KM&PLC

การบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)

By กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต ๑

Line Notify on AMSS++ - Feb 13, 2019 8:16:50 AM

Mod Login Page on AMSS++ - Feb 13, 2019 11:50:21 AM

Get Button Messaging APPs - Feb 04, 2020 6:3:57 AM