AS:Automatic School

วันที่โพสต์: Mar 19, 2019 7:41:53 AM

นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...

วัตถุประสงค์

    1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้

    2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล

เป้าหมาย

    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนในสังกัด

    2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ผลการดำเนินงาน

    1. กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอัสนี - วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

เข้าห้องเรียน :: https://classroom.google.com

รหัสชั้นเรียนนี้แก่นักเรียน :: w8htu1n