สำรวจความต้องการขอตั้งงบประมาณคอมพิวเตอร์ 2567

ประชุมชี้แจงแนวทาง

หนังสือเชิญประชุม/แนวทางการพิจารณา

04136v3446 (1) เชิญโรงเรียนประชุมขึ้แจงแนวทางและการกรอกข้อมูล.pdf
04136v3446 (2) แนวทางและการกรอกข้อมูล.pdf

ข้อมูลโรงเรียน - ในกลุ่มเป้าหมาย 2567 สพฐ.

04136v3446 ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรร 2560-2566.xlsx

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

  1. เว็บไซต์กรอกข้อมูลความต้องการ http://techno.obec.go.th/schcomp_67

  2. เข้าระบบด้วยรหัส SMIS 8 หลัก/ของโรงเรียน

  3. กรอกข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล

  4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ

04005v1486 คำอธิบาย.pdf

ข้อมูลโรงเรียน - นอกกลุ่มเป้าหมาย 2567

สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน 2567 (การตอบกลับ)

Drive เอกสารทั้งหมด : ความต้องการของโรงเรียน

Drive เอกสารทั้งหมด : ความต้องการของสำนักงาน

++ สรุปรายงานผลการพิจารณาฯ

report_schcomp_67_42010000.pdf