แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2566

งานการศึกษาทางไกลฯ

 1. จัดทำ MOU-2566

 2. อบรมการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น

 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

 4. DLTV SHOP

งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ

 1. จัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมงานสำนักงาน ลิขสิทธิ์ (Windows&MS-Office)

 2. โปรแกรม AMSS++

 • เพิ่มเติมดูรายงานการลาของผู้บริหารเป็นรายบุคคล

งานข้อมูลสารสนเทศฯ

 1. ระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA)

  • สำมะโนประชากรวัยเรียน

 2. ประชุมสัมมนาการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา