จาก AMSS++

สู่ SMART OFFICE

ความเป็นมา

  1. โปรแกรม E-OFFICE (ปี 2547)

  2. โปรแกรม AMSS++ (ปี 2558)

  3. โปรแกรม SMART OFFICE (ปัจจุบัน)