KM&PLC

การบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)

By กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต ๑