DigitalPlatform E-Service On Mobile

วันที่โพสต์: Feb 27, 2020 4:6:47 AM

Digital Platform

คำถาม/สภาพปัญหา

  1. กำหนดตัวชี้วัด Digital Technology ในส่วนของ Digital Platform จากแผนยุทธศาสตร์ สพฐ./สพท.

  2. การให้บริการภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Goverment

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนา Digital Platform ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

เป้าหมาย

 • สพป.เลย เขต 1 มีระบบ Digital Platform อย่างน้อยจำนวน 1 ระบบ เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สูงๆๆๆๆ)

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างระบบขึ้นมาใหม่ : ต้องใช้เวลามาก จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุซะละมั้ง

 2. เรียนรู้จากผู้รู้ : ขอใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนางาน ICT ประจำปี 2563 ไปศึกษาดูงาน Copy&Development ความสำเร็จเป็นไปได้สูง

 3. รวบรวมจากระบบที่มีอยู่กระจัดกระจายเป็น ระบบบริการภาครัฐของ สพท. เน้นการใช้งานผ่าน Platform Mobile (ข้าวต้มมัดผัดรวมมิตร)

ระบบบริการออนไลน์ E-SERVICE

  1. ระบบสลิปเงินเดือน http://e-salary.loei1.go.th

  2. สลิปเงินบำนาญ http://e-bamnan.loei1.go.th

  3. หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย http://e-tax.loei1.go.th

  4. แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน http://e-bonus.loei1.go.th

 1. พิมพ์ ก.พ.7 http://e-gorpor7.loei1.go.th

  1. พิมพ์ ปพ. http://e-pp.loei1.go.th

  2. รายงานงบประมาณ http://e-budget.loei1.go.th

  3. ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี http://e-maintenance.loei1.go.th

  4. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ http://appeals.loei1.go.th

  5. สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ http://phonebook.loei1.go.th

การดำเนินการ

  1. เลือกใช้เส้นทางตามแนวทางการพัฒนาที่ 3 รวมรวมระบบงานที่มีอยู่เน้นการใช้งาน Digital Platform E-Service On Mobile

  2. ออกแบบ Platform ผ่านหน้าจอ Desktop และ Mobile/Tablet

  3. พัฒนา Digital Platform เน้นการใช้งานผ่าน Mobile/Tablet

  4. ทดสอบระบบที่ url : e-service.loei1.go.th

  5. นำเสนอ/เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

  6. ประเมินผล