โครงการประจำปี 2567

งานการศึกษาทางไกลฯ

งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ

งานข้อมูลสารสนเทศฯ

โปรแกรม SMART OFFICE

แจ้งเตือน Line Notify

กำหนด จนท.ทะเบียนหนังสือราชการ ระดับโรงเรียน

ปรับปรุงระบบจองห้องประชุม

xx