    2. เตรียมประชุมผู้บริหาร/ทุกระดับ (เขต - โรงเรียน) วันที่ 26 สิงหาคม

  2. จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ NEW DLTV ทำติดรถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน และทำขนาดเล็ก แจกผู้ที่สนใจ

  3. เตรียมการใช้งาน DLTV วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ระบบ HD จอดำ

    1. ฝึกอบรมการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเบื้องต้น DLTV

    2. อบรมการใช้งาน Google for Education

      1. สร้างสื่อส่งช่อง youtube.com/loei1online

      2. สร้างห้องเรียน Classroom

        • สร้างข้อสอบ Google Form

        • สร้างแบบประเมิน Google Form

      3. สร้าง Port Folio by Google site

  1. ถ่ายทำ VTR รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

    1. รร.บ้านห้วยหินซาพรมมานุสรณ์ (นำร่องและใช้งานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ คุณภาพนักเรียนดีขึ้นจริงอย่างเห็นได้ชัด)

    2. รร.บ้านท่าดีหมี (ครูสอนไม่ครบชั้น คุณภาพเป็นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่)

    3. รร.บ้านอุมุง (ปีแรกที่ใช้เนื้อหาหลักสูตรตามต้นทาง ตั้งแต่ ปฐมวัย - ประถมศึกษา)

    4. รร.บ้านหาดคัมภีร์ (ผอ.สมชาย / ครูไผ่)

    5. รร.บ้านสงาว (ผอ.สมัคร)

  1. งานวิจัย 1 เรื่อง ด้าน DLTV

  2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Google for loei1.go.th

งานพัฒนา Software (กบ)

  1. ปรับปรุงระบบบริหารสำนักงาน AMSS++

    1. ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ e-budget

      • เพิ่มรายการ ยอดจัดสรร - ก่อหนี้ผูกพัน = เงินเหลือจ่าย

      • ปรับปรุงงานวางแผน. ยกเลิกรายการจำแนกยุทธศาสตร์ ใช้รายการงบรายจ่าย ควบคุมแทน (งบพื้นฐาน, งบพัฒนาการศึกษา, งบดำเนินงาน, งบลงทุน - ครุภัณฑ์, งบลงทุน - ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง, งบเงินอุดหนุน ฯลฯ)

   1. พัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify - ผ่าน

    1. พัฒนาระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน (e-Asset) - รอนำเข้าข้อมูล และประกาศใช้

    2. พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ (OBEC LIB) - รอนำเข้าข้อมูล และประกาศใช้

  1. ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Center) เปลี่ยนให้ตามกระแสหน่อย ระบบฐานข้อมูล Big Data

  2. ระบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ป.พ.) - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา